Djelatnosti BHIDAPA-e

U skladu sa Statutom BHIDAPA ima 3 centara koja obuhvataju primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju, a to su:

Evropski akreditivan edukacijski centar

Zadaci Edukacijskog centra su:

1. Promicanje, razvoj, unapređenje edukacije iz oblasti psihoterapije i psihoterapijskog savjetovanja, za djecu, mlade na području Bosne i Hercegovine, a sa ciljem očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i dobrobiti svakog djeteta/adolescenta, kao i poboljšanja kvalitete života obitelji, djece i mladih;

2. Zalaganje za promicanje izobrazbe stručnjaka u oblasti: dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i psihoterapijskog savjetovanja, integrativne psihoterapije za odrasle, tehnika i vještina u radu sa djecom, kriznih intervencija i supervizije putem predavanja, radionica i treninga u skladu sa europskim standardima;

3. Rad na uspostavi savjetovališta, supervizije provođene od ovlaštenih supervizora i edukatora regulirano od EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children & Young People); EAP (European Association for Psychotherapy);

4. Unapređenje provođenja edukativnih aktivnosti s područja razvojne psihoterapije i srodnih struka, te poticanje visokog stupnja stručnog i znanstvenog rada kroz istraživanja, na način predviđen Zakonom;

5. Razvijanje interdisciplinarne suradnje sa domaćim ili inozemnim srodnim Udrugama, Institucijama i pojedincima, u projektima koji se bave edukacijom i tretmanom djece, adolescenata i odraslih u skladu sa Zakonom;

6. Promicanje razvijanja jedinstvenih standarda u cilju zaštite prava djece i adolescenata i poboljšanja uvjeta za pravilan mentalni razvoj, u skladu sa europskim i svjetskim standardima;

7. Zalaganje za uključivanje u određene oblike edukacije i suradnje svih profesija koji se bave zaštitom zdravlja i dobrobiti djece i mladih u skladu sa Zakonom;

Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu djece, mladih i obiteljima

Zadaci Interdisciplinarnog terapijskog centra za zađtitu djcece, mladih i obitelji su:

1. Edukacija i informiranje sa svrhom provođenja preventivnih aktivnosti usmjerenih na jačanje odrednica zdravlja, ranog prepoznavanja emocionalnih poremećaja i poremećaja u ponašanju, neurorazvojnih poremećaja i adekvatnih intervencija, što uključuje obitelji, a posebice mladih obitelji o značenju i ulozi roditelja u razvoju djeteta i značaju razvoja sigurne privrženosti, odgajatelja u vrtićima, učitelja, nastavnika, učenika i roditelja u školama putem predavanja, radionica i publikacija;

2. provođenje detaljne individualne i obiteljske obrade i dijagnostike poteškoća djece i mladih koja su upućena na tretman. Ova se obrada provodi multidisciplinarno od strane psihoterapeuta, kliničkog psihologa, psihijatra, pedijatra, po potrebi i neuropedijatra, socijalnog pedagoga, fonetičara i socijalnog radnika za svu djecu i mlade kod kojih postoji sumnja na zlostavljanje i zanemarivanje.

3. planiranje najboljeg mogućeg tretmana za svako dijete, adolescent i roditelja, koji će pomoći djetetu na svim potrebnim razinama, pri čemu sudjeluju svi članovi multidisciplinarnog tima, kao i roditelji/staratelji

4. saradnja sa institucijama (škola, vrtić, CZSS, policija, domovi, dječja sela i dr.) s ciljem dobrobiti djeteta

5. provođenje psihologijskog, psihoterapijskog, savjetodavnog, psihijatrijskog i/ili defektološkog individualnog tretmana, prema potrebama djeteta.

6. organizacija i provođenje grupnog rada s djecom, mladima i njihovim roditeljima (grupni terapijski rad, grupe za lični rast i razvoj, socijalizacijske grupe, grupe za podršku)

7. provođenje partnerske i obiteljske psihoterapije

8. savjetodavni rad sa roditeljima, vrtićima, školama putem informativno edukativnih aktivnosti

9. Kontinuirana edukacija, intervizija i supervizija članova interdisciplinarnog terapijskog Centra za zaštitu djece, mladih I obitelji

Znanstveno – stručni istraživački centar

Zadaci znanstveno – stručnog istraživačkog centar su:

1. Organiziranje stručnih seminara, predavanja, iskustvenih radionica, konferencija, kongresa, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom;

2. Zalaganje za provođenje visokog stupnja edukacije iz oblasti forenzične djelatnosti i evaluacije;

3. Izdavanje naučnih časopisa, priručnika, udžbenika, brošura, promotivnog materijala, s ciljem promicanja dječjih prava, te senzibilizacije društva, a naročito stručnjaka o ozbiljnosti problema zlostavljanja djece, mogućnosti prepoznavanja i pružanja odgovarajuće pomoć i podrške,

4. Podizanja javne svjesti o važnosti očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i kvalitete života djece, adolescenata i obitelji, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Asocijacije na način predviđen Zakonom;

Dijagnostički i tretmanski rad se provodi sa psihotraumatiziranom djecom i njihovim roditeljima (što uključuje zlostavljanu i zanemarivanu djecu) te s djecom koja su rizična za zlostavljanje i zanemarivanje: djecom s problemima u učenju, s ADHD sindromom, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenom djecom, djecom iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djecom čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim ili općim stresom, visokokonfliktnim razvodom i dr., te djecom i mladima u kontaktu sa zakonom;

Stručnjaci mentalnog zdravlja Centra su iz različitih terapijskih postupaka te primjenjuju različite pristupe: integrativnu terapiju, gestalt terapiju, psihodinamski, kognitivno-bihevioralni pristup, partnersku i obiteljsku terapiju.

Djecija dusa treba da se slusa

 Ciljevi BHIDAPA e su podizanje javne svijesti o odrednicama zdravlja i zdravom odrastanju, važnosti kvaltete obiteljskog i školskog okruženja, promicanju dječjih prava, važnosti multidisciplinarnosti i intesekoralne saradnje u zaštiti djece, posljedica zlostavljanja i zanemarivanja na mentalno zdravlje djece i mladih, kroz stalnu komunikaciju s javnosti putem edukacija, predavanja, radionica, medija, web stranice, te distribucije promotivnih materijala, brošura i priručnika. Zdrav rast i razvoj djeteta i adolescenta, te društva u cjelini, uveliko ovise o našem današnjem djelovanju, kako u prepoznavanju dječjih potreba, tako i organiziranju, sukladno tome optimalnog okruženja i utjecaja, posebice sa stajališta preventivnih, kao i kurativnih aktivnosti. Vjerujemo da ćemo svojim djelovanjem pomoći u ranom prepoznavanju i intervencijama kroz primarne, sekundarne i tercijarne preventivne programe pružanja kvalitetne pomoći.