Djelatnosti BHIDAPAe

U skladu sa Statutom BHIDAPA, a po modelu Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ima 5 centara koje obuhvataju primarnu, sekundarnu i tercijalnu prevenciju, a to su:

Evropski akreditivan edukacijski centar

Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu djece, mladih i obitelji

Naučno istraživački centar

Centar za forenzičku djelatnost

Centar za krizne intervencije

Evropski akreditivan edukacijski centar

Zadaci Edukacijskog centra su:

1. Promicanje, razvoj, unapređenje edukacije iz oblasti psihoterapije i psihoterapijskog savjetovanja, za djecu i mlade na području Bosne i Hercegovine, a sa ciljem očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i dobrobiti svakog djeteta/adolescenta, kao i poboljšanja kvalitete života obitelji, djece i mladih;

2. Zalaganje za promicanje izobrazbe stručnjaka u oblasti dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i psihoterapijskog savjetovanja, tehnika i vještina u radu sa djecom putem predavanja, radionica i treninga u skladu sa europskim standardima;

3. Rad na uspostavi savjetovališta, supervizije provođene od ovlaštenih supervizora i edukatora regulirano od EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children & Young People); EAP (European Association for Psychotherapy);

4. Unapređenje provođenja edukativnih aktivnosti s područja razvojne psihoterapije, i srodnih struka, te poticanje visokog stupnja stručnog i znanstvenog rada kroz istraživanja, na način predviđen Zakonom;

5. Razvijanje interdisciplinarne suradnje sa domaćim ili inozemnim srodnim Udrugama, Institucijama i pojedincima, u projektima koji se bave djecom i adolescentima, u skladu sa Zakonom;

6. Promicanje razvijanja jedinstvenih standarda u cilju zaštite prava djece i adolescenata i poboljšanja uvjeta za pravilan mentalni razvoj, u skladu sa europskim i svjetskim standardima;

7. Zalaganje za uključivanje u određene oblike edukacije i suradnje svih profesija koje rade sa djecom i adolescentima;

Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu djece, mladih i obiteljima

Zadaci Interdisciplinarnog terapijskog centra za zađtitu djcece, mladih i obitelji su:

1. Edukacija i informiranje sa svrhom provođenja preventivnih aktivnosti usmjerenih na jačanje odrednica zdravlja, ranog prepoznavanja emocionalnih poremećaja i poremećaja u ponašanju, neurorazvojnih poremećaja i adekvatnih intervencija, što uključuje obitelji, a posebice mladih obitelji o značenju i ulozi roditelja u razvoju djeteta i značaju razvoja sigurne privrženosti, odgajatelja u vrtićima, učitelja, nastavnika, učenika i roditelja u školama putem predavanja, radionica i publikacija;
2. provođenje detaljne individualne i obiteljske obrade i dijagnostike poteškoća djece i mladih koja su upućena na tretman. Ova se obrada provodi multidisciplinarno od strane psihoterapeuta, kliničkog psihologa, psihijatra, pedijatra, po potrebi i neuropedijatra, socijalnog pedagoga, fonetičara i socijalnog radnika za svu djecu i mlade kod kojih postoji sumnja na zlostavljanje i zanemarivanje.
3. planiranje najboljeg mogućeg tretmana za svako dijete, adolescent i roditelja, koji će pomoći djetetu na svim potrebnim razinama, pri čemu sudjeluju svi članovi multidisciplinarnog tima, kao i roditelji/staratelji
4. saradnja sa institucijama (škola, vrtić, CZSS, policija, domovi, dječja sela i dr.) s ciljem dobrobiti djeteta
5. provođenje psihologijskog, psihoterapijskog, savjetodavnog, psihijatrijskog i/ili defektološkog individualnog tretmana, prema potrebama djeteta.
6. organizacija i provođenje grupnog rada s djecom, mladima i njihovim roditeljima (grupni terapijski rad, grupe za lični rast i razvoj, socijalizacijske grupe, grupe za podršku)
7. provođenje partnerske i obiteljske psihoterapije
8. savjetodavni rad sa roditeljima, vrtićima, školama putem informativno edukativnih aktivnosti
9. Kontinuirana edukacija, intervizija i supervizija članova interdisciplinarnog terapijskog Centra za zaštitu djece, mladih I obitelji

Dijagnostički i tretmanski rad se provodi sa psihotraumatiziranom djecom i njihovim roditeljima (što uključuje zlostavljanu i zanemarivanu djecu) te s djecom koja su rizična za zlostavljanje i zanemarivanje: djecom s problemima u učenju, s ADHD sindromom, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenom djecom, djecom iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djecom čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim ili općim stresom, visokokonfliktnim razvodom i dr., te djecom i mladima u kontaktu sa zakonom;

Stručnjaci mentalnog zdravlja Centra su iz različitih terapijskih postupaka te primjenjuju različite pristupe: psihodinamski, kognitivno-bihevioralni pristup, integrativnu terapiju, gestalt terapiju, realitetnu terapiju.

Naučno istraživački centar

Zadaci Interdisciplinarnog terapijskog centra za zađtitu djcece, mladih i obitelji su:

1.  Rad na poticanju stručnog i znanstvenog rada i istraživanja članova Centra kroz kontinuiranu edukaciju, superviziju, lični razvoj, te sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu;
2.  Zalaganje za kontinuiranu i sustavnu superviziju stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i obiteljima, te razvoj redovnih kontakata sa srodnim institucijama, koje komuniciraju s djetetom (bolnica, vrtić, škola, centar za socijalnu skrb, policija, sud, dječji dom).
3.  Organiziranje stručnih seminara, predavanja, iskustvenih radionica, konferencija, kongresa, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom;
4.  Zalaganje za provođenje visokog stupnja edukacije iz oblasti forenzične djelatnosti i evaluacije;
5.  Informiranje stručne medicinske javnosti kroz suradnju i suradnju sa medijima;
6.  Izdavanje naučnih časopisa, priručnika, udžbenika, brošura, promotivnog materijala, s ciljem promicanja dječjih prava, te senzibilizacije društva, a naročito stručnjaka o ozbiljnosti problema zlostavljanja djece, mogućnosti prepoznavanja i pružanja odgovarajuće pomoć i podrške, te podizanja javne svjesnosti o važnosti očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i kvalitete života djece, adolescenata i obitelji, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja na način predviđen Zakonom

Ciljevi BHIDAPA e su podizanje javne svijesti o odrednicama zdravlja i zdravom odrastanju, važnosti kvaltete obiteljskog i školskog okruženja, promicanju dječjih prava, važnosti multidisciplinarnosti i intesekoralne saradnje u zaštiti djece, posljedica zlostavljanja i zanemarivanja na mentalno zdravlje djece i mladih, kroz stalnu komunikaciju s javnosti putem edukacija, predavanja, radionica, medija, web stranice, te distribucije promotivnih materijala, brošura i priručnika. Zdrav rast i razvoj djeteta i adolescenta, te društva u cjelini, uveliko ovise o našem današnjem djelovanju, kako u prepoznavanju dječjih potreba, tako i organiziranju, sukladno tome optimalnog okruženja i utjecaja, posebice sa stajališta preventivnih, kao i kurativnih aktivnosti. Vjerujemo da ćemo svojim djelovanjem pomoći u ranom prepoznavanju i intervencijama kroz primarne, sekundarne i tercijalne preventivne programe pružanja kvalitetene pomoći.