Edukacijski program iz oblasti integrativne psihoterapije za djecu i adolescente

O edukaciji

Psihoterapija djece i adolescenata bitno se razlikuje od psihoterapije odraslih osoba, a to se naročito odnosi na ulogu terapeuta, odnos i suradnju s roditeljima jer o suradnji s roditeljima ovisi prihvaćanje same terapije.

Program integrativne psihoterapije djece i adolescenata temelji se na razvojnom pristupu djeci i mladima inkorporirajući humanistički i integrativni pristup (psihodinamska psihoanaliza, gestalt, transakciona analiza, obiteljka terapija), te Self psihologiju, intrasubjektivne teorije i teorije odnosa.

Edukacijski program traje 4 godine, a po završenoj edukaciji i uspješno položenom završnom ispitu kandidati dobivaju BHIDAPA-e diplomu  Dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta koja omogućava apliciranje i dobivanje europskog certifikata ovjerenog od EIATSCYP – Ken Evans.

Dvogodišnji edukacijski program (14-24 mjeseca) je namijenjen isključivo za kandidate koji imaju završenu (min. 4.-godišnju) psihoterapiju s europskom licencom.

Kome je namijenjena?

U edukaciju za psihoterapeuta se mogu uključiti psihijatri, psiholozi, defektolozi, socijalni pedagozi, ljekari, socijalni radnici i pedagozi.

Potrebno je dostaviti posljednju akademsku diplomu.

Ako polaznik ne ispunjava uvjete iz gore navedenih zahtijeva za uključivanje polaznika u edukaciju, ali ima završen preddiplomski i diplomski univerzitetski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski univerzitetski studij u nekom drugom području, mora imati i završen studij propedeutike psihoterapije.

Uslovi upisa

 • Završen fakultet Medicine, Psihologije, Edukacijsko-Rehabilitacijski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Socijalnog rada i Pedagogije
 • Intervju s voditeljima edukacije
 • Članstvo u BHIDAPA-i

Na početku edukacijske godine edukant potpisuje ugovor, pristupnicu, edukant se upisuju u knjigu registara studenata i u matičnu knjigu. Polaznici dobivaju program edukacije, index i šifru za elektronsku biblioteku.

Način i dinamika provođenja edukacije?

 • Svaka edukacijska godina sastoji se od 10 modula.
 • Trening-edukacija se  održava jedan vikend mjesečno, od petka do nedjelje, (ponekada subota i nedjelja), te jednom godišnje u trajanju od četiri dana (intenziv škola), osim kada su predavači stranci, tada se trajanje i vrijeme edukacije modificira prema predavaču. Nastava se organizuje uživo u BHIDAPA Centru ili u drugom prostoru, a edukanti o promjeni mjesta edukacije će biti blagovremeno obaviješteni, online putem Zoom platforme ili kombinovano.
 • Osigurana je Eedukacija koja prati epidemiološke mjere, europske preporuke i standarde
 • Program se odvija na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku.
 • Module vode eminentni stručnjaci iz naše zemlje, regije i svijeta.
 • Edukacija se provodi u suradnji sa i poštujući standarde i preporuke EIATSCYP-a, EUROCPS-a, EAIP-a i EAP-a.

Edukacijski program uključuje

 • Teorijski dio i istraživački rad
 • Superviziju kliničke prakse
 • Razvoj vještina
 • Osobni/lični rast i razvoj

Organizaciono svaki modul uključuje

 • Grupni proces
 • Teoriju
 • Superviziju prakticiranu u maloj i u velikoj grupi
 • Praktični rad

Grupe za edukaciju su zatvorenog tipa sa stalnim brojem studenata. U otvorenom modulu mogu sudjelovati studenti drugih europski akreditiranih Organizacija-Instituta.

Modul ponekada može biti otvorenog tipa, u koji se mogu prijaviti i osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti, uz nadoknadu kotizacije za istu.

Grupni proces je zatvorenog tipa i isključivo je namijenjen studentima edukacijskog programa.

Trajanje i struktura sati četverogodišnje edukacije

 • Teorija, metodologija i istraživanje ( 650 sati)
 • Klinička praksa (400 sati)
 • Supervizija (200 sati)
 • Osobna/lična terapija – sati ličnog rasta i razvoja (310 sati) od kojih se tokom cjelokupnog edukacijskog programa, kroz grupni proces, ostvaruje 160 sati ličnog rasta i razvoja. Ovi sati uključeni su u cijenu edukacije. Preostali obavezni sati (150 sati) tokom 4. godine edukacije, edukanti mogu realizovati kroz individualnu terapiju i individualnu terapiju u grupi (max. 45 sati)
 • Predani svi eseji tokom edukacije (8 eseja, 4 lična/osobna razvojna profila)
 • Položeni svi pismeni ispiti (40)
 • Predan završni rad – studiju slučaja
 • Prijava za završni ispit
 • Položen usmeni teorijski i praktični ispit pred povjerenstvom (tročlanom komisijom-predsjednicom komisije, mentorima i članovima ispitne komisije)

Edukacija se, u pravilu, obavlja jednom mjesečno, produženi vikend (20 sati), sa ljetnom i zimskom pauzom.

Ukupno trajanje treninga obuhvata 3200 sati, raspoređeno u sedam godina, od kojih najmanje četiri godine moraju biti obuke specifične za psihoterapiju.

Program obuke iz psihoterapije sastoji se od najmanje 4 godine i obuhvata najmanje 1600 sati.

Ostali sati izračunavaju se kroz pismene i usmene radove, ispite, istraživačke radove, prikaze slučajeva i iščitavanje literature. Edukacijski program slijedi europske standarde, te u skladu sa tim može doći do promjene edukacijske dinamike i sati.

Program osposobljava kandidate za sticanje profesionalnih i akademskih iskustava s posebnim naglaskom na kliničke vještine, profesionalnu kompetenciju, osobni/lični razvoj, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj edukacije kao i istraživanja.

Ispit/eseji

Tokom svake edukacijske godine studenti su dužni predati 3 pismena rada (teme radova i rokovi za predaju određuju se na početku godine), položiti ispite iza svakog modula, a na kraju same edukacije polažu završni ispit. Kriteriji ocjenjivanja su studija slučaja, prezentacija teorijskog i praktičnog rada, sposobnost povezivanja teorije sa odgovarajućim praktičnim intervencijama kao i razumijevanje i održavanje terapijskog odnosa. Bitan kriterij je i svjesnost o vlastitim procesima i njihov uticaj na terapijski proces.

Ocjenu završnog ispita daje stručna i nezavisna ispitna komisija u skladu sa njihovim opažanjima i vrednovanjem na osnovu objektivnih kriterija.

Po završenoj edukaciji i polaganju ispita kandidati stiču diplomu “Integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente” ovjerenu od strane BHIDAPA, te europski Certifikat ovjeren od strane EAITSCYP – Ken Evans.

Ovjerena kopija BHIDAPA Diplome i popunjena i ovjerena aplikaciona forma dostavlja se registraru EIATSCYP-Ken Evans za izdavanje europskog cerifikata.

Re-registracija/re-licenciranje prati europske standarde EIATSCYP-Ken Evans i EAP. Aplikaciona forma za Re-licenciranje dostavlja se NAO (BHIDAPA-i)

Uslovi tokom edukacije

 • Prvu ratu edukacijske godine potrebno je platiti prije početka prvog modula, o čemu je potrebno obavijestiti BHIDAPA-u.
 • Svi polaznici moraju tokom edukacije polaziti svoju osobnu/ličnu psihoterapiju, a na naprednom dijelu edukacije, obavljati kliničku praksu i kontinuiranu superviziju.
 • Svi polaznici moraju biti članovi BHIDAPA-e, a samim time su i članovi EIATSCYP Ken Evans (Europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade) i SPU u BiH (Savez psihoterapijskih udruženja u Bosni i Hercegovini)
 • Da bi polaznik mogao pristupiti polaganju završnog ispita mora odslušati sve edukacijske module, sate osobne/lične terapije, supervizije, imati položene ispite i ocjenjene eseje, te popunjen formular za prijavu završnog ispita
 • Tokom edukacije potrebno je da polaznik svoja znanja i vještine stečene tijekom edukacije primjeni u kliničkom radu

Početak novog ciklusa edukacijskog programa, 2021/22.

Novi ciklus 4.godišnjeg edukacijskog programa planiran je 10. 09. 2021. godine sa modulom na temu: “Integrativna psihoterapija, razvoj i usporedba”. Modul će voditi Prof. dr. sc. Gregor Žvelc, psihoterapeut i supervizor. Više

Pred-upisni intervju za sve polaznike, održati će se 14.06. i 15.06. 2021. godine. Mjesto sastanka u Centru BHIDAPA – Emerika Bluma 9 ili preko Zoom platforme.

Raspored predavanja za školsku 2021/22. godinu, G7

Cijena edukacijske godine

Cijena edukacijske godine u koju ne ulazi Intenziv modul, iznosi 2.500KM, sa mogučnošću plaćanja u tri rate.

Trajanje, vrijeme i cijena se iznimno može povisiti kada su predavači stranci i kada moduli traju duže od tri dana.

U cijenu Edukacijske godine nije uključena cijena Intenziv modula dječje i adolescentne integrativne psihoterapije. Intenziv modul se plaća direktno organizaciji koja organizuje Intenziv.

Prijave za edukaciju programa i članstvo

Online prijava je obavezna!

Prijavi se! online prijave.
Učlani se! online prijave.

Za sve dodatne informacije o upisu na edukaciju iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije ili članstvu, molimo kontaktirajte nas.

info@bhidapa.ba

tel:+387 61 773 877

bhidapa.ba

journal.bhidapa.ba

congess.bhidapa.ba

revidirana verzija, 2021.

Više o programu edukacije

Edukacije će se održavati jedan vikend mjesečno, od petka do nedjelje (petak od 17:00 do 21:00, subota i nedjelja od 08:30 do 13:00), u Sarajevu. Osigurana je i Eedukacija.

Jedan modul godišnje može biti organiziran u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, te jednom godišnje u trajanju od tri do pet dana organizira se “ljetna škola”dječije psihoterapije – Intenziv modul. Intenziv modul može biti organizovan od strane drugog edukacisjkog centra/instituta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji.

Uvođenjem jedinstvenih europskih kriterija, povezivanjem s drugim sličnim organizacijama te mogućnosti uključivanja edukanata u treninge i programe u drugim zemljama članicama, edukanti će dobiti, ne samo, dodatno znanje i sposobnosti za rad s djecom i mladima već će kroz koordiniranu saradnju s drugim Europskim zemljama i stručnjacima zajednički, ne samo djeci, poboljšati i razmjenjivati iskustva već i kreirati zajedničke programe i pristupe.

Trajanje, vrijeme i cijena se iznimno može povisiti kada su predavači stranci i kada radionice traju duže od tri dana.

Važno je naglasiti da će edukanti, po završenom edukacijskom planu i programu, te uspješno položenom završnom ispitu dobiti Diplomu ovjerenu od strane BHIDAPA-e koja omogućava apliciranje i dobivanje europskog Certifikata ovjerenog od strane europke krovne interdisciplinarne asocijacije EIATSCYP-a.

Osobna/lična terapija

Od studenata se zahtijeva da budu u ličnoj/osobnoj terapiji u trajanju modularnog programa i na redovitoj tjednoj osnovi. Financijski troškovi osobne terapije nisu uključeni u troškove edukacije. Studenti su odgovorni za plaćanje troškova osobne terapije direktno svom terapeutu.

Studenti će biti u ličnoj/osobnoj terapiji certificiranih terapeuta s najmanje 4 godine prakse.

Osobna terapija omogućuje važan razvojni moment za studente osiguravajući da je njihov lični/osobni rast u skladu s razvijajućim zahtjevima psihoterapijske edukacije i pridružujuće prakse supervizirane psihoterapijske aktivnosti. Točnije, osobna terapija će senzibilizirati studenta da:

 • Poveže značajne aspekte teorije sa svojim vlastitim razvojem.
 • Razvije dovoljan uvid kako bi bio sposoban za povećanu zrelu procjenu svoje osobne povijesti i sadašnjeg stupnja funkcioniranja s pojedincima i u grupi.
 • Bude sposoban povezati osobne uvide u kliničku praksu osobitu u razumijevanju pitanja transfera-kontratransfera.

Sposobnost studenta da bude terapeut direktno je povezana s njegovom/njezinom sposobnosti da bude klijent. Naime, osobna terapija zahtijeva spremnost da se bude ranjiv u razvijanju svjesnosti selfa i selfa u odnosu na druge ljude. Ovo je moguće pratiti tijekom edukacije u studentovom povećanju sposobnosti da uspostavi kontakt, sa sobom i sa ostalim sudionicima edukacije, uključujući i voditelja.

Lični/osobni razvoj je isto tako fokus ličnog razvojnog profila.

U slučaju da student ne može zadovoljiti zahtjeve tekuće osobne terapije, npr. predugi periodi pauze u pohađanju bez zadovoljavajućeg objašnjenja, završetak terapije ili nepojavljivanje na terapijskim seansama, voditelj edukacije će s razlogom očekivati da o tome bude obaviješten od strane terapeuta u kratkoj pisanoj izjavi koja se isključivo ograničava u izjavu o prisutnosti/izostanku.

Klinička supervizija

Klinički supervizor pomaže istražiti terapeutski odnos promatrajući razvijanje terapeutske kompetencije superviziranog i s uzimanjem u obzir dobrobit klijenta. Kao rezultat takvog proučavanja svi članovi trijade – klijent. Supervizirana osoba i supervizor – mogu učiti i razvijati se.

U 3. i 4. godini od studenta se očekuje da počne pohađati superviziju, te do kraja edukacije/ do polaganja završnog ispita ima minimum 150 sati.

Finansijski troškovi supervizije nisu uključeni u troškove edukacije. Studenti su odgovorni za plaćanje troškova supervizije direktno svom supervizoru.

Studenti se mogu odlučiti za grupni ili za individualni oblik supervizije.

BHIDAPA, u suradnji sa Institutom D.O.M. će osigurati studentima imena supervizora koji imaju evidentiranu određenu razinu sposobnosti za uspostavljanje odnosa između psihoterapijske teorije i prakse.

Ukoliko student odluči samostalno angažirati supervizora koji se ne nalazi na popisu ponuđenih od strane BHIDAPA, u suradnji sa Institutom D.O.M., mora za to dobiti odobrenje od strane Voditelja programa.

Supervizor će poslati voditelju programa godišnji izvještaj o studentovom profesionalnom razvoju.

Godišnji izvještaj dostavlja se i za 3. i za 4. godinu edukacije.

Ljetna škola dječje psihoterapije – Intenziv modul

U okviru edukacijskog programa iz dječje adolescentne psihoterapije i psihoterapijskog savjetovanja organizira se “Ljetna škola dječje psihoterapije” Intenziv modul, Certifikati se izdaju polaznicima po završetku edukacije. Škola koja organizira Intenziv modul izdaje Certifikate o sudjelovanju na edukaciji.

 

Ciljevi

 • ”Intenziv modul dječje psihoterapije” između ostalog potiče međufakultetsku suradnju i istraživanja na području dječje i adolescentne psihoterapije.
 • “Intenziv modul psihoterapije” predstavlja kontinuirani oblik edukacije iz dječje i adolescentne psihoterapije, gdje se kroz teorijski dio pozvanih renomiranih stručnjaka analiziraju i prikazi slučajeva kroz terapijski pristup.

Ko može dobiti Europski certifikat

Članovi Instituta/Udruga/Asocijacija/Centara za edukaciju koji su u potpunosti opunomoćeni od strane EIATSCYP-a za provođenje edukacije i koji su uspješno završili edukaciju i zadovoljili svim zahtjevima iste.

Procedura aplikacije

Članovi (gore navedeni) mogu aplicirati za certifikat EIATSCYP-a iz Dječje i Adolescentne Psihoterapije ili Savjetovanja sa ovjerenom aplikacijskom formom od strane svog edukacijskog Centra/Instituta za edukaciju, te:

 • Dostaviti u registrar EIATSCYP-a popunjenu i ovjerenu aplikacionu formu zajedno sa potvrdom ili kopijom diplome o njihovom uspješnom završetku edukacije i zadovoljenim svim uvjetima iste.
 • Potvrditi da terapeut nastavlja raditi psihoterapiju ili savjetovanje, te da dobiva adekvatnu superviziju
 • Ako su zadovoljene gore navedene procedure, EIATSCYP će izdati Certifikat

Troškovi izdavanja Certifikata i re/registracija

 • Inicijalni trošak za izdavanje certifikata je 60 Eura, a 5.-godišnje obnavljanje istog 35 Eura. Inicijalni iznos od 60 Eura mora se poslati EIATSCYP-u zajedno sa ovjerenom kopijom BHIDAPA diplome i popunjenoim aplikacijskim formularom za izdavanje Certifikata.
 • Re-registracija/re-licenciranje certifikata izvršava se svakih 3-5. godine, prema EAP – standardima
 • Aplikacioni obrazac a za Re-registracijsku dostavlja se NAO / Edukacijskom / trening Centru/Institutu
 • Obrazac za ponovnu registraciju može se preuzeti Ovdje

Etički kodeks

Odnos klijent-terapeut

Odnos klijent-terapeut je profesionalni odnos u kojem je dobrobit klijenta terapeutova primarna briga

Dignitet, vrijednost i jedinstvenost klijenta moraju se poštivati cijelo vrijeme

Cilj terapeuta je da promiče povećanu svijest, potiče samo-podršku, razvoj selfa i autonomiju klijenta, s uvidom o proširenom opsegu izbora koji su mu dostupni, zajedno s njihovom sposobnošću / željom za prihvaćanjem odluke koje donese

Terapeut mora prepoznati važnost dobrog odnosa za učinkovitu terapiju i biti svjestan snage i utjecaja koje im ta snaga daje. Terapeut mora djelovati u skladu s ovim saznanjem i ne iskorištavati klijenta financijski, emocionalno ili fizički/seksualno za lični/osobni napredak ili za svoje potrebe:*Terapeut ne smije uzimati novac s krivim namjerama – svjesno zadržavati klijenta nakon što je uočeno da je terapija bila učinkovita ili povećavati troškove bezrazložno bez potrebnog upozorenja
*Fizički i/ili seksualni odnos s klijentom je eksplorativan. Prekid terapije ne mijenja prirodu odnosa*Seksualno uznemiravanje u obliku namjernih ili ponavljanih komentara, gesti ili fizičkih kontakata seksualne prirode koje jesu, ili bi ih klijent mogao smatrati uvredljivim, su neetični

Terapeut mora biti svjestan da su drugi odnosi ili vanjske obaveze u konfliktu s interesima klijenta. Kada takav konflikt interese postoji, odgovornost terapeuta je da to obznani i da bude spreman proraditi ta pitanja s klijentom

Terapeut mora prepoznati dualni odnos – kada je klijent istovremeno zaposlenik, blizak prijatelj, rođak ili partner – koji će vjerojatno pokvariti njihovu profesionalnu prosudbu i time izazvati stres klijentima i njima samima

Povjerljivost

Povjerljivost je bit dobrog rada. Svako izmjenjivanje informacija između terapeuta i klijenta mora se smatrati povjerljivim. Kada terapeut ima ikakve sumnje o granicama povjerenja on/ona treba zatražiti superviziju. Povjerljivost odnosa ne mijenja se nakon prestanka terapeutskog odnosa.