Edukacijski program iz oblasti integrativne psihoterapije za djecu i adolescente

Psihoterapija djece i adolescenata bitno se razlikuje od psihoterapije odraslih osoba, a to se naročito odnosi na ulogu terapeuta, odnos i suradnju s roditeljima jer o suradnji s roditeljima ovisi prihvaćanje same terapije.

Program integrativne psihoterapije djece i adolescenata temelji se na razvojnom pristupu djeci i mladima inkorporirajući humanistički i integrativni pristup (Gestalt, TA, PA) , te Self psihologiju, intrasubjektivne teorije i teorije odnosa.

Edukacija traje 2 do 4 godine u zavisnosti od pravca i prethodne edukacije, a po završenoj edukaciji i polaganju ispita kandidati dobivaju europsku licencu za osposobljenost za dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta.

PROVODI SE

Četverogodišnja edukacija za kandidate koji nemaju završenu niti jednu psihoterapiju s europskom licencom

Dvogodišnja edukacija za kandidate koji imaju završenu psihoterapiju s europskom licencom ili drugi ekvivalent istome

KOME JE NAMJENJENA?

U edukaciju za psihoterapeuta se mogu uključiti psihijatri, psiholozi, defektolozi, socijalni pedagozi, liječnici školske medicine, socijalni radnici i pedagozi,

Ako polaznik ne ispunjava uvjete iz gore navedenih zahtijeva za uključivanje polaznika u edukaciju, ali ima završen preddiplomski i diplomski univerzitetski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski univerzitetski studij u nekom drugom području, mora imati i završen studij propedeutike psihoterapije.

NAČIN PROVOĐENJA?

 • Održavat će se jedan vikend mjesečno, od petka do nedjelje, te jednom godišnje u trajanju od pet dana (ljetna škola), osim kada su predavači stranci, tada se trajanje i vrijeme edukacije modificira prema predavaču
 • Program se odvija na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku
 • Nekoliko (2-3) modula godišnje vode stručnjaci iz inozemstva
 • Edukacija se provodi u suradnji sa i poštujući standarde EIATSCYP i EAP.

EDUKACIJSKI PROGRAM UKLJUČUJE

 • Teorijski dio i istraživački rad
 • Superviziju kliničke prakse
 • Razvoj vještina
 • Osobni/lični razvoj

ORGANIZACIONO SVAKI MODUL UKLJUČUJE

 • Grupni proces
 • Teoriju
 • Superviziju prakticiranu u maloj i u velikoj grupi
 • Praktični rad

Grupe za edukaciju su zatvorenog tipa sa stalnim brojem studenata. U otvorenom modulu mogu sudjelovati studenti BHIDAPA-e i Institut D.O.M. (Institut D.O.M.), kao i ostalih edukacijskih grupa.
Modul može biti otvorenog tipa, u koji se mogu prijaviti osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti, uz nadoknadu kotizacije za istu. Grupni proces je zatvorenog tipa i isključivo je namijenjen studentima edukacijskog programa.

TRAJANJE I STRUKTURA EDUKACIJE (4/2 GODINE)

 • Teorija i Istraživački rad (800 sati / 400 sati)
 • Klinička praksa (450 sati / 200 sati)
 • Supervizija (150 sati / 60 sati)
 • Osobna/lična terapija (160 sati / 40 sati)
 • Predani svi eseji tokom edukacije (8/4 eseja, 4/2 osobna razvojna profila) – ukupno 600/300 sati
 • Predano minimalno pet (tri) završenih instrumenata za praćenje oporavka djece ili adolescenata – 200/120 sati
 • Položeni svi pismeni ispiti (40/20) – 20/10 sati
 • Predan završni rad
 • Prijava za završni ispit
 • Položen usmeni ispit pred povjerenstvom (tročlanom komisijom)

Ostali sati izračunavaju se kroz pismene i usmene radove, ispite, istraživačke radove, prikaze slučajeva i iščutavanje literature. Edukacijski program slijedi europske standarde, te u skladu sa tim može doći do promjene sati.

Edukacija se, u pravilu, obavlja jednom mjesečno, produženi vikend (20 sati), sa ljetnom i zimskom pauzom.

Minimalni broj ukupnih sati za 4-godišnju edukaciju je 3600 sati / 120 ECTS bodova, a za 2-godišnju edukaciju 1800 sati / 60 ECTS bodova. Ostali sati izračunavaju se kroz pismene i usmene radove, ispite, istraživačke radove, prikaze slučajeva i iščutavanje literature. Edukacijski program slijedi europske standarde, te u skladu sa tim može doći do promjene sati.

Program osposobljava kandidate za stjecanje profesionalnih i akademskih iskustava s posebnim naglaskom na kliničkim vještinama, profesionalnoj kompetenciji, osobnom/ličnom razvoju, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj edukacije kao i istraživanja.

ISPITI / ESEJI

Tijekom svake edukacijske godine studenti su dužni predati 3 pismena rada (teme radova i rokovi za predaju određuju se na početku godine), položiti ispite iza svakog modula, a na kraju same edukacije polažu završni ispit, te prezentiraju rad na slučaju.

Po završenoj edukaciji i polaganju ispita kandidati stječu diplomu iz Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, te europsku licencu ovjerenu od strane EAITSCYP.

UVJETI UPISA

 • Završen fakultet Medicine, Psihologije, Edukacijsko-Rehabilitacijski, Socijalni rad, Fakultet zdravstvenih studija
 • Intervju s voditeljima edukacije
 • Članstvo u BHIDAPA-u
 • Za dvogodišnju edukaciju polaznicima je potrebna diploma (ili potvrda da je kandidat na naprednom dijelu edukacije iz psihoterapije) nekog psihoterapijskog pravca s europskim priznanjem ili ekvivalent

Na početku edukacijske godine polaznici dobivaju program edukacije, ugovor, indeks, šifru za biblioteku, a nakon svakog modula i preporučenu literaturu.

UVJETI TOKOM EDUKACIJE

 • Prvu ratu edukacijske godine potrebno je platiti prije početka prvog modula, o čemu je potrebno obavijestiti BHIDAPA-u.
 • Svi polaznici moraju tijekom edukacije polaziti svoju osobnu/ličnu psihoterapiju
 • Svi polaznici moraju biti članovi BHIDAPA-e, a samim time su i članovi EIATSCYP (Europske asocijacije za dječju i adolescentnu psihoterapiju i savjetovanje djece i mladih) i SPUuBiH (Savez psihoterapijskih udruženja u Bosni i Hercegovini)
 • Da bi polaznik mogao pristupiti polaganju završnog ispita mora odslušati sve edukacijske module, sate osobne/lične terapije, supervizije, imati položene ispite i ocjenjene eseje, te popunjen formular za prijavu završnog ispita
 • Tokom edukacije potrebno je da polaznik svoja znanja i vještine stečene tijekom edukacije primjeni u kliničkom radu

POČETAK EDUKACIJSKOG PROGRAMA

Novi ciklus 4.godišnjeg edukacijskog programa planiran je 18. oktobara 2019 godine.

Informativni sastanak za sve polaznike, koji upisuju 4.-godišnji edukacijski program, održati će se početkom oktobra 2019. godine. Mjesto sastanka u Centru BHIDAPA – Emerika Bluma 9.

CIJENA EDUKACIJSKE GODINE

Cijena edukacijske godine iznosi 2.500KM, sa mogučnošću plaćanja u tri rate.

Trajanje, vrijeme i cijena se iznimno može povisiti kada su predavači stranci i kada moduli traju duže od tri dana.

Cijena intenziv modula: “Intenziv modul dječje i adolescentne integrativne psihoterapije iznosi 2000,00 kn.” I plaća se direktno organizaciji koja organizuje.

Podaci za plaćanje Intenziva – Institut D.O.M Zagreb.

MJESTO I DINAMIKA ODRŽAVANJA EDUKACIJSKOG PROGRAMA

Svaka edukacijska godina sastoji se od 10 modula.
Moduli će se održavati jedan vikend mjesečno, od petka do nedjelje u Sarajevu: Centar – BHIDAPA ili Centar za mlade Otoka (jedan modul može biti organiziran u Zagrebu u trajanju od 3 dana), te jednom godišnje organizira se “Intenziv modul” u trajanju od pet dana u Krapinskim toplicima / IUC (Inter-University Centre) Dubrovnik ili Sarajevo.

Detaljnije o programu edukacije.

Studenti koji dolaze izvan Sarajeva imaju poseban popust na smještaj u Centru za mlade ako se tamo održava nastava.

PRIJAVE ZA EDUKACIJSKI PROGRAM I ČLANSTVO

Prijaviti se možete putem online prijave.
Učlaniti se možete putem online prijave.

Za sve upite o članstvu u BHIDAPA-u ili upis na Edukaciju iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije ili Savjetovanja, molimo kontaktirajte nas.

info@bhidapa.ba
tel:+38761554848

bhidapa.ba

journal.bhidapa.ba

congess.psychotherapy.ba