Mr.sc. Đana Lončarica

Doktorantica, psiholog, psihoterapeut, supervizor pod supervizijom

Član edukacijskog i terapijskog tima

+387 61 181 342


Psiholog, magistrica socijalne pedagogije,smjer resocijalizacija i poremećaji ponašanja, gestalt i porodični sistemski psihoterapeut, praktikantica je EMDR-a. Diplomirani dječiji i adolescentni integrativni psihoterapeut. Certificirana je posrednica za razvod braka. Deset godina radila je u Javnoj ustanovi terapijskoj zajednici s ovisnicima o drogama i njihovim roditeljima. Radno iskustvo sticala je i u radu s alkoholičarima i njihovom djecom, ženama i djecom koji su žrtve nasilja. Trenutno se bavi psihoterapijskom praksom u Agenciji za edukaciju i psihoterapiju KONTAKT-HOMINI. Stručna saradnica je u nastavi BHIDAPA-e i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, na edukaciji iz Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja. Saradnica je Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu zdravlja djece,mladih i obitelji.