Mr. Sc. Iskra Vučina

Spec. kliničke psihologije

Voditelj psihodijagnostike u Interdiscilinarnom terapijskom centru za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji


Iskra Vučina, rođena 18.06.1984. godine u Mostaru gdje završava osnovnu školu i Gimnaziju. Zbog želje da studira psihologiju seli se 2003.godine u Sarajevo te stiče titulu diplomiranog psihologa na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Za vrijeme studija najviše se pronalazi u područjima kliničke psihologije i psihodijagnostike te upisuje Specijalistički studij iz kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje stiče titulu specijaliste kliničke psihologije. Paralelno upisuje master studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu koji završava i postaje magistar psihologije. U želji za daljnjim obrazovanjem i znanjem, upisuje doktorski studij na Odsjeku za psihologiju FF u Sarajevu te trenutno ima status doktoranta i radi na doktorskoj disertaciji. U edukaciji je i iz Integrativne dječije i adolescentne psihoterapije u sklopu edukacijskog programa BHIDAPA-e.
Trenutno je zaposlena u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH na poziciji Voditelja koordinacionog centra za mentalno zdravlje. Učestvovala je i vodila mnogobrojne programe i istraživanja sa međunarodnim i domaćim ekspertima iz oblasti mentalnog zdravlja.
U Interdisciplinarnom terapijskom centru za djecu, mlade i obitelji BIDAPA radi kao klinički psiholog i integrativni dječji i adolescentni psihoterapeut pod supervizijom.