Naši asistenti – stručni saradnici u nastavi

Azra Arnautović


Rođena 01.01.1958.god. udata, majka dva sina. Primarijus. Mr.Med.Sc, specijalista pedijatar, grupni analitičar i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, homeopatski liječnik. Osnovnu, srednju školu i medicinski fakultet završila u Tuzlu. Radila na Klinici za dječije bolesti, kao specijalista pedijatar do 1998. nakon čega u Vive Žene Tuzla, Centra za terapiju i rehabilitaciju kao pedijatar i psihoterapeut za djecu i odrasle. Osnivanjem Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji BHIDAPA je angažovana na poslovima psihoterapeuta i u edukacijskom programu kao asistent u nastavi.Pored medicinskog usmjerenja, psihosocijalnim i psihoterapijskim radom se bavi od 1994. godine kada prvo volontira, a kasnije kao uposlenik Vive Žene radi sa ratnom traumom, torturom, nasiljem u porodici. Magistrirala na Interdisciplinarnom studiju iz dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije. Član je naučno-istraživačkih timova pri Univerzitetu u Tuzli, iz oblasti maloljetničke delikvencije.Edukator iz ratne traume i svjedočenja žrtava rata, zatim iz oblasti nasilja u porodici i nasilja nad djecom. Stres i briga o sebi. Napisala nekoliko publikacija, brošura, više naučno-istraživačkih i stručnih radova.

Belma Žiga


Rođena 1976. godine. Diplomirala je psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu 2004. godine. Nakon diplome iz psihologije, stiče kvalifikaciju kognitivno bihevioralne psihoterapeutkinje. Kvalifikaciju integrativne psihoterapeutkinje za djecu i adolescente stiče 2017. godine. Trenutno pohađa edukaciju za supervizora u psihoterapiji. Radi kao članica multidisciplinarnog tima u Interdisciplinarnom terapijskom centru za zaštitu djece, mladih i obitelji u Sarajevu. Također je angažovana i u edukacijskom programu BHIDAPA kao asistent u nastavi. Prve poslove radi kao koordinatorica programa neformalnog obrazovanja u zajednici a od 2006. godine radi na poslovima psihoterapeutkinje. Radila je na poslovima procjene i kreiranja plana psihoterapijskog tretmana za djecu i adolescente, savjetovanja roditelja te kreirala niz radionica za djecu i roditelje. U toku svog radnog angažmana u Fondaciji Krila nade, u periodu od 2006. do 2017. godine, razvijala je projekte sa školama, uključujući projekte iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, prevencije vršnjačkog nasilja i razvoja socijalnih vještina. U toku 2016. godine radi kao supervizor na projektu Mentalnog zdravlja u BiH. Živi u Sarajevu, udata je i majka dvoje djece.

Đana Lončarica


Rođena 1981. u Sarajevu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2004.godine, a magistrirala socijalnu pedagogiju,smjer resocijalizacija i poremećaji ponašanja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli. Profesorica je psihologije. Završila je gestalt psihoterapiju i porodičnu sistemsku terapiju, praktikantica je EMDR-a. Završila je Dječju i adolescentnu integrativnu psihoterapiju. Certificirana je posrednica za razvod braka. Pripravnički staž završila je u CMZ Omer Maslić,nakon čega je deset godina radila u Javnoj ustanovi terapijskoj zajednici s ovisnicima o drogama i njihovim roditeljima. Radno iskustvo sticala je i u radu s alkoholičarima i njihovom djecom, ženama i djecom koji su žrtve nasilja u Fondaciji lokalne demokratije i drugim nevladinim organizacijama gdje se bavila psihoterapijskom praksom i držala treninge za mlade. Bila je edukator I supervIzor na Projektu mentalnog zdravlja u BIH tokom 2015.i 2016.godine. Trenutno se bavi psihoterapijskom praksom u Agenciji za edukaciju i psihoterapiju KONTAKT-HOMINI. Asistentica je u nastavi BHIDAPE, na edukaciji iz Dječje I adolescentne integrativne psihoterapije i saradnica Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece,mladih i obitelji. Na edukaciji je iz supervizijskog programa u organizaciji BHIDAPE.

Mirjana Gavrić Hopić


Rođena u Sarajevu 1981. godine, a diplomirala je socijalnu pedagogiju na Univerzitetu Jonkoping, Švedskoj. Ona je licencirani geštalt psihoterapeut i dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut sa mnogim dodatnim edukacijama. Magistrantica je na Političkim naukama, odsjek socijalni rad, smjer Djeca i mladi u sukobu sa zakonom. Od 2001. radi direktno sa djecom i mladima u programima za lični i iskustveni razvoj a aktivno se bavi psihoterapijom od 2013. Pored kliničkog iskustva, Mirjana je učestvovala u timovima za krizne intervencije djece i porodica, bila je dio timova koji se bave zaštitom djece kako u BiH tako i u regionu i drugim evropskim zemljama. Posjeduje dugogodišnje predavačko iskustvo u BiH i regionu iz oblasti zaštite djece, poznaje domaće i međunarodno zakonodavstvo i preko 15 godina radi u programima u oblasti zaštite i unaprjeđenja dječjih prava. Također je bila asistentica na Univerziteta u Zenici, Pedagoški fakultet u Zenici 2007/2008. na izbornom predmetu Liderstvo i razvojni rad sa mladima. Uzela je učešće u kongresima, konferencijama, edukacijskim programima i projektima koji su usmjereni za zaštitu djece. Mirjana je od 2017. godine i predsjednica upravnog odbora Udruženja za geštalt psihoterapiju Bosne i Hercegovine i Europski je Certificirani psihoterapeut. Od osnivanja psihoterapijskog interdisciplinarnog centra je angažovana kao psihoterapeut i u kao asistent u okviru edukacijskog programa BHIDAPA.

Sabina Zijadić-Husić


Rođena 25.01.1976. godine, udata, majka dvoje djece. Diplomirani psiholog, geštalt psihoterapeut i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente.Osnovnu i srednju školu završila u Sarajevu, gdje je i diplomirala na filozofskom fakultetu, Odsjek za psihologiju 2001.godine. Od 1999. godine sticala radno iskustvo volontirajući u programima za psihosocialnu podršku i pomoć djeci pogođenoj ratnim dejstvima. Od 2000. radi na projektu eksperimentalnog programa sa grupom nadarene djece radila u predškolskoj ustanovi. Od 2001. angažovana u NVO World Vision na projektu rada sa djecom i adolescentima traumatiziranim u ratu. U okviru pomenutog projekta radila na pružanju podrške, savjetovanju i psihoterapijskim tretmanima roditelja i nastavnika. Od 2009. angažovana u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, sa djecom oštećenog sluha i poremećenog razvoja govora. U okviru privatne prakse radi psihoterapijski tretman djece mladih i odraslih kroz individualnu terapiju, terapiju parova i organizuje radionice za lični rast i razvoj. Od osnivanja Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji BHIDAPA je angažovana na poslovima psihoterapeuta i u edukacijskom programu kao asistent u nastavi.

Senka Čimpo


Rodena 14.04.1982. Senka je diplomirana psihologinja, geštalt te dječja i adolescentna integrativna psihoterapeutkinja. U kontinuiranoj je superviziji i edukaciji te trenutno pohađa akreditovani program supervizije u psihoterapiji. Psihoterapijskim radom sa djecom, mladima i roditeljima, odnosno porodicama se bavi u okviru SOS Dječjih sela BiH, Agencije za psihoterapiju, savjetovanje i edukaciju Kontakt HOMINI te kao saradnica Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji. Asistentica je u BHIDAPA Edukaciji za dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta. Radi na razvoju i provođenju programa neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja za djecu i mlade. Trenerica je za trenere u oblasti UN Konvencije o pravima djeteta, oblasti ljudskih prava i rada sa mladima. Spajanje profesionalnih znanja i vještina sa hobijima i aktivizmom vidi kao izazov postizanja lične ravnoteže, društvene odgovornosti, rada i zadovoljstva. Članica je Odbora za etička pitanja Društva psihologa FBiH, EAGT European Association for Gestalt Therapy, EAP European Association for Psychotherapy i EIATSCYP European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People.

Selma Gaši


2006. godine je završila studij psihologije u Sarajevu. Odmah iza toga upisuje studij Geštalt psihoterapiju na Institutu za Geštalt psihoterapiju sa Malte, koji završava 2011. godine u Sarajevu kada stiče zvanje geštalt terapeuta. Nakon toga upisuje i završava bazični stepen kognitivno-bihejvioralne terapije. Dugogodišnje radno iskustvo sa djecom i odraslim je sticala u centru za dijagnostiku i opservaciju, zatim Odjelu hematoonkologije, te sistemima pravosuđa. Psihoterapijsko isksutvo u radu sa djecom i odraslima je sticala od 2007.godine, a trenutno radi u Agenciji za psihoterapiju, savjetovanje i edukaciju. “Riddle”. Svoj rad i znanje je nadopunjavala i kroz sticanje trenerskih edukacija iz niza iskustvno – edukacijskih programa kao što su mentalni – trening – psihoterapija u radu sa sportašima, zatim psihoterapija u radnim organizacijama, razvoj ličnosti sa ciljem rasta i razvoja ličnih kapaciteta i vještina i sl. Članica je DPFBiH Društvo psihologa FBiH / Savez društava psihologa FBiH i RS, EAGT Evropska asocijacija za geštalt psihoterapiju, EAP Evropska asocijacija za psihoterapiju, BHIDAPA-e Bosanko¬hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija i EIATSCYP European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People. Asistentica je u nastavi BHIDAPE, na edukaciji iz Dječje I adolescentne integrativne psihoterapije i saradnica Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece,mladih i obitelji. Na edukaciji je iz supervizijskog programa u organizaciji BHIDAPE.