Odsjek za dječju i adolescentnu integrativnu psihoterapiju

Postdiplomska diploma iz integrativne psihoterapije

djece i adolescenta

O poslijediplomskom edukacijskom programu

Psihoterapija djece i adolescenata bitno se razlikuje od psihoterapije odraslih osoba, a to se naročito odnosi na ulogu terapeuta, odnos i saradnju sa roditeljima,  jer o saradnji s roditeljima ovisi prihvaćanje same terapije.

Psihoterapeut koji želi radi s djecom i adolescentima mora imati posebno dodatno obrazovanje o primjeni odgovarajućih terapijskih tehnika u zavisnosti od bio-psiho-socijalnih faza razvoja djeteta i djetetovih poteškoća, kao i odnosa s roditeljima i okolinom.

Terapijske tehnike i vještine modificiraju se prema fazama razvoja djeteta, stupnju edukacije, o čemu ovisi i sam izbor projektivnih medija. Uloga terapeuta u terapiji sa djecom i adolescentima vrlo je kompleksna jer terapeut kreira sigurnost, preuzima odgovornost za granice i etičnost samog procesa, a unutarnji psihički procesi djeteta i odnos s roditeljima unose se i u terapijski odnos.  Kroz terapiju stvoreni novi odnosi značajni su za sve kasnije odnose.

Posebna težina psihoterapije djece i mladih proizlaze iz djetetovih problema s motivacijom, reduciranosti kapaciteta retrospekcije i teškoćama vremenske perspektive. Posebnu poteškoću predstavlja zaokupljenost djetetovog ega odbranama od terapeuta, što je naročito naglašeno kod adolescenata, a što stvara teškoće u uspostavljanju odnosa.

Program psihoterapije djece i adolescenata temelji se na razvojnom pristupu djeci i mladima inkorporirajući humanistički i integrativni pristup / Psihoanalizu, Gestalt, TA, te Self psihologiju, intrasubjektivne teorije, teorije odnosa i neuroznanost.

Razvojna perspektiva inkorporirana je u radovima Bolbya, Winnicotta, Sterna, Schorea, M. Mahler, M. Klein i drugih.

Program osposobljava kandidate za sticanje profesionalnih i akademskih iskustava s posebnim naglaskom na kliničke vještine, profesionalnu kompetenciju, osobni/lični razvoju, superviziju, kapacitet za multidisciplinarnu i intersektoralnu saradnju, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj edukacije kao i istraživanja.

Osnovna filozofija programa

temelji se na:

 • Odnosu dijete-roditelj koji je najvažniji za kreiranje unutarnje psihičke strukture djeteta i adolescenta
 • Unutarnjoj dječjoj strukturi koja utječe na odnose s okolinom koji imaju tendenciju ponavljanja povijesti i stvaranja životnog skripta i srama
 • Selfu koji nije entitet već kontinuirani proces koji je socijalno, afektivno i odnosno strukturiran kroz odnose s roditeljima i drugim važnim osobama, a uobličava se kroz socijalne, ekonomske i kulturalne karakteristike
 • Odbranama kojima se djeca brane od promjena, djelomično iz sigurnosti, te nastoje zadržati postojeće stanje
 • Otporima prema osjećajima koji dolaze iz prošlosti u sadašnji kontekst djetetovog života, ali i ukazuju na moguće terapijske intervencije

 

Osnovna pravila psihoterapijskog tretmana, bez obzira na bazične pristupe, uključuju:

 • Dobro poznavanje razvojnih faza
 • Poznavanje obiteljske dinamike koja je značajna jer kroz nju dijete percipira svijet i sebe u svijetu i nastala iskustva prenosi na sve druge odnose kasnije u životu
 • Poznavanje i drugih značajnih osoba u djetetovom životu
 • Poznavanje zaštitnih i rizičnih faktora
 • Poznavanje neuroznanstvenih spoznaja
 • Zakonskih okvira o zaštiti i dobrobiti djece

Ciljna grupa

Ovaj program namijenjen je osobama koje žele postati stručnjaci/specijalisti dječje i adolescentske integrativne psihoterapije.

Diploma iz integrativne psihoterapije za djecu i adolescente namjenjena je onima koji žele da postanu dječji i adolescentni integrativni  psihoterapeuti i pružaju integrativnu psihoterapiju u radu sa djecom, adolescentima, njihovim roditeljima. Da bi se uspješno završio ovaj edukacijski program student mora da stekne profesionalna i akademska znanja i iskustava s posebnim naglaskom na kliničke vještine, profesionalne kompetencije, osobni/lični razvoj, superviziju, kapacitet za multidisciplinarnu i intersektoralnu saradnju, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj edukacije kao i istraživanja. Student mora da bude sposoban da razumije razvojne faze djeteta i adolescenta i bude motivisan da pomogne,  da razumije i terapijski interveniše u cilju smanjenja psihološke poteškoće i podrži dijete, adolescenta, porodicu u pravcu rasta, razvoja i sveukupnog mentalnog zdravlja i dobrobiti, poštujući Konvenciju o pravima djeteta, protokole o zaštiti djece i zakonske odredbe.

 

Uslovi za upis

U edukaciju za psihoterapeuta se mogu uključiti kandidati koji imaju diplomu akademskog studija (fakulteti humanističkih, medicinskih ili društvenih nauka), vrijednosti 180 ECTS. Potrebno je dostaviti posljednju akademsku diplomu, online obrazac za prijavu na edukacijski program, online obrazac za članstvo i obaviti upisni intervju sa edukacijskim odborom.

Ako kandidat zadovoljava naprijed navedene kriterije, potpisivanjem ugovora, pristupnice stiče uslove za upis u edukacijski program.

Student se upisuju u knjigu registara studenata i u matičnu knjigu, te dobiva plan i program edukacije, index i šifru za elektronsku biblioteku.

Nota: Ako polaznik ne ispunjava uslove iz gore navedenih zahtjeva za uključivanje polaznika u edukaciju, ali ima završen preddiplomski i diplomski univerzitetski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski univerzitetski studij u nekom drugom području, mora imati i završen studij propedeutike psihoterapije.

Cijena edukacije

Standardi koje slijedi edukacijski program

Edukacijski program se provodi u suradnji sa Institutom D.O.M. – Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji, poštujući europske standarde:

 • EIATSCYP-Ken Evans (Krovne Europske Asocijacije – Europski interdisciplinarni terapijski servis za djecu i mlade koji se oslanja na temeljni “Plan i program edukacije kreiran European Centre for Psychotherapeutic Studies (EUROCPS) – Offices in France and United Kingdom Definitive Document and Handbook for Candidates-in-Training for the award of Diploma in Psychotherapy with Children and Young people -Dip. Psych. C&YP” (Evans, Hewit Evans, 2009),
 • EAIP
 • EAP
 • EUROCPS
 • IPSA
 • Konvencija o pravima djeteta,
 • UN PSEA regulative,
 • Zakonske regulative i protokole,
 • te jasno definiranisan pristup WHO o primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji.

Način i dinamika provođenja edukacije

Edukacija se, u pravilu, obavlja jednom mjesečno, produženi vikend (16-20 sati), sa ljetnom i zimskom pauzom.

Edukacijski program izvodi se na dva načina:

1. klasičan način: face-to-face, u prostorijama Centra ili u obezbjeđenim prostorijama koje osiguravaju neometano održavanje edukacije

2. distance learning: online preko Zoom platforme.

 • Svaka edukacijska godina sastoji se od 10 modula.
 • Osigurana je Eedukacija koja prati epidemiološke mjere, europske preporuke i standarde
 • Program se odvija na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku.
 • Module vode eminentni stručnjaci iz naše zemlje, regije i svijeta.
 • Edukacija se provodi u suradnji sa i poštujući standarde i preporuke EIATSCYP-a, EUROCPS-a, EAIP-a i EAP-a.

Trajanje, vrijeme i cijena se iznimno može povisiti kada su predavači stranci i kada moduli traju duže od tri dana.

Edukacijski program uključuje

 • Teorijski dio i istraživački rad
 • Prezentacije
 • Diskusiju
 • Igranje uloga
 • Praktični rad u malim grupama i velikoj grupi
 • Aktivan rad uljučujući ličnu terapiju
 • Demontraciju praktičnog rada
 • Samoprocjene i procjene
 • Ispit
 • Superviziju kliničke prakse
 • Razvoj vještina i kompetencija

Studenti se podtiču da razvijaju refleksivno i kritičko mišljenje, sposobnost sinteze i analize, kreativnost, aktivno učešće.​

Organizaciono svaki modul uključuje

 • Grupni proces
 • Teoriju, metodologiju i istraživanje
 • Praktične vježbe u maloj i u velikoj grupi
 • Demonstraciju praktičnog rada (ličnu terapiju/supervizijski rad)

Grupe za edukaciju su zatvorenog tipa sa stalnim brojem studenata. U otvorenom modulu mogu sudjelovati studenti različitih edukacijskih godina i/ili studenti iz drugih škola/instituta.

Modul ponekada može biti otvorenog tipa, u koji se mogu prijaviti i osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti, uz nadoknadu kotizacije za istu.

Grupni proces je zatvorenog tipa i isključivo je namijenjen studentima edukacijskog programa.

Procjena:

Važno je da svaki student ima mogućnost da pokaže svoje znanje i ono što je iskustveno naučio. Da bi različiti stilovi, kapaciteti i oblasti budućeg razvoja studenata mogli da dođu do izražaja, koriste se različite metode koje uključuju seminarske radove, prezentacije i odgovaranje na pitanja u vezi sa njima, procjenu i samoprocjenu.

Završni ispit zobuhvata: studiju slučaja, izlaganje teorijskog dijela i demonstraciju psihoterapijskog rada uživo.

Trajanje i struktura sati 4,5 godišnje edukacije

Edukacija traje 4,5 godine, a po završenoj edukaciji i uspješno položenom završnom ispitu kandidati dobivaju diploma BHIDAPA-e, sa kojom apliciraju za a koja automatski omogućava apliciranje i dobivanje EIATSCYP-Ken Evans europskog Certifikata za Dječjeg i Adolescentnog Psihoterapeuta (https://eiatscyp.com/wp-content/uploads/2021/07/EIATSCYP-Ken-Evans- Individual-Membership-Registration-Form.pdf).

Ukupno trajanje treninga obuhvata 3200 sati, raspoređeno u sedam godina, od kojih najmanje četiri godine moraju biti obuke specifične za psihoterapiju.

Edukacija se, u pravilu, obavlja jednom mjesečno, produženi vikend (20 sati), sa ljetnom i zimskom pauzom.

Plan i program edukacije iz oblasti dječje i adolescentne integrativne psihoterapije sastoji se od najmanje 4 godine i obuhvata najmanje 1600 sati.

EDUKACIJSKI PLAN I PROGRAM OBUHVATA

 • teorijski dio i istraživački rad (650 sati) kroz module i ljetnu školu-intenziv modul
 • kliničku praksu (400 sati)
 • superviziju (200 sati) koju je moguće realizovati individualno i putem grupne supervizije
 • lične/osobne psihoterapije (310 sati), od kojih se tokom cjelokupnog edukacijskog programa, kroz grupne procese, ostvaruje 160 sati rasta i razvoja (40 sati po godini). Ovi sati rasta i razvoja uključeni su u cijenu edukacijske godine. Preostali obavezni sati (150 sati) tokom 4. godine edukacije, edukanti mogu realizovati kroz individualnu terapiju i/ili individualnu terapiju u grupi (max. 30%).
 • predani i pozitivno ocijenjeni svi eseji tokom edukacije (8 eseja – po 2 u svakoj edukacijskoj godini i 4 osobna razvojna profila – 1 u svakoj edukacijskog godini), prema kriterijima iz PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE;
 • Položeni svi pismeni ispiti (40), prema kriterijima iz PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE
 • Predan završni rad-studija slučaja;
 • Prijava za završni ispit;
 • Položen usmeni ispit pred povjerenstvom (tročlanom komisijom) i ocijenjen prema kriterijima PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE
 • Postupak apliciranja za dobijanje europskih certifikata  (EIATSCYP i EAIP) nalazi se na (Application Procedures for the European Certificate – https://eiatscyp.com/application-for-membership/ ) i http://www.euroaip.eu/membership-eaip/ecip-application-procedures/ 
 • Specifikacije za obnavljanje licence (re-registracija) su regulisane europskim standardima EAP i nalaze na web stranici: https://www.europsyche.org/ecp/apply-for-ecp/cpd/.

 

Ostali sati izračunavaju se kroz: seminarske radove/eseje (tri godišnje), iščitavanje literature, prikaze slučajeva, ispite i istraživačke radove, samoprocjene, procjene, vođenje ličnog i profesionalnog dnevnika, kongrese, stručne simpozije, objave naučno-stučnih članaka.

Edukacijski program slijedi europske standarde (EIATSCYP, EAP i EIAP), te u skladu sa tim može doći do promjene sati.

U procesu je mapiranje trenutnih trening standarda edukacije u

EQF-7 – 120 ECTS prema EAP smjernicama

Februar, 2022.

Ispiti/eseji/seminarski radovi/završni ispit

Tokom svake edukacijske godine studenti su dužni predati 3 pismena rada (teme radova i rokovi za predaju određuju se na početku godine), položiti ispite iza svakog modula, a na kraju same edukacije polažu završni ispit. Kriteriji ocjenjivanja su studija slučaja, prezentacija teorijskog i praktičnog rada, sposobnost povezivanja teorije sa odgovarajućim praktičnim intervencijama kao i razumijevanje i održavanje terapijskog odnosa. Bitan kriterij je i svjesnost o vlastitim procesima i njihov uticaj na terapijski proces.

Ocjenu završnog ispita daje stručna i nezavisna ispitna komisija u skladu sa njihovim opažanjima i vrednovanjem na osnovu objektivnih kriterija.

Po završenoj edukaciji i polaganju ispita kandidati stiču diplomu “Integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente” ovjerenu od strane BHIDAPA, sa kojom mogu direktno aplicirati za izravnu dodjelu europskog Certifikata ovjeren od strane EAITSCYP – Ken Evans, EAIP-a i EAP-a.

Više u dijelu: Apliciranje za europski certifikat i re-registracija.

Uslovi tokom edukacije

 • Prvu ratu edukacijske godine potrebno je platiti prije početka prvog modula, o čemu je potrebno obavijestiti BHIDAPA-u.
 • Svi polaznici, moraju tokom edukacije i polaziti svoju osobnu/ličnu psihoterapiju, a na naprednom dijelu edukacije, obavljati kliničku praksu i kontinuiranu superviziju.
 • Svi polaznici moraju biti članovi BHIDAPA-e, kao i diplomirani terapeuti , jer time su i članovi EIATSCYP Ken Evans (Europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade); EAIP (Europske asocijacije za integrativnu psihoterapiju,  EAP-a (Europske asocijacije psihoterapeuta) i SPU u BiH (Savez psihoterapijskih udruženja u Bosni i Hercegovini), i obezbijeđuju kontinuiranu re-registraciju CPD
 • Da bi polaznik mogao pristupiti polaganju završnog ispita mora odslušati sve edukacijske module, sate osobne/lične terapije, supervizije, imati položene ispite i ocjenjene eseje, te popunjen formular za prijavu završnog ispita
 • Tokom edukacije potrebno je da polaznik svoja znanja i vještine stečene tokom edukacije primjeni u kliničkom radu.

Početak novog ciklusa edukacijskog programa, 2021/22.

Novi ciklus 4.godišnjeg edukacijskog programa planiran je 10. 09. 2021. godine sa modulom na temu: “Integrativna psihoterapija, razvoj i usporedba”. Modul će voditi Prof. dr. sc. Gregor Žvelc, psihoterapeut i supervizor. Više

Pred-upisni intervju za sve polaznike, održati će se 14.06. i 15.06. 2021. godine. Mjesto sastanka u Centru BHIDAPA – Emerika Bluma 9 ili preko Zoom platforme.

Raspored predavanja za školsku 2021/22. godinu, G7

Ljetna škola dječje psihoterapije – Intenziv modul

U okviru edukacijskog programa iz dječje adolescentne psihoterapije i psihoterapijskog savjetovanja organizira se “Ljetna škola dječje psihoterapije” Intenziv modul, Certifikati se izdaju polaznicima po završetku edukacije. Škola koja organizira Intenziv modul izdaje Certifikate o sudjelovanju na edukaciji.

Ciljevi

 • ”Intenziv modul dječje psihoterapije” između ostalog potiče međufakultetsku suradnju i istraživanja na području dječje i adolescentne psihoterapije.
 • “Intenziv modul psihoterapije” predstavlja kontinuirani oblik edukacije iz dječje i adolescentne psihoterapije, gdje se kroz teorijski dio pozvanih renomiranih stručnjaka analiziraju i prikazi slučajeva kroz terapijski pristup.

Apliciranje za europske certifikate i re-registracija

Ko može dobiti Europski certifikat

Redovni članovi BHIDAPA-e Trening Instituta koji su uspješno završili edukaciju i dobili diplomu BHIDAPA-e mogu direktno aplicirati za izravnu dodjelu europskog Certifikata ovjerenu od strane EAITSCYP – Ken Evans, EAIP-a i EAP-a.

Procedura aplikacije

Diplomirani dječiji i adolescentni integrativni psihoterapeuti sa kolpijom diplome i popunjenom aplikacijskom formom i ovjerenom od strane BHIDAPA Trening Instituta dostavljaju dokumente registraru EIATSCYP-a, EAIP-a i EAP-a.

Za izravnu dodjelu europskog certifikata potrebna je kopija BHIDAPA Diplome, popunjena i ovjerena aplikaciona forma od BHIDAPA Trening Instituta i to:

Potvrda da terapeut nastavlja raditi psihoterapiju ili savjetovanje, te da dobiva adekvatnu superviziju.

Re-registracija

Da bi se obrazac primio od strane psihoterapeuta i uveo u proces re-registracijske potrebno je da:

  • diplomirani psihoterapeuti, koji su stekli diplomu u BHIDAPA Trening Institutu budu redovni članovi BHIDAPA-e i – redovno uplaćuju godišnju članarinu
  • Re-registracija/re-licenciranje certifikata izvršava se svakih 3-5. godine, prema EAP – standardima
  • Re-registracija/re-licenciranje prati europske standarde EIATSCYP-Ken Evans, EAIP i EAP.
  • Online Obrazac sadrži sve elemente potrebne za re-registraciju certifikata i možete ga preuzeti Ovdje.

Etički kodeks

Odnos klijent-terapeut

Odnos klijent-terapeut je profesionalni odnos u kojem je dobrobit klijenta terapeutova primarna briga

Dignitet, vrijednost i jedinstvenost klijenta moraju se poštivati cijelo vrijeme

Cilj terapeuta je da promiče povećanu svijest, potiče samo-podršku, razvoj selfa i autonomiju klijenta, s uvidom o proširenom opsegu izbora koji su mu dostupni, zajedno s njihovom sposobnošću / željom za prihvaćanjem odluke koje donese

Terapeut mora prepoznati važnost dobrog odnosa za učinkovitu terapiju i biti svjestan snage i utjecaja koje im ta snaga daje. Terapeut mora djelovati u skladu s ovim saznanjem i ne iskorištavati klijenta financijski, emocionalno ili fizički/seksualno za lični/osobni napredak ili za svoje potrebe:*Terapeut ne smije uzimati novac s krivim namjerama – svjesno zadržavati klijenta nakon što je uočeno da je terapija bila učinkovita ili povećavati troškove bezrazložno bez potrebnog upozorenja
*Fizički i/ili seksualni odnos s klijentom je eksplorativan. Prekid terapije ne mijenja prirodu odnosa*Seksualno uznemiravanje u obliku namjernih ili ponavljanih komentara, gesti ili fizičkih kontakata seksualne prirode koje jesu, ili bi ih klijent mogao smatrati uvredljivim, su neetični

Terapeut mora biti svjestan da su drugi odnosi ili vanjske obaveze u konfliktu s interesima klijenta. Kada takav konflikt interese postoji, odgovornost terapeuta je da to obznani i da bude spreman proraditi ta pitanja s klijentom

Terapeut mora prepoznati dualni odnos – kada je klijent istovremeno zaposlenik, blizak prijatelj, rođak ili partner – koji će vjerojatno pokvariti njihovu profesionalnu prosudbu i time izazvati stres klijentima i njima samima

Povjerljivost

Povjerljivost je bit dobrog rada. Svako izmjenjivanje informacija između terapeuta i klijenta mora se smatrati povjerljivim. Kada terapeut ima ikakve sumnje o granicama povjerenja on/ona treba zatražiti superviziju. Povjerljivost odnosa ne mijenja se nakon prestanka terapeutskog odnosa.

Etički kodeks 

Žalbeni postupak

Izjava o poštivanju jednakosti

Kontinuirani profesionalni razvoj

Prijave za edukaciju programa i članstvo

Online prijava je obavezna!

Važno je pročitati sve upisne protokole. Hvala!

Prijavi se! online prijave.
Učlani se! online prijave.

Za sve dodatne informacije o upisu na edukaciju iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije ili članstvu, molimo kontaktirajte nas.

edukacija@bhidapa.ba

tel:+387 61 773 877

bhidapa.ba

journal.bhidapa.ba

congess.bhidapa.ba

revidirana verzija, 2021.