Predavači

BHIDAPA-edukacijski Centar je Europski akreditovan edukacijski program koji organizira edukaciju iz oblasti  dječje i adolescentne  integrativne psihoterapije i savjetovanja , terapijskih tehnika području Bosne i Hercegovine, a u suradnji sa Institutom D.O.M. i Institutom D.O.M. i EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Service for Children & Young People), a u skladu sa europskim standardima.

Predavači-voditelji modula su svjetski priznati stručnjaci iz područja neurologije, psihijatrije, psihologije, sociologije, sistemskih-konstelacija, posebno dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije.

Prof.dr.med.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

Neuropsihijatar, psihoterapeut


Renomirani je i svjetski priznati stručnjak s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije. Predavač je na Medicinskom fakultetu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mlade, a predsjednik je i Europske Asocijacije za Dječju i Adolescentnu Psihoterapiju – EIATSCYP-a.

Dr.psih.sc. Ken Evans

Integrativni psihoterapeut osnivač EIATSCYP-a


Osnivač i direktor EUROCPS-a (European centre for Psychotherapeutic Studies), iskusni Gestalt i Integrativni psihoterapeut, trener i supervizor, svoju je edukaciju započeo 1970. u UK. Bio je Predsjednik Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP) 1994., osnovao i predsjedavao Europskoj asocijaciji za integrativnu psihoterapiju (1996-1999), te bio predsjednik Europske asocijacije za Gestalt terapiju (2002-2008).

Prof.dr.psih.sc. Gordana Buljan Flander

Klinički psiholog i psihoterapeut


Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba trideset se godina svoje karijere bavi djecom. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Stoga je bila među prvima koji su početkom ’90.tih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te joj je posvetila svoj daljnji rad.

Doc.dr.psih.sc. Lidija Pecotić

Psiholog i psihoterapeut, jedna od osnivača EIATSCYP-a


Klinički psiholog, terapeut i supervizor. Osnivačica je i Direktorica GPTIM (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta), Supervizor i trener u edukaciji iz Gestalt psihoterapije i sistemskih konstelacija; osnivačica i predsjednica EAPTI-GPTIM (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta) – Gestalt Instituta na Malti i Gestalt studija Beograd, kao i “Bert Hellinger Centra” na Malti; Pomogla je i doprinijela osnivanju Gestalt instituta u Beogradu, Zagrebu, Zadru, Sarajevu, Podgorici, Skoplju. Autor brojnih radova i predavač diljem svijeta.

Dr.zdrav.sc. Mirela Badurina

geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente


Doktor zdravstvenih znanosti, geštalt psihoterapeut i dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut. Izlagač je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, edukacijama unutar institucija i NVO-ja, na teme zaštite zdravlja, prava i interesa djece. Europski je certificiran psihoterapeut i predavač u oblasti integrativne psihoterapije za djecu, mlade i odrasle. Predavač je u nastavi iz oblasti psihoterapijskog savjetnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Supervizor je pod supervizijom. Osnovač je i direktor BHIDAPA-e i generalna tajnica EIATSCYP-a.

dipl.psiholog Sabina Zijadić Husić

geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente


Evropski akreditiran trener za edukacijske programe iz oblasti integrativne psihoterapije za djecu, mlade i odrasle. Radi na pružanju podrške, savjetovanja i psihoterapijskim tretmanima roditelja i nastavnika, te tretmanima djece mladih i odraslih kroz individualnu terapiju, terapiju parova. Organizuje i vodi radionice za lični rast i razvoj. Od osnivanja Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji BHIDAPA je angažovana na poslovima psihoterapeuta i supervizora. Stručni je saradnik u nastavi iz oblasti psihoterapijskog savjetnika za djecu i mlade na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Supervizor je pod supervizijom

Mr.sc. Đana Lončarica

geštalt, porodični sistemski i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente


Doktorantica je na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. Evropski certificirana psihoterapeutkinja i akreditirana trenerica za edukacijske programe iz oblasti integrativne psihoterapije za djecu, mlade i odrasle. Trenutno se bavi psihoterapijskom praksom u Agenciji za edukaciju i psihoterapiju KONTAKT-HOMINI i Interdisciplinarnom terapijskom centru za zaštitu zdravlja, djece, mladih i obitelji – HIDAPA. Stručna je saradnica u nastavi iz oblasti psihoterapijskog savjetnika za djecu i mlade na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Supervizor je pod supervizijom.

Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac

Psihijatar, psihoterapeut


Specijalist psihijatiar, pročelnica odsjeka za adolescente i obitelj, KBC Rijeka. Predavač na Medicinskom fakultetu, Polje interesa: psihoterapija adolescenata, grupni rad sa adolesentima, rad sa obitelj.

Mr. soc.sc. Joana Hewitt Evans

Geštalt i integrativni psihoterapeut


Direktorica EUROCPS (European centre for Psychotherapeutic Studies). Johanna je Gestal terapeut, te predavač na Institutu za Integrativnu psihoterapiju u Zagrebu, Ljubljani i Gestal institutu na Malti.

Prof. dr.med.sc. Vera Daneš-Brozek

Neuropsihijatar i psihoterapeut


Od skora je umirovljena sveučilišna profesorica psihijatrije. Uža specijalnost je dječija i adolescentna psihijatrija. Najveći dio radnog vijeka provela je kao voditelj Odjela dječije i adolescentne psihijatrije Psihijatrijske klinike Univerziteta u Sarajevu. Po svom edukativnom usmjerenju pripada školi psihodinamske orijentacije.

Prof.dr.psih.sc. Gregor Žvelc

TA, K-B Psihoterapeut


Profesor psihologije, integrativni, TA, kognitivno-bihevioralni psihoterapeut. Bavi se i EMDR-om. Direktor je instituta IPSA (Institut za integrativnu psihoterapiju i savjetovanje) u Ljubljani, te predavač na institutima za edukaciju iz psihoterapije u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Bosni i Hrvatskoj.

Dr.psih.sc. Maša Žvelc

Psiholog, psihoterapeut


Maša Žvelc je diplomirana psihologkinja, magistrica znanosti s područja kliničke psihologije iz integrativna psihoterapije. Integrativnu psihoterapiju je diplomirala Scarborough Psychotherapy Training Institute (Velika Britanija) pod mentorstvom Kena Evansa. U institutu IPSA vodi trening iz integrativne psihoterapije.

Doc.dr.psih.sc. Bruna Profaca

Klinički psiholog


Voditeljica dijagnostike i tretmana u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba. Područje rada: dijagnostika i tretmani rada sa traumatiziranom djecom i mladima, rad sa obitelji, indiviualni i grupni rad.

Prof.dr.med.sc. Albert John Sargent III

Psihijatar, obiteljski psihoterapeut


Predstojnik odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju u Tufts Medicinskom centru, SAD. Profesor je psihijatrije i pedijatrije na Tufts Medicinskom fakultetu, SAD. Bio je Direktor „Hope sistema“, centra za brigu o djeci s emocionalnim problemima. Bavi se psihoterapijom djece i adolescenata, a od osobitih su mu interesa trauma, poremećaji prehrane, suicidi djece i adolescenata, obiteljska terapija i razvoj internacionalnih programa mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Objavio je preko 70 članaka i knjiga na temu dječjeg mentalnog zdravlja. Predsjednik je Američke akademije obiteljske terapije.

Prof.dr.med.sc. Vlasta Rudan

Dječiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut


Specijalist dječje i adolescentne psihoterapije, Pročelnica dnevne bolnice za mladež na Klinici za psihološku medicinu, KBC Zagreb. Redovni profesor na medicinskom fakultetu u Zagrebu, autor brojnih radova s područja dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije.

Prof. dr.med.sc. Vesna Vidović

Psihijatar, Obiteljski Psihoterapeut


Specijalist dječje i adolescentne psihoterapije, edukator je iz obiteljske psihoterapije. Predsjednica je Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju. Uže područje rada su individualna i obiteljska psihoterapija, liječenje osoba koje pate od anoreksije nervoze, bulimije nervoze, tjeskobe i problema u odrastanju te savjetovanje s obiteljima.

Dr.med.sc. Vesna Hercigonja Novković

Defektolog, Intergrativni psihoterapeut


Defektolog i magistar Integrativne psihoterapije, su-osnovač je Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mladež, a tajnik Europske udruge. Predavač je na Institutu Ipsa u Ljubljani. Područja interesa: djeca, adolescenti i obitelj

Margareta Mesić

Psiholog, geštalt psihoterapeut i supervizor


Margareta Mesić (univ. spec.) klinički je psiholog, certifikovani geštalt psihoterapeut i supervizor, trener bazičnog nivoa edukacije iz geštalt terapije. Od 2007. godine do danas (Psihika d.o.o.) organizuje i sprovodi edukacije iz geštalt psihoterapije po programu Gestalt Instituta Malta (GPTIM), te provodi individualnu i grupnu psihoterapiju i superviziju.

Prof.dr.ped.sc. Mirjana Mavrak

Pedagog-psiholog, geštalt psihoterapeut pod supervizijom


Vanredna je profesorica na odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Svoj profesionalni razvoj orijentira izobrazbi budućih nastavnika, te psiho-pedagoškoj pomoći hronično bolesnoj djeci u bolnici i školi. Autorica je dijela univerzitetskog udžbenika iz oblasti pedijatrije, koautorica knjiga i priručnika namijenjenih pomagačkim profesijama.

Mr.med.sc.dr. Zlatko Bastašić

Psihijatar, psihoterapeut


Psihijatar, individualni i obiteljski psihoterapeut, lutkar i karikaturist, autor brojnih knjiga o kreativnim terapijama djece, adolescenata i odraslih („Lutka ima pamet i srce“). U psihoterapiji se voli služiti lutkama, igrom i bajkama.

Prof.dr.ped.sc. Vesna Bilić

Izv. prof. na učiteljskom fakultetu u Zagrebu


Voditeljica je doktorskog studija “Rani odgoj i obavezno obrazovanje”. Član je stručnog savjeta UNICEF-a u projektu “Za sigurno i poticajno oktruženje u školama”. Voditelj je kolegija nasilje nad djecom i između djece. Autor je i koautor mnogih knjiga i udžbenika. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i kongresima.

Prof.dr.psih.sc. Vesna Petrović

Rukovodilac studijskog programa Psihoterapija


Prof dr Vesna Petrović, psiholog, psihoterapeut, osnivač i zastupnik Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju, šef programa master studija iz Psihoterapije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, član Evropskog borda za psihoterapiju, član Naučnog komiteta za psihoterapiju u Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju i član uredništva International Journal for Psychotherapy, član Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Prof. dr.psih.sc. Igor Krnetić

Psiholog i psihoterapeut


Doktor psiholoških nauka, RE&KBT, ACT i CFT terapeut. Na Albert Elis institutu u Nju Jorku stiče status akreditovanog internacionalnog supervizora za edukaciju iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije. Registrovao je prvu privatnu psihološku praksu u Bosni i Hercegovini Savjetovanje Krnetić. Zaposlen na Univerzitetu u Banjoj Luci, u zvanju profesora na predmetima iz oblasti psihoterapije i psihopatologije. Predsjednik je Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, predstavnik u Udruženju za kontekstualnu bihejvioralnu nauku (Association for Contextual Behavioral Science) i zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskom udruženju za bihejvioralne i kognitivne terapije (European Association for Behaviour and Cognitive Therapies).

Izv.Prof.dr.med.sc. Goran Arbanas

Prim. dr. sc. dr. med. / assistant professor


Subspecijalizaciju iz psihoterapije započinje 2007. godine, te 2009. godine polaže
subspecijalistički ispit. Pitanjima seksualnosti, kao i transrodnosti i transseksualnosti dr. Arbanas bavi se unazad petnaest godina. Završio je edukaciju iz seksualne terapije i jedan je od osnivača Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, kojem je od osnutka do danas predsjednik. Također je završio edukacije iz seksualne medicine te sudjeluje u radu Europske seksološke federacije, u komisiji za edukaciju iz seksualne terapije. Godine 2012. položio je europski specijalistički ispit iz seksualne medicine i stekao naziv FECSM.

Dina Koren

Socijalni pedagog i defektolog


Dina Koren je profesor socijalni pedagog (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu) i defektolog u Poliklinici Kocijan Hercigonja, voditelj dječje grupne terapije, kao i dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut (psihoterapeut u superviziji).

MA Jon Blend

Psihoterapeut


MA Jon Blend je UKCP certificirani psioterapeut za djecu i odrasle, autor, supervizor, trener i muzičar. Njegova prošlost uključuje 30 godina iskustvenog rada sa odraslima, djecom, adolescentima i obiteljima u oblasti zaštite mentalnog zdravlja. Jon radi kao psihoterapeut i klinički supervizor u Londonu.

Dr.psih.sci Karen Hillman Fried

Psihoterapeut


Karen Hillman Fried je doktor psiholoških znanosti i licencirani psihoanalitički, porodični i dječiji i adolescentni psihoterapeut iz Santa Monice, u Kaliforniji. Magistrirala je kliničku psihologiju i ljudski razvoj. Ko-direktorica je K&M Centra za edukaciju koji pruža 4. godišnje obrazovanje iz oblasti psihoterapije djece, adolescenata i roditelja po Modelu Oaklander. Predsjednica je Oaklander Centra i fondacije. Članica je Udruženja obrazovnih terapeuta i Kalifornijskog udruženja za bračnu i porodičnu terapiju.