Supervizori

Poštujući europske standarde, Edukacijski program iz dječje adolescentne psihoterapije uključuje supervizijske sate kliničke prakse za edukante, s ciljem boljeg i kvalitetnijeg terapijskog rada sa klijentima, provjere dijagnostičkih hipoteza i intervencija, terapijskog plana, rada na kontratransferu, diskusije o etičkim pitanjima… Pored individualne supervizije moguć je i rad u malim supervizijskim grupama. Predloženi supervizori koji zadovoljavaju standarde BHIDAPA-e u suradnji sa EIATSCYP i EAIP-om su>

Vera_Danes

Prof. Dr. Sc. Vera Daneš-Brozek

Neuropsihijatar,
Psihodinamski pristup

vera.danes@gmail.com

Od skora je umirovljena sveučilišna profesorica psihijatrije. Uža specijalnost je dječija i adolescentna psihijatrija. Najveći dio radnog vijeka provela je kao voditelj Odjela dječije i adolescentne psihijatrije Psihijatrijske klinike Univerziteta u Sarajevu. Po svom edukativnom usmjerenju pripada školi psihodinamske orijentacije. Tokom svoje profesionalne aktivnosti sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima, i sudjelovala u većem broju projekata, uglavnom iz područja dječije psihotraumatologije.Publicirala je stotinjak znanstvenih radova, te je autorica i koautorica odredjenog broja publikacija, udžbenika za studenete i monografija iz područja psihopatologije razvojnog doba.Aktualna je predsjednica Udruge-Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini.(UDAP in BiH)

gordana-buljan-flander

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Dječiji Psiholog, Intergrativni psihoterapeut

gordana.flander@poliklinika-djeca.hr

Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba trideset se godina svoje karijere bavi djecom. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Stoga je bila među prvima koji su početkom ’90.tih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te joj je posvetila svoj daljnji rad.

Biljana_Popovic

Mr. sc. Biljana Popović

Geštalt psihoterapeut i dječji adolescentni psihoterapeut

+381 64/175-71-17

bgpopovic@open.telekom.rs

Bazično obrazovanje u oblasti psihoterapije stekla je tokom četvorogodišnih studija geštalt terapije. Educirana je sa osnovama konstruktivizma i transakcione analize. Posebna interesovanja su usmjerena na rad sa djecom i adolescentima, što je rezultiralo subspecijalizacijom iz primjena geštalt metode u radu sa djecom i adolescentima. Završila je i dvogodišnji seminar iz osnova psihoanalitičke psihoterapije djece. Radno iskustvo – Stručni saradnik pedagog u osnovnoj školi. Privatna psihoterapijska praksa otvorena 1998.godine. Dvije trećine ukupnog radnog vremena posvećuje radu sa odraslima, dok je preostalo radno vrijeme ispunjeno radom sa djecom i adolescentima. Angažovana je i u nastavničkom radu u okviru Instituta za geštalt psihoterapiju kao supervizor i učitelj na bazičnom i naprednom nivou.

Mirela_Badurina_alt

Dr. sc. Mirela Badurina

geštalt i integrativni psihoterapeut supervizor pod supervizijom u psihoterapiji

mirela@bhidapa.ba

Doktor zdravstvenih znanosti, Europski je certificiran geštalt i dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut, supervizor je pod supervizijom. Osnovač je BHIDAPA-e u sklopu kojeg djeluje: prvi europski akreditirani interdisciplinarni edukacijski programa iz oblasti dječje i adolescentne integrativne psihterapije i savjetovanja, supervizije, te prvi Interdisciplinarni terapijski centri za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji u Bosni i Hercegovini. Predsjednica je organizacionog odbora prvog Internacionalnog Kongresa dječje i adolescentne psihoterapije pod nazivom „Mjesto i uloga psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata“ i urednica Interdisciplinarnog psihoterapijskog časopisa.

sabina_zijadic_husic-kocka

Dipl. psih. Sabina Zijadić Husić

geštalt i integrativni psihoterapeut supervizor pod supervizijom u psihoterapiji

sabina@bhidapa.ba

Zamjenica direktorice BHIDAPA Interdisciplinarnog terapijskog Centra za zaštitu zdravlja, djece, mladih i obitelji
Diplomirani psiholog, geštalt psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente i supervizor pod supervizijom. Od osnivanja Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji BHIDAPA, angažovana je na poslovima: zamjenice direktorice BHIDAPA, psihoterpauta, supervizora i stručni saradnik u nastavi za dječijeg i adolescentnog integrativnog psihoterpauta i savjetinka u BHIDAPA Centru i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Djana

Doktorantica, mr. sc. Đana Lončarica

geštalt, porodični sistemski i integrativni psihoterapeut supervizor pod supervizijom u psihoterapiji

loncaricam@yahoo.com

Psiholog, magistrica socijalne pedagogije, smjer resocijalizacija i poremećaji ponašanja, doktorantica zdravstvenih znanosti, gestalt i porodični sistemski psihoterapeut, praktikantica je EMDR-a. Diplomirani dječiji i adolescentni integrativni psihoterapeut. Certificirana je posrednica za razvod braka. Deset godina radila je u Javnoj ustanovi terapijskoj zajednici s ovisnicima o drogama i njihovim roditeljima. Radno iskustvo sticala je i u radu s alkoholičarima i njihovom djecom, ženama i djecom koji su žrtve nasilja. Trenutno se bavi psihoterapijskom praksom u Agenciji za edukaciju i psihoterapiju KONTAKT-HOMINI. Stručna saradnica je u nastavi BHIDAPA-e i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, na edukaciji iz Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja. Saradnica je Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu zdravlja djece,mladih i obitelji.

Belma

Dipl. psih. Belma Žiga

KBT i integrativni psihoterapeut supervizor pod supervizijom u psihoterapiji

belma@bhidapa.ba

Kognitivno bihevioralna psihoterapeutkinja i integrativna psihoterapeutkinja za djecu i adolescente. Supervizor je pod supervizijom u psihoterapiji. Radi kao članica multidisciplinarnog tima u Interdisciplinarnom terapijskom centru za zaštitu djece, mladih i obitelji - BHIDAPA. Također je angažovana i u edukacijskom programu BHIDAPA kao stručni saradnik u nastavi iz dječije i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja u BHIDAPA Centru i Medicinskom fakultetu Univerzoiteta u Zenici. Prve poslove radi kao koordinatorica programa neformalnog obrazovanja u zajednici a od 2006. godine radi na poslovima psihoterapeutkinje. Radila je u Fondaciji Krila nade, u periodu od 2006. do 2017. godine, razvijala je projekte sa školama, uključujući projekte iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, prevencije vršnjačkog nasilja i razvoja socijalnih vještina, te na poslovima procjene i kreiranja plana psihoterapijskog tretmana za djecu i adolescente, savjetovanja roditelja te kreirala niz radionica za djecu i roditelje.

Lejla_Smajic_Hodzic

Mr. sc. Lejla Smajić-Hodžić

Psiholog, Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut

066/000-057

shlejla@yahoo.com

Tokom studija pokazuje poseban interes za oblast dječije i adolescentne psihologije. Od 2003. god. stalno uposlena na mjestu kliničkog psihologa pri Kabinetu za psihologiju Pedijatrijske klinike UKC-a u Sarajevu, na poslovima psihodijagnostike, psihoterapije, edukacije i istraživanja. Bavi se širokim spektrom psihodijagnostičke procjene djece, uključujući i ranu razvojnu procjenu djece sa različitim neurorazvojnim poremećajima. Psihoterapijsko iskustvo obuhvata rad sa djecom uzrasta od 2 do 18 godina, sa različitim psihološkim problemima (od poremećaja ponašanja, eliminacije, spavanja, preko različitih depresivnih i anksioznih poremećaja uključujući i poremećaje prilagodbe i traumu kod djece, pa do poremećaja hranjenja, te onih nastalih kao posljedica hroničnih bolesti). Trenutno je na supervizijskom stepenu edukacije iz EMDR terapije.