Apply for Membership

Članom BHIDAPA može postati svaka fizička osoba i pravna osoba, punoljetni državljani Bosne i Hercegovine ako potpišu pristupnicu i plate članarinu u iznosu od 55 KM godišnje.

Prava i obaveze članova

  • Pridržavati se Etičkog kodeksa Asocijacije
  • Birati i biti birani u tijela Asocijacije
  • Postupati u svom radu u skladu sa Statutom i drugim aktima Asocijacije
  • Svojim radom u asocijaciji doprinositi ugledu Asocijacije
  • Biti informirani o radu Asocijacije
Adresa: Emerika Bluma br. 9, 71000 Sarajevo

E-Mail: info@bhidapa.ba

Mobilni: +387 61 554 848
Telefon: +387 33 971 888

Opće informacije

Obrazovanje
Naobrazba iz psihoterapije / savjetovanja

Zaposlenje