Temeljne kompetencije dječjih i adolescentnih psihoterapeuta-savjetnika

*EIATSCYP (TSC) verzija peta, jun 2022.

 • Uspostaviti sigurne i učinkovite uslove za stručnu praksu
 • Osigurati odgovarajuće okruženje za profesionalnu praksu
 • Uključiti se u procese i postupke osiguranja kvalitete
 • Osigurati odgovarajuću obuku/edukaciju i profesionalni razvoj
 • Održavati kontinuirani osobni/lični i profesionalni razvoj
 • Angažman primjeren dobi i jasna komunikacija s djecom i mladima
 • Definicija uloge terapeuta i klijenta
 • Saradnja usmjerena na dijete, usmjerena na proces, za definiranje ciljeva
 • Razumijevanje igre i njenog značaja za razvoj, učenje i oporavak
 • Interakcija s djecom i mladima na načine koji su njima značajni
 • Facilitativne relacijske vještine, suosjećajna prisutnost i sposobnost slušanja djece
 • Razumijevanje višefaktorskih uticaja na mentalno zdravlje i emocionalnu dobrobit djeteta.
 • Vještine zapažanja i evaluacijske sposobnosti u prepoznavanju individualnih dječjih potreba.
 • Primjena različitih okvira za konceptualizaciju snaga i poteškoća.
 • Integracija procjene i mjerenja ishoda s etičkim razmatranjima.
 • Vještine prezentacije slučaja uključujući procjenu, formulaciju, praksu i evaluaciju.
 • Principi stručne prakse za rad sa decom i mladima.
 • Razvoj radnih saveza sa decom koji su sigurni i pouzdani.
 • Razumijevanje ključnih pojmova za potrebe primijenjenog terapijskog mišljenja.
 • Siguran i učinkovit rad s relacijskim i razvojnim procesima.
 • Upravljanje počecima i završecima sa dostojanstvom i poštovanjem djece i mladih.
 • Poznavanje relevantnih pravnih, etičkih i proceduralnih okvira za zaštitu.
 • Razumijevanje načina na koji se zakonodavstvo pretvara u politiku i organizacijsku praksu.
 • Vještine zastupanja i posredovanja u ime djece u praksi utemeljenoj na pravima.
 • Upravljanje moći s obzirom na ranjivost, djelovanje i autonomiju.
 • Znanje i vještine za tačnu procjenu rizika i profesionalne prosudbe.
 • Razumijevanje rizika i prednosti rada s tehnologijom i internetom.
 • Razumijevanje uticaja nepovoljnih iskustava u djetinjstvu (ACES-Adverse Childhood Experiences) u kontekstu.
 • Poznavanje različitih dijagnostičkih okvira i niza kriterija procjene.
 • Svijest o jedinstvenim i individualnim iskustvima neuroraznolikosti svakog djeteta.
 • Osvještavanje i kritička analiza medicinske dijagnoze i uticaja traume.
 • Profesionalne vještine povezivanja djeteta, obitelji i šireg sustava skrbi.
 • Razumijevanje fizičkog, emocionalnog, kognitivnog i socijalnog razvoja.
 • Poznavanje ključnih prekretnica od začeća do odrasle dobi.
 • Poznavanje neurorazvojnih perspektiva i posebne obrazovne potrebe i poteškoće (Special Educational Needs and Disabilities-SEND) .
 • Razumijevanje uticaja diskriminacije i uskraćenosti okuženja (s obzirom na dob, djetinjstvo, rasizam, kulturnu raznolikost, pitanja roda i rodnog identiteta, seksualnu orijentaciju, sposobnost, razlike u vrijednostima, religiju ili duhovnost).
 • Prepoznavanje jedinstvenog proživljenog iskustva svakog djeteta u kontekstu odrastanja.
 • Upravljanje ugovorima i granicama sa roditeljima i starateljima u ime djece.
 • Razumijevanje uticaja šireg sistema brige na razvoj djeteta.
 • Vještine komunikacije i odnosa za efikasan rad u sistemskim kontekstima.
 • Pružanje informacija i razumijevanja o potrebama i pravima djece.
 • Sposobnost pružanja konsultacija roditeljima i staratelja, te odgovarajuće psihoedukacije.
 • Poznavanje i razumijevanje zakonodavstva u odnosu na praksu.
 • Razumijevanje uticaja predrasuda, diskriminacije i isključenosti.
 • Profesionalne vještine koje osiguravaju sigurnu i učinkovitu praksu protiv ugnjetavanja – anti-opresivna praksa.
 • Sposobnosti rada sa složenim relacijskim i razvojnim procesima.
 • Sposobnosti komuniciranja i rada uz uvažavanje, uključivanje i participiranje djece (čuti ono što dijete želi da kaže) u terapijskom procesu.
 • Razumijevanje šireg konteksta međusektorskog, interdisciplinarnog i multidisciplinarnog rada.
 • Upravljanje interfejsima u zakonskim, nezavisnim i dobrovoljnim međuagencijskim odredbama.
 • Omogućavanje inkluzivnog glasa djeteta u donošenju odluka i pisanju izvještaja. (Posebno uzeti u obzir komentare člana 13. Konvencije o pravima djeteta, razliku između želja i potreba).
 • Razumijevanje etičke složenosti razmjene informacija unutar sistemskog konteksta.
 • Vještine zastupanja i posredovanja unutar timova u ime djece i mladih.
 • Poznavanje širokog spektra multidisciplinarnih stručnjaka i usluga.
 • Sposobnost da se identifikuju potrebe i daju odgovarajuće preporuke tamo gde je to potrebno.
 • Upravljanje konkurentnim programima odraslih u najboljem interesu djece.
 • Konsultativne vještine za djecu, mlade, roditelje, staratelje i organizacije.
 • Prepoznavanje granica kompetencije i sposobnost upućivanja na resurse.
 • Preduzimanje rutinske evaluacije prakse.
 • Uključivanje u kontinuiranu superviziju i refleksivnu praksu
 • Po potrebi osiguravanje specijalističkih konsultacija/supervizija.
 • Uključitanje  u reviziju prakse u skladu sa zahtjevima.
 • Sudjelovanje u evaluaciji tekuće terapijske prakse.
 • Obezbjeđiavnje procesa ažuriranja i revizije prema potrebi.
 • Učestvanje u stalnom profesionalnom ažuriranju prakse.
 • Kontinuirano obrazovanje, obuka i lični razvoj.
 • Rad unutar pravnih, političkih i etičkih profesionalnih okvira.
 • Upoznati se sa smjernicama o povjerljivosti, sposobnosti i pristanku.
 • Primjena profesionalnih i etičkih smjernica u skladu sa zaštitom vođenom Konvencijama Ujedinjenih naroda o pravima djeteta (Nations Conventions on the Rights of the Child -UNCRC).
 • Sposobnost rada sa sviješću o društvenom i kulturnom kontekstu s osjetljivošću na pitanja razlika, moći, privilegija i pozicioniranja.
 • Rad sa sviješću o zagovaranju i sigurnosti u skladu s potrebama ranjivosti i ovisnosti djece i mladih
 • Rad u skladu sa zaštitnim procedurama, protokolima i praksom.
 • Održavati transparentnu profesionalnu organizacijsku praksu upravljanja.
 • Raditi u skladu sa zakonskim i etičkim zahtjevima.
 • Osigurati profesionalno vođenje evidencije i računovodstva.
 • Upravljajte praksom s profesionalcima unutar organizacija ili u neovisnoj praksi u skladu s politikama i propisima.
 • Omogućiti pristup obrazovanju, osposobljavanju i praksi utemeljen na istraživanju.
 • Održavati znanje i razumijevanje različitih pristupa istraživanju uključujući kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja.
 • Osigurati etičke prosudbe o korištenju mjernih alata.
 • Uključiti se u odgovarajuću zaštitu i etiku u kontekstu istraživanja.
 • Procijeniti etiku istraživanja u kontekstu ranjivih skupina klijenata.
 • Kompetencija u prevenciji i psihoedukaciji djece, adolescenata, roditelja, skrbnika i organizacija.
 • Promicanje preventivnih programa utemeljenih na razumijevanju odrednica zdravlja djece i mladih fizičkog, kognitivnog, socijalnog i emocionalnog razvoja i dobrobiti djece i mladih.
 • Promocija psihocijalnog obrazovanja na jednostavne, jasne i sveobuhvatne načine unutar organizacija koje se temelje na praksi utemeljenoj na dokazima.
 • Podići svijest o stigmi i diskriminaciji, s obzirom na pitanja mentalnog zdravlja u svrhu prevencije i rane intervencije, uključujući komunikaciju s multidisciplinarnim stručnjakom.