Teme projekta Virtualne krizne intervencije

Modul 1.

tema: Osnovne informacije o Virtualnim i telefonskim kriznim intervencijama

cilj: Upoznati polaznike o cjelokupnoj  edukaciji i njenim ciljem, virtualnim/ telefonskim kriznim intervencijama i pružanjem podrške djeci, adolescentima i njihovim roditeljima.

Modul 2.

tema: Psihološke reakcije na krizu kod djece, adolescenata i odraslih; Multidisciplinarna procjena, dijagnostika i intervencije (trijaža)

cilj: Prepoznavanje psiholoških reakcija na kriznu situaciju, te razlika između očekivanih i prihvatljivih reakcija na pojačan stres i krizu (koje ne zahtijevaju krizne intervencije), te patoloških reakcija (gdje je nužna krizna intervencija) i mogućeg razvoja problema mentalnog zdravlja djece, adolescenata i odraslih. Identifikacija pojedinaca i/ili skupine kojima treba dodatna podrška (trijaža).

Modul 3.

tema: Faze kriznih intervencija i prorada u grupi/ obitelji

cilj: Jačanje grupne/obiteljske kohezije/povezanosti i procesa koji se dešavaju tokom pružanja intervencija u krizi

Modul 4.

tema: Podrška roditeljima i skrbnicima u očuvanju mentalnog zdravlja djece i mladih tokom krize s posebnim osvrtom na visoko-konfliktne razvode

cilj: Osnažiti profesionalce koji pružaju usluge virtualnih i telefonskih kriznih intervencija i savjetovanja da daju adekvatnu podršku roditeljima kroz jačanje roditeljskih kompetencija i smanjivanje roditeljskog stresa Jačanje povezivanja sa drugim institucijama

Modul 5.

tema: Uloga vrtića i škola u vrijeme krize u očuvanju mentalnog zdravlje djece i mladih

cilj: Jačanje zaštitnih faktora unutar školskog okruženja i značaj podrške odgojno nastavnom osoblju i roditeljima u zajedničkom dosezanju cilja za dobrobit djece. Jačanje odnosa roditelj-vrtić-škola u očuvanju mentalnog zdravlja djece i adolescenata

Modul 6.

tema: Nasilje nad djecom u vrijeme krize sa naglaskom na seksualno iskorištavanje i zlostavljanje

cilj: Zaštita djece od nasilja u kriznoj situaciji i smanjenje štetnih posljedica po mentalno zdravlje djece, kroz pravovremeno identificiranje nasilja nad djecom, te usvajanje vještina za rad sa djecom žrtvama nasilja. Usvojiti praktične vještine i alate koji će učesnicima pomoći zaštiti dijete od nasilja pravovremenom i adekvatnom reakcijom (intersekoralna saradnja)

Modul 7.

tema: Primjena projektivnih tehnika u virtualnim kriznim intervencijama u radu sa djecom, mladima i roditeljima

cilj: Predstaviti primjenu i značaj projektivnih tehnika u virtualnim kriznim intervencijama i tretmanu
Podsjetiti stručnjake o prihvatanju krizno orijentiranih ciljeva i intervencije usmjerene na jačanju kapaciteta rezilijentnosti

Modul 8.

tema: Važnost podrške u očuvanju mentalnog zdravlja stručnjaka koji rade u krizi

cilj: Predstaviti i obraditi temu intervizije i supervizije kao zaštitnih faktora profesionalaca

Refleksija učesnika na cjelokupni edukacijski program i identifikacija daljih koraka intersektoralne saradnje (šta nedostaje u djelotvornom sudjelovanju u kriznim intervencijama)