Odsjek za integrativnu psihoterapiju djece i adolescenata

Postdiplomska diploma iz Integrativne psihoterapije

djece i adolescenta

O poslijediplomskom edukacijskom programu

Psihoterapija djece i adolescenata bitno se razlikuje od psihoterapije odraslih osoba, a to se naročito odnosi na ulogu terapeuta, odnos i saradnju sa roditeljima,  jer o saradnji s roditeljima ovisi prihvaćanje same terapije.

Psihoterapeut koji želi radi s djecom i adolescentima mora imati posebno dodatno obrazovanje o primjeni odgovarajućih terapijskih tehnika u zavisnosti od bio-psiho-socijalnih faza razvoja djeteta i djetetovih poteškoća, kao i odnosa s roditeljima i okolinom.

Terapijske vještine i ekspresivne tehnike modificiraju se prema fazama razvoja djeteta, stupnju edukacije, o čemu ovisi i sam izbor projektivnih medija. Uloga terapeuta u terapiji sa djecom i adolescentima vrlo je kompleksna jer terapeut kreira sigurnost, preuzima odgovornost za granice i etičnost samog procesa, a unutarnji psihički procesi djeteta i odnos s roditeljima unose se i u terapijski odnos.  Kroz terapiju stvoreni novi odnosi značajni su za sve kasnije odnose.

Posebna težina psihoterapije djece i mladih proizlaze iz djetetovih problema s motivacijom, reduciranosti kapaciteta retrospekcije i teškoćama vremenske perspektive. Posebnu poteškoću predstavlja zaokupljenost djetetovog ega odbranama od terapeuta, što je naročito naglašeno kod adolescenata, a što stvara teškoće u uspostavljanju odnosa.

Program psihoterapije djece i adolescenata temelji se na razvojnom pristupu djeci i mladima inkorporirajući humanistički i integrativni pristup / Psihoanalizu, Gestalt, TA, te Self psihologiju, intrasubjektivne teorije, teorije odnosa i neuroznanost.

Razvojna perspektiva inkorporirana je u radovima Bolbya, Winnicotta, Sterna, Schorea, M. Mahler, M. Klein i drugih.

Program osposobljava kandidate za sticanje profesionalnih i akademskih iskustava s posebnim naglaskom na kliničke vještine, profesionalnu kompetenciju, osobni/lični razvoju, superviziju, kapacitet za multidisciplinarnu i intersektoralnu saradnju, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj edukacije kao i istraživanja.

Osnovna filozofija programa

temelji se na:

√ Odnosu dijete-roditelj koji je najvažniji za kreiranje unutarnje psihičke strukture djeteta i adolescenta

√ Unutarnjoj dječjoj strukturi koja utječe na odnose s okolinom koji imaju tendenciju ponavljanja povijesti i stvaranja životnog skripta i srama

√ Selfu koji nije entitet već kontinuirani proces koji je socijalno, afektivno i odnosno strukturiran kroz odnose s roditeljima i drugim važnim osobama, a uobličava se kroz socijalne, ekonomske i kulturalne karakteristike

√ Odbranama kojima se djeca brane od promjena, djelomično iz sigurnosti, te nastoje zadržati postojeće stanje

√ Otporima prema osjećajima koji dolaze iz prošlosti u sadašnji kontekst djetetovog života, ali i ukazuju na moguće terapijske intervencije

Osnovna pravila psihoterapijskog tretmana, bez obzira na bazične pristupe, uključuju:

√ Dobro poznavanje razvojnih faza

√ Poznavanje obiteljske dinamike koja je značajna jer kroz nju dijete percipira svijet i sebe u svijetu i nastala iskustva prenosi na sve druge odnose kasnije u životu

√ Poznavanje i drugih značajnih osoba u djetetovom životu

√ Poznavanje zaštitnih i rizičnih faktora

√ Poznavanje neuroznanstvenih spoznaja

√ Zakonskih okvira o zaštiti i dobrobiti djece

Ciljna grupa

Ovaj program namijenjen je osobama koje žele postati stručnjaci/specijalisti dječje i adolescentske integrativne psihoterapije.

Diploma iz integrativne psihoterapije djece i adolescenata namjenjena je onima koji žele da postanu dječji i adolescentni integrativni  psihoterapeuti i pružaju integrativnu psihoterapiju u radu sa djecom, adolescentima, njihovim roditeljima. Da bi se uspješno završio ovaj edukacijski program student mora da stekne profesionalna i akademska znanja i iskustava s posebnim naglaskom na kliničke vještine, profesionalne kompetencije, osobni/lični razvoj, superviziju, kapacitet za multidisciplinarnu i intersektoralnu saradnju, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj edukacije kao i istraživanja. Student mora da bude sposoban da razumije razvojne faze djeteta i adolescenta i bude motivisan da pomogne,  da razumije i terapijski interveniše u cilju smanjenja psihološke poteškoće i podrži dijete, adolescenta, porodicu u pravcu rasta, razvoja i sveukupnog mentalnog zdravlja i dobrobiti, poštujući Konvenciju o pravima djeteta, protokole o zaštiti djece i zakonske odredbe.

 

Uslovi za upis

U edukaciju za psihoterapeuta se mogu uključiti kandidati koji imaju diplomu akademskog studija (fakulteti humanističkih, medicinskih ili društvenih nauka), vrijednosti 240 ECTS. Potrebno je dostaviti posljednju akademsku diplomu, online obrazac za prijavu na edukacijski program, online obrazac za članstvo i obaviti upisni intervju sa edukacijskim odborom.

Ako kandidat zadovoljava naprijed navedene kriterije, potpisivanjem ugovora, pristupnice stiče uslove za upis u edukacijski program.

Student se upisuju u knjigu registara studenata i u matičnu knjigu, te dobiva plan i program edukacije, index i šifru za elektronsku biblioteku.

Nota: Ako polaznik ne ispunjava uslove iz gore navedenih zahtjeva za uključivanje polaznika u edukaciju, ali ima završen preddiplomski i diplomski univerzitetski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski univerzitetski studij u nekom drugom području, mora imati i završen studij propedeutike psihoterapije.

Cijena edukacije

Standardi koje slijedi edukacijski program

Edukacijski program provodi se poštujući europske standarde:

√  EIATSCYP-Ken Evans (Krovne Europske Asocijacije – Europski interdisciplinarni terapijski servis za djecu i mlade koji se oslanja na temeljni “Plan i program edukacije kreiran European Centre for Psychotherapeutic Studies (EUROCPS) – Offices in France and United Kingdom Definitive Document and Handbook for Candidates-in-Training for the award of Diploma in Psychotherapy with Children and Young people -Dip. Psych. C&YP” (Evans, Hewit Evans, 2009),

√  EAP

√  EAIP

√  EUROCPS

√  IPSA

√  Konvencija o pravima djeteta,

√  UN PSEA regulative,

√  Zakonske regulative i protokole,

te jasno definiranisan pristup WHO o primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji.

Način i dinamika provođenja edukacije

Edukacijski program traje 4,5 godine, 9 semestara.

Nastava se, u pravilu, obavlja jednom mjesečno, vikend (16 sati) ili produženi vikend (20 sati), sa ljetnom i zimskom pauzom.

Svaka edukacijska godina sastoji se od 10 modula.

√  Program se odvija na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku.

√  Module vode treneri našeg Trening Instituta, eminentni stručnjaci iz naše zemlje, regije i svijeta.

√  Edukacija se provodi u saradnji sa i poštujući standarde i preporuke EAP-a, EIATSCYP-a, EAIP-a, EUROCPS-a i EAP-a.

Trajanje, vrijeme i cijena se iznimno može povisiti kada moduli traju duže od predviđenog broja sati po modulu (16 – 20 sati).

Edukacijski program izvodi se na dva načina:

1. klasičan način: face-to-face, u prostorijama Centra ili u obezbjeđenim prostorijama koje osiguravaju neometano održavanje edukacije

2. distance learning: online preko Zoom platforme.

Ne praktikuje se organizacija hibridne nastave (kombinacija online i face-to-face).

Edukacijski program uključuje

√  Teorijski dio i istraživački rad

√  Prezentacije

√  Diskusija

√  Igranje uloga

√  Praktični rad u malim grupama i velikoj grupi

√ Osobni/lični razvoj kroz grupni proce i iskustvene module

√ Aktivan rad uljučujući ličnu terapiju

√  Demontraciju praktičnog rada

√  Samoprocjene i procjene

√ Odbarna seminarskog rada

√  Integralni pismeni ispit

√  Superviziju kliničke prakse

√  Razvoj vještina i kompetencija

√  Studenti se podtiču da razvijaju refleksivno i kritičko mišljenje, sposobnost sinteze i analize, kreativnost, aktivno učešće.​

Organizaciono svaki modul uključuje

√  Osobni/lični razvoj kroz grupni proces, procjenu i samoprocjenu

√  Teoriju, metodologiju i istraživanje

√  Praktične vježbe u maloj i u velikoj grupi

√  Demonstraciju praktičnog rada (ličnu terapiju/supervizijski rad)

Grupe za edukaciju su zatvorenog tipa sa stalnim brojem studenata. U otvorenom modulu mogu sudjelovati studenti različitih edukacijskih godina i/ili studenti iz drugih škola/instituta.

Modul ponekada može biti otvorenog tipa, u koji se mogu prijaviti i osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti, uz nadoknadu kotizacije za istu.

Grupni proces je zatvorenog tipa i isključivo je namijenjen studentima edukacijskog programa.

Procjena:

Važno je da svaki student ima mogućnost da pokaže svoje znanje i ono što je iskustveno naučio. Da bi različiti stilovi, kapaciteti i oblasti budućeg razvoja studenata mogli da dođu do izražaja, koriste se različite metode koje uključuju seminarske radove, prezentacije i odgovaranje na pitanja u vezi sa njima.

Integralni pismeni ispit  sadržava gradivo osnovnog i naprednog edukacijakog programa.

Završni ispit zobuhvata: studiju slučaja, izlaganje teorijskog dijela i demonstraciju psihoterapijskog rada uživo.

Trajanje i struktura sati 4,5 godišnje edukacije

Edukacija traje 4,5 godine, a po završenoj edukaciji i uspješno položenom završnom ispitu kandidati dobivaju diploma BHIDAPA-e, sa kojom apliciraju za a koja automatski omogućava apliciranje i dobivanje EIATSCYP-Ken Evans europskog Certifikata za Dječjeg i Adolescentnog Psihoterapeuta (https://eiatscyp.com/wp-content/uploads/2021/07/EIATSCYP-Ken-Evans- Individual-Membership-Registration-Form.pdf).

Ukupno trajanje treninga obuhvata 3200 sati, raspoređeno u sedam godina, od kojih najmanje četiri i pol godine godine (9 semestara) moraju biti obuke specifične za psihoterapiju.

Edukacija se, u pravilu, obavlja jednom mjesečno, produženi vikend (20 sati), sa ljetnom i zimskom pauzom.

Plan i program edukacije iz oblasti dječje i adolescentne integrativne psihoterapije obuhvata 3000 sati, koji integriraju sljedeće sate: kontakt sate (predavanja, sati rasta i razvoja), sate kliničke prakse i supervizije, sate procjene – ispite (pismeni ispiti, odbrane seminarskih radova, self assesssment i grupni assessment), sate samostalnog učenja – self stady, raspoređeno u najmanje četiri i pol godine (9 semestara).

EDUKACIJSKI PLAN I PROGRAM TRAJE DEVET SEMESTARA I OBUHVATA:

√ Teorijski, metodološki, istraživački dio, procjene i samoprocjene (650 sati).

√ Ličnu/osobnu psihoterapiju (270 sati rasta i razvoja), od kojih se tokom cjelokupnog edukacijskog programa, kroz grupne procese, ostvaruje 170 sati rasta i razvoja. Preostali obavezni sati individualne psihoterapije (100 sati) tokom 4,5 godina edukacije, edukanti mogu realizovati kroz individualnu terapiju i individualnu terapiju u grupi, od čega se min. 80 sati realizuju kroz intividualnu psihoterapiju sa evropski licenciranim psihoterapeutima.

√ Kliničku praksu (400 sati). Klinička praksa se može realizovati u registrovanim službama/organizacijama, kao i privatnoj praksi/asocijaciji – koje u okviru svoje djelatnosti imaju i psihoterapijski rad sa klijentima (djecom, adolescentima i odraslim) (bolnice, ne-/vladine organizacije, domovi zdravlja, volonterske službe, privatna psihološka savetovališta) u trajanju od min. 200 sati; za period od III godine edukacije do pred izlazak na završni ispit.

√ Superviziju kliničke/psihoterapijske prakse (200 sati) je moguće realizovati individualno i putem grupne supervizije. Edukanti, 40 sati kliničke/psihoterapijske supervizije ostvaruju tokom naprednog dijela edukacijskog programa kroz tematske module.  Preostali obavezni sati supervizije kliničke/psihoterapijske prakse (160 sati) edukanti realiziraju tokom naprednog edukacijskog programa, kroz individualnu i/ili grupnu superviziju sa evropski licenciranim supervizorima BHIDAPA-EAPTI.

√ Odbrane seminarskih radova (180 sati) vrši se prema kriterijima procjene i samoprocjene, predani, odbranjeni i pozitivno ocijenjeni seminarski radovi (ukupno 8 seminarskih radova, 2 u svakoj edukacijskoj godini).

√ 4 osobna/lična razvojna profila (40 sati) – 1 u svakoj edukacijskog godini, prema kriterijima iz plana i programa edukacije iz integrativne psihoterapije.

√ Položeni pismeni ispiti, prema kriterijima iz Plana i programa edukacije iz Integrativne psihoterapije djece i adolescenata (80 sati).

√ 40 sati (kvalitativnog i kvantitativnog istraživačkog rada).

√ Samostalni rad (pisanje ličnog i profesionalnog dnevnika / bilješki (420 sati).

√ Položen završni usmeni ispit pred komisijom (min. tročlanom komisijom) i ocijenjen prema kriterijima plana i programa edukacije iz integrativne psihoterapije (170 sati samostalnog rada i 50 kontakt sati), ukupno 220 sati.

√  Predan završni rad-studija slučaja;

√  prijavu za završni ispit;

√  Postupak apliciranja za dobijanje europskih certifikata nalazi u nastavku.

√  Specifikacije za obnavljanje licence (re-registracija) su regulisane europskim standardima EAP i nalaze na web stranici: https://www.europsyche.org/ecp/apply-for-ecp/cpd/.

Ostali sati izračunavaju se kroz: samostalni rad iščitavanje literature (400 sati),  sate kongresa, istraživanja, stručnih simpozija, objava naučno-stučnih članaka. Edukacijski program slijedi europske standarde (EIATSCYP, EAIP i EAP), te u skladu sa tim može doći do promjene.

Po uspješnom završetku edukacije, polaznici stiču diplomu „Integrativnog psihoterapeuta djece i adolescenata“ koju izdaje EAPTI-BHIDAPA, sa kojom mogu direktno aplicirati za dobivanje evropskih Certifikata koje izdaju: EAP, EAIP I EIATSCYP.

Edukacijski program slijedi europske standarde (EAP, EIATSCYP i EIAP), te u skladu sa tim može doći do promjene sati.

U procesu je mapiranje trenutnih trening standarda edukacije u EQF-7 – 120 ECTS prema EAP smjernicama

Februar, 2022, Verzija 2, juni, 2023.

Ispiti/eseji/seminarski radovi/završni ispit

Tokom svake edukacijske godine studenti su dužni predati 3 pismena rada (teme radova i rokovi za predaju određuju se na početku godine). Na kraju osnovnog i naprednog edukacijsog programa položiti integralni pismeni ispit, a na kraju same edukacije polažu završni ispit. Kriteriji ocjenjivanja su studija slučaja, prezentacija teorijskog i praktičnog rada, sposobnost povezivanja teorije sa odgovarajućim praktičnim intervencijama kao i razumijevanje i održavanje terapijskog odnosa. Bitan kriterij je i svjesnost o vlastitim procesima i njihov uticaj na terapijski proces.

Ocjenu završnog ispita daje stručna i nezavisna ispitna komisija u skladu sa njihovim opažanjima i vrednovanjem na osnovu objektivnih kriterija.

Po završenoj edukaciji i polaganju ispita kandidati stiču Diplomu Integrativni psihoterapeut djece i adolescenata ovjerenu od strane EAPTI-BHIDAPA, sa kojom mogu direktno aplicirati za izravnu dodjelu europskog Certifikata ovjeren od strane EAP-a, EAITSCYP – Ken Evans i EAIP-a.

Više u dijelu: Apliciranje za europski certifikat i re-registracija.

Uslovi tokom edukacije

√  Prvu ratu edukacijske godine potrebno je platiti prije početka edukacije, o čemu je potrebno obavijestiti EAPTI-BHIDAPA-u.

√  Svi polaznici, moraju tokom edukacije i polaziti svoju osobnu/ličnu psihoterapiju, a na naprednom dijelu edukacije, obavljati kliničku praksu i kontinuiranu superviziju.

√  Svi polaznici edukacijskog programa moraju biti članovi EAPTI-BHIDAPA, a time su i članovi EIATSCYP Ken Evans (Europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade); EAIP (Europske asocijacije za integrativnu psihoterapiju,  EAP-a (Europske asocijacije psihoterapeuta) i SPU u BiH (Savez psihoterapijskih udruženja u Bosni i Hercegovini).

√  Da bi polaznik mogao pristupiti polaganju završnog ispita mora odslušati sve edukacijske module, sate osobne/lične terapije, supervizije, imati položene ispite i ocjenjene eseje, te popunjen formular za prijavu završnog ispita

√  Tokom edukacije potrebno je da polaznik svoja znanja i vještine stečene tokom edukacije primjeni u kliničkom radu.

√  Diplomirani psihoterapeuti koji su stekli diplomu u našem Trening Institutu, uplatom godišnje članarine obezbijeđuju kontinuiranu re-registraciju CPD, kao i članstva u EIATSCYP, EAIP, EAP i SPUuBiH.

Ljetna škola dječje psihoterapije - Intenziv modul

U okviru edukacijskog programa iz Integrativne psihoterapije djece i adolescenata  organizira se “Ljetna škola dječje psihoterapije”. Ljetna škola se posebno plaća Institutu/Školi, organizatoru Ljetne škole koji izdaje Certifikate o sudjelovanju na Ljetnoj školi sa jasno naznačenim satima (CPD).

Ciljevi

√  “Ljetna škola psihoterapije” predstavlja dodatne sate kontinuirane edukacije iz dječje i adolescentne psihoterapije, gdje se kroz teorijski dio pozvanih renomiranih stručnjaka analiziraju i prikazi slučajeva kroz terapijski pristup.

√ ”Ljetna škola dječje psihoterapije” između ostalog potiče međuinstitutsku saradnju i istraživanja na području dječje i adolescentne psihoterapije.

Etički kodeks

Odnos klijent-terapeut

Odnos klijent-terapeut je profesionalni odnos u kojem je dobrobit klijenta terapeutova primarna briga

Dignitet, vrijednost i jedinstvenost klijenta moraju se poštivati cijelo vrijeme

Cilj terapeuta je da promiče povećanu svijest, potiče samo-podršku, razvoj selfa i autonomiju klijenta, s uvidom o proširenom opsegu izbora koji su mu dostupni, zajedno s njihovom sposobnošću / željom za prihvaćanjem odluke koje donese

Terapeut mora prepoznati važnost dobrog odnosa za učinkovitu terapiju i biti svjestan snage i utjecaja koje im ta snaga daje. Terapeut mora djelovati u skladu s ovim saznanjem i ne iskorištavati klijenta financijski, emocionalno ili fizički/seksualno za lični/osobni napredak ili za svoje potrebe:*Terapeut ne smije uzimati novac s krivim namjerama – svjesno zadržavati klijenta nakon što je uočeno da je terapija bila učinkovita ili povećavati troškove bezrazložno bez potrebnog upozorenja
*Fizički i/ili seksualni odnos s klijentom je eksplorativan. Prekid terapije ne mijenja prirodu odnosa*Seksualno uznemiravanje u obliku namjernih ili ponavljanih komentara, gesti ili fizičkih kontakata seksualne prirode koje jesu, ili bi ih klijent mogao smatrati uvredljivim, su neetični

Terapeut mora biti svjestan da su drugi odnosi ili vanjske obaveze u konfliktu s interesima klijenta. Kada takav konflikt interese postoji, odgovornost terapeuta je da to obznani i da bude spreman proraditi ta pitanja s klijentom

Terapeut mora prepoznati dualni odnos – kada je klijent istovremeno zaposlenik, blizak prijatelj, rođak ili partner – koji će vjerojatno pokvariti njihovu profesionalnu prosudbu i time izazvati stres klijentima i njima samima

Povjerljivost

Povjerljivost je bit dobrog rada. Svako izmjenjivanje informacija između terapeuta i klijenta mora se smatrati povjerljivim. Kada terapeut ima ikakve sumnje o granicama povjerenja on/ona treba zatražiti superviziju. Povjerljivost odnosa ne mijenja se nakon prestanka terapeutskog odnosa.

✺ Etički kodeks 

Žalbeni postupak

Temeljne kompetencije

 Izjava o poštivanju jednakosti

Kontinuirani profesionalni razvoj

Apliciranje za europski certifikat

Ko može dobiti Europski certifikat

Redovni članovi BHIDAPA-e koji su završili edukacijski program i uspješno odbranili završni ispit, te prema evropskim propozicijama zadovoljili kriterije za dobivanje diplome BHIDAPA-EAPTI, mogu direktno aplicirati za izravnu dodjelu evropskog Certifikata ovjerenog od strane EAITSCYP-a, EAIP-a i EAP-a.

Da bi polaznik mogao pristupiti polaganju završnog ispita mora odslušati sve edukacijske module, sate osobne/lične terapije, supervizije, imati položene ispite i ocjenjene eseje, te popunjen formular za prijavu završnog ispita.

√  Tokom edukacije potrebno je da polaznik svoja znanja i vještine stečene tokom edukacije primjeni u kliničkom radu.

√  Diplomirani psihoterapeuti koji su stekli diplomu u našem Trening Institutu, uplatom godišnje članarine obezbijeđuju kontinuiranu re-registraciju CPD, kao i članstva u EIATSCYP, EAIP, EAP i SPUuBiH.

Procedura aplikacije

Diplomirani dječiji i adolescentni integrativni psihoterapeuti sa kolpijom diplome i popunjenom aplikacijskom formom i ovjerenom od strane BHIDAPA Trening Instituta dostavljaju dokumente registraru EIATSCYP-a, EAIP-a i EAP-a.

Za izravnu dodjelu europskog certifikata potrebna je kopija BHIDAPA Diplome, popunjena i ovjerena aplikaciona forma od BHIDAPA Trening Instituta i to:

√  ECAP Certifikat; Aplikaciona forma dostavlja se registraru EIATSCYP-Ken Evans (EIATSCYP) i web Registar EIATSCYP) Registracijska forma

√  ECIP Certifikat; Aplikaciona forma dostavlja se registraru EAIP-a (EAIP)

√  ECP Certifikat; 1. Procedura , 2. Aplikaciona forma ; 3. Obrazac za registraciju 4. CV form  (EAP)

Potvrda da terapeut nastavlja raditi psihoterapiju ili savjetovanje, te da dobiva adekvatnu superviziju.

Re-registracija

Re-registracija

Da bi se obrazac primio od strane psihoterapeuta i uveo u proces re-registracijske potrebno je da:

√  diplomirani psihoterapeuti, koji su stekli diplomu u BHIDAPA Trening Institutu budu redovni članovi BHIDAPA-e i – redovno uplaćuju godišnju članarinu

√  Re-registracija/re-licenciranje certifikata izvršava se svakih 3-5. godine, prema EAP – standardima

√  Re-registracija/re-licenciranje prati europske standarde EIATSCYP-Ken Evans, EAIP i EAP.

√  Online Obrazac sadrži sve elemente potrebne za re-registraciju certifikata i možete ga preuzeti Ovdje.

Prijave za edukaciju programa i članstvo

Otvoren Konkurs za upis u edukacijski program, do 22. 06. 2023. godine. Više

Online prijava je obavezna!

Prijavi se! online prijave.
Učlani se! online prijave.

eapti@bhidapa.ba

tel:+387 33 744 634

bhidapa.ba

journal.bhidapa.ba

congess.bhidapa.ba

Revidirana verzija, april, 2023.