Virtualne Krizne Intervencije “Ovdje&Sada”

uz saglasnost nadležnih ministarstava

O edukaciji

U cilju doprinosa zaštiti i smanjenju negativnog utjecaja trenutne zdravstvene krize na mentalno zdravlje i dobrobit djece, adolescenata i njihovih roditelja, BHIDAPA je započela 21.5. 2020. godine sa edukacijom Virtualne krizne intervencije/Virtual crisis interventions „Here and Now“ u suradnji sa UNICEF-om BiH i uz podršku USAID-a.

Edukacija ima za cilj osnažiti profesionalce iz centara za mentalno zdravlje, centara za socijalni rad i odgojno-obrazovnih institucija u primjeni virtualnih/telefonskih kriznih intervencija u radu sa djecom, mladima i obiteljima poštujući standarde o zaštiti djece, tijekom i nakon pandemije Covid-19.

Edukacija u trajanju od 2 mjeseca temelji se na integrativnom-holističkom i humanističkom pristupu, salutogeno orijentiranom i omogućava kreiranje i obezbjeđivanje multidisciplinarnih intersektoralnih timova za pružanje virtualnih kriznih intervencija, sada i u buduće u stanjima krize. Voditelji edukacijskog programa su članovi i saradnici stručnog multidisciplinarnog tima BHIDAPA.

Zahvaljujemo se partnerima Projekta na podršci:

UNICEF BiH u saradnji sa USAID-om,

Ministarstvu zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine,

Ministarsvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH,

Ministarstvu obrazovanja i nauke FBiH.

Hvala svim kolegama i kolegicama uključenim u projekat na izuzetnoj zainteresiranosti i aktivnom učešću.

Identifikacija problema i odgovor na situaciju

Situacija izazvana Corona virusom, uvođenje mjera zabrane kretanja, zatvaranja škola, prelaska na online nastavu, rad od kuće, uzrokovalo je da se djeca i adolescenti nalaze u specifičnoj i novoj situaciji. Poteškoće na koje nailaze njihovi roditelji kao što su visoka razina stresa izazvana novonastalom zdravstvenom krizom, gubitak posla, rad od kuće, siromaštvo i socijalna isključenost, djecu pogađaju direktno. Restriktivne mjere zbog koronavirusa, mogle bi dovesti do značajnog porasta obiteljskog nasilja, te se treba usmjereni na prevenciju i podizanje javne i stručne svijesti o opasnosti porasta obiteljskog nasilja u vrijeme izolacije, nasilja nad djecom, zlostavljanja i zanemarivanja. Na osnovu malog broja dosadašnjih istraživanja o uticaju karantina i izolacije na mentalno zdravlje, da se zaključiti da se može očekivati povećan broj osoba sa mentalno-zdravstvenim poteškoćama. Naročito su u opasnosti djeca i adolescenti, zbog razvojnih specifičnosti i vulnerabilnosti.  Analogno, potrebno je ojačati stručnjake i obezbijediti potrebnu virtualnu/telefonsku stručnu pomoć djeci i njihovim roditeljima.

Odgovor na situaciju

BHIDAPA je u mogućnosti sa svojim multidisciplinatnim stručnim timom i saradnicima realizirati specifičnu edukaciju/trening: Virtualne Krizne Intervencije-Virtual Crisis Interventions “Here&Now”, primjenu virtualnih/telefonskih kriznih intervencija i tretmana, namjenjenu profesionalcima u centrima za socijalni rad, centrima za mentalno zdravlje, školama.

Ova edukacija, ima za cilj osnažiti profesionalce u primjeni virtulanih/telefonskih kriznih intervencija u radu sa djecom, mladima i obiteljima poštujući standarde o zaštiti djece.

Specifično kreiran edukacijski/trening Virtual Crisis Interventions “Here&Now” za cjelovito osposobljavanje o kriznim intervencijama temelji se na integrativnom-holističkom i humanističkom pristupu, salutogeno orjentiranom, po Modelu preventivnih programa “Zdravog razvoja” u profesionalnim i odgojno-obrazovnim prostorima (Lindstom, B., Eriksson, M., Wikstrom, P., 2014, prilagođen, Badurina, 2016).

Edukacija-trening omogućava kreiranje i obezbjeđivanje multidisciplinarnih i intersektoralnih timova za pružanje virtualnih kriznih intervencija, i u buduće u stanjima krize s ciljem planiranja pružanja podrške rizičnim skupinama i ublažavanje negativnih posljedica, te praćenje i pravovremeno intervenisanje.

Dinamika implementacije programa

Edukacija/trening “Here&Now”  traje 2 mjeseca i obuhvata osam modula

Moduli se provode jednom sedmično u  u trajanju od 4 sata (ukupno 32 sata za cjelokupnu edukaciju).

Broj učesnika:  20 do max 25 učesnika po grupi (grupa je zatvorenog tipa)