Djelatnosti BHIDAPA-e

U skladu sa Statutom BHIDAPA ima 3 centara koja obuhvataju primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju, a to su:

Zadaci Edukacijskog centra su:

1. Promicanje i razvoj postdiplomskih edukacijskih programa iz oblasti integrativne psihoterapije i psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente, integrativne psihoterapije, supervizije na području Bosne i Hercegovine u skladu sa europskim standardima (EIATSCYP; EAIP; EAP), a sa ciljem očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i dobrobiti svakog djeteta/adolescenta, kao i poboljšanja kvalitete života obitelji, djece i mladih;

2. Zalaganje za promicanje izobrazbe stručnjaka u oblasti: tehnika i vještina u radu sa djecom, kriznih intervencija i jačanja multidisciplinarnih i intersektoralnih mreža, putem predavanja, radionica i treninga;

4. Unapređenje provođenja edukativnih aktivnosti s područja razvojne psihoterapije i srodnih struka, te poticanje visokog stupnja stručnog i znanstvenog rada kroz istraživanja, na način predviđen Zakonom;

5. Razvijanje interdisciplinarne suradnje sa domaćim ili inozemnim srodnim Udrugama, Institucijama i pojedincima, u projektima koji se bave edukacijom i tretmanom djece, adolescenata i odraslih u skladu sa Zakonom;

6. Promicanje razvijanja jedinstvenih standarda u cilju zaštite prava djece i adolescenata i poboljšanja uslova za pravilan mentalni razvoj, u skladu sa europskim i svjetskim standardima;

7. Zalaganje za uključivanje u određene oblike edukacije i saradnje svih profesija koji se bave zaštitom zdravlja i dobrobiti djece i mladih u skladu sa Zakonom;

Zadaci Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji su:

  1. Zalaganje za uspostavu organizacije i provođenja mjera zaštite traumatizirane, zlostavljane i zanemarene djece, sa ciljem uspostave i provođenja multidisciplinarne dijagnostike i timskog planiranja najboljeg mogućeg tretmana za svako dijete i roditelje u suradnji sa srodnim institucijama u najboljem interesu djeteta i njegove dobrobiti (škola, vrtić, CZSR, CMZ, policija, domovi, dječja sela, i dr.), na način predviđen Zakonom;
  2. Zalaganje u provođenju najboljeg mogućeg tretmana sa psihotraumatiziranom djecom i njihovim roditeljima (što uključuje zlostavljanu i zanemarivanu djecu), s djecom koja su rizična za zlostavljanje i zanemarivanje (djecom s problemima u učenju, s ADHD sindromom, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenom djecom, djecom iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djecom čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim ili općim stresom, visokokonfliktnim razvodom i dr.), te djecom i mladima u kontaktu sa zakonom;
  3. Unapređenje u organizaciji kontinuiranog usavršavanja u primjeni novih metoda rada sa psihotraumatiziranom djecom i mladima, te njihovim obiteljima, te zalaganje za koordiniranu suradnju s drugim stručnjacima mentalnog zdravlja, srodnim udruženjima, institucijama i pojedincima, s ciljem razmjene iskustava i kreiranja zajedničkih programa i pristupa, u zemlji i inozemstvu;
  4. Zalaganje za kontinuiranu i sustavnu superviziju stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i obiteljima, te razvoj redovnih kontakata sa srodnim institucijama, koje komuniciraju s djetetom (bolnica, vrtić, škola, centar za socijalnu skrb, policija, sud, dječji dom).

Zadaci znanstveno – stručnog istraživačkog centar su:

  1. Rad na poticanju stručnog i znanstvenog rada i istraživanja članova Asocijacije kroz kontinuiranu edukaciju, superviziju, lični razvoj, te sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu;
  2. Zalaganje za kontinuiranu i sustavnu superviziju stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i obiteljima, te razvoj redovnih kontakata sa srodnim institucijama, koje komuniciraju s djetetom (bolnica, vrtić, škola, centar za socijalnu skrb, policija, sud, dječji dom).
  3. Organiziranje stručnih seminara, predavanja, iskustvenih radionica, konferencija, kongresa, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom;
  4. Izdavanje naučnih časopisa, priručnika, udžbenika, brošura, promotivnog materijala, s ciljem promicanja dječjih prava, te senzibilizacije društva, a naročito stručnjaka o ozbiljnosti problema zlostavljanja djece, mogućnosti prepoznavanja i pružanja odgovarajuće pomoć i podrške, te podizanja javne svjesnosti o važnosti očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i kvalitete života djece, adolescenata i obitelji, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Asocijacije na način predviđen Zakonom;
  5. Podizanja javne svjesti o važnosti očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i kvalitete života djece, adolescenata i obitelji, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Asocijacije na način predviđen Zakonom;

Rad na zaštiti od seksualne eksploatacije i zlostavljanja i zastupanje nulte tolerancije na seksualnu eksploataciju i zlostavljanje (Zaštita od seksualne eksploatacije i zlostavljanja – ZSEZ) s ciljem zastupanja eksplicitne politike nulte tolerancije na seksualnu eksploataciju i zlostavljanje (u skladu sa UN definicijom).

Podrška Inicijativama za podizanje svijesti među članovima udruženja u pogledu zlostavljanja (Zaštita od seksualne eksploatacije i zlostavljanja – ZSEZ), obaveznu obuku za sve članove o ZSEZ politici i procedurama organizacije, odgovorno djelovanje kroz reagovanje i prijavljivanje na prekršaj.

Interdisciplinarni tim stručnjaka i edukatora čine: integrativni psihoterapeuti, neuro-psihijatri, psihijatri, gestalt psihoterapeuti, psihoanalitičari psihodinamski orjentirani, kognitivno-bihevioralni terapeuti, supervizori, psiholozi, pedagog i pavnik

Djecija dusa treba da se slusa

Ciljevi BHIDAPA e su promicanje, razvoj, unapređenje edukacije iz oblasti integrativne psihoterapije i psihoterapijskog savjetovanja za djecu, mlade i odrasle na području Bosne i Hercegovine, a sa ciljem očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i dobrobiti svakog djeteta/adolescenta, kao i poboljšanja kvalitete života obitelji, djece, mladih i odraslih; podizanje javne svijesti o odrednicama zdravlja i zdravom odrastanju, važnosti kvaltete obiteljskog i školskog okruženja, promicanju dječjih prava, važnosti multidisciplinarnosti i intesekoralne saradnje u zaštiti djece, posljedica zlostavljanja i zanemarivanja na mentalno zdravlje djece i mladih, kroz stalnu komunikaciju s javnosti putem edukacija, predavanja, radionica, medija, web stranice, te distribucije promotivnih materijala, brošura i priručnika.

Zdrav rast i razvoj djeteta i adolescenta, te društva u cjelini, uveliko ovise o našem današnjem djelovanju, kako u prepoznavanju dječjih potreba, tako i organiziranju, sukladno tome optimalnog okruženja i utjecaja, posebice sa stajališta preventivnih, kao i kurativnih aktivnosti. Vjerujemo da ćemo svojim djelovanjem pomoći u ranom prepoznavanju i intervencijama kroz primarne, sekundarne i tercijarne preventivne programe pružanja kvalitetne pomoći.