Uslovi za upis

Evropski Akreditovan Psihoterapijski Trening Institut – BHIDAPA  nudi postdiplomske programe obrazovanja u skladu sa EAP, EAIP i EISTSCYP standardima. Da bi se upisalo na postdiplomski edukacijski program neophodno je da se ispune kriteriji koji predstavljaju osnovu na kojoj će se vaše prethodne edukacije, znanje i iskustvo, nadograditi.

U edukacijskim programima ovi kriterijumi su neophodni kako bi edukacija od samog početka bilo u skladu sa evropskim standardima koje postavljaju EAP, EAIP i EIATSCYP,  a koji se odnose na stečeno znanje, praksu psihoterapije i postojeće propise i zakone.

U nastavku možete naći Uslove za upis u postiplomske edukacijske programe.

Postdiplomska diploma iz Integrativne psihoterapije djece i adolescenta

EQF Level 7​

Ciljna grupa

Diploma iz Integrativne psihoterapije djece i adolescenata namjenjena je onima koji žele da postanu Integrativni  psihoterapeuti djece i adolescenata i pružaju integrativnu psihoterapiju u radu sa djecom, adolescentima, njihovim roditeljima. Da bi se uspješno završio ovaj edukacijski program student mora da stekne profesionalna i akademska znanja i vještine s posebnim naglaskom na kliničke vještine, profesionalne kompetencije, osobni/lični razvoj, superviziju, kapacitet za multidisciplinarnu i intersektoralnu saradnju, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj edukacije kao i istraživanja. Student mora da bude sposoban da razumije razvojne faze djeteta i adolescenta, dinamike unutar porodice i bude motivisan da pomogne,  da razumije i terapijski interveniše u cilju smanjenja psihološke poteškoće, te da podrži dijete, adolescenta, porodicu u pravcu rasta, razvoja i sveukupnog mentalnog zdravlja i dobrobiti, poštujući Konvenciju o pravima djeteta, protokole o zaštiti djece i zakonske odredbe.

Uslovi za upis

U edukaciju za psihoterapeuta se mogu uključiti kandidati koji imaju diplomu akademskog studija (fakulteti humanističkih, medicinskih ili društvenih nauka), vrijednosti najmanje 240 ECTS. Potrebno je dostaviti posljednju akademsku diplomu, online obrazac za prijavu na edukacijski program, biografiju, motivaciono pismo i obaviti upisni intervju sa edukacijskim odborom.

Ako kandidat zadovoljava naprijed navedene kriterije, kandidat dostavljanjem online obrasca za članstvo, potpisivanjem ugovora, pristupnice stiče uslove za upis u edukacijski program.

Student se upisuju u knjigu registara studenata, matičnu knjigu,  dobiva plan i program edukacije, index i šifru za elektronsku biblioteku.

Nota: Ako polaznik ne ispunjava uslove iz gore navedenih zahtjeva za uključivanje polaznika u edukaciju, ali ima završen preddiplomski i diplomski univerzitetski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski univerzitetski studij u nekom drugom području, mora imati i završen studij propedeutike psihoterapije.

➡️ Više o Poslijediplomskoj diplomi iz integrativne psihoterapije djece i adolescenata

Postdiplomska diploma iz integrativnog psihoterapijskog

savjetovanja djece i adolescenata

EQF Level 7

Ciljna grupa

Diploma iz integrativne psihoterapije za djecu i adolescente namjenjena je onima koji žele da postanu dječji i adolescentni integrativni  savjetnici i pružaju integrativni savjetodavni radu sa djecom, adolescentima, njihovim roditeljima. Da bi se uspešno završio ovaj edukacijski program student mora da stekne profesionalna i akademska znanja i iskustava s posebnim naglaskom na savjetodavne vještine, profesionalne kompetencije, osobni/lični razvoj, superviziju, kapacitet za multidisciplinarnu i intersektoralnu saradnju, uz zadovoljavanje kriterija dobre savjetodavne prakse koja osigurava visok stupanj edukacije kao i istraživanja. Student mora da bude sposoban da razumije razvojne faze djeteta i adolescenta i bude motivisan da pomogne,  da razumije i savjetodavno interveniše u cilju  podrške dijeteta, adolescenta, porodice u pravcu rasta, razvoja i sveukupnog mentalnog zdravlja i dobrobiti, poštujući Konvenciju o pravima djeteta, protokole o zaštiti djece i zakonske odredbe.

Uslovi za upis

U edukaciju za psihoterapijskog savjetnika za djecu i adolescente mogu se uključiti kandidati koji imaju diplomu akademskog studija (fakulteti humanističkih, medicinskih ili društvenih nauka), vrijednosti najmanje 180 ECTS. Potrebno je dostaviti posljednju akademsku diplomu, online obrazac za prijavu na edukacijski program, online obrazac za članstvo i obaviti upisni intervju sa voditeljima edukacije.

Ako kandidat zadovoljava naprijed navedene kriterije, potpisivanjem ugovora, pristupnice stiče uslove za upis u edukacijski program.

Student se upisuju u knjigu registara studenata, matičnu knjigu, te dobiva plan i program edukacije, index i šifru za elektronsku biblioteku.

Nota: Ako polaznik ne ispunjava uslove iz gore navedenih zahtjeva za uključivanje polaznika u edukaciju, ali ima završen preddiplomski i diplomski univerzitetski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski univerzitetski studij u nekom drugom području, mora imati i završen studij propedeutike psihoterapije.

➡️ Više o Poslijediplomskoj diplomi iz integrativnog psihoterapijskog savjetovanja djece i adolescenata

Postdiplomska diploma iz integrativne psihoterapije

EQF Level 7

Ciljna Grupa

Diploma iz integrativne psihoterapije namjenjena je onima koji žele da postanu integrativni  psihoterapeuti  i praktikuju integrativnu psihoterapiju sa klijentima, porodicama, parovima i grupama. Integrativna psihoterapija zasniva se na integraciji savremene psihoanalitičke psihoterapije (objektni odnosi, psihologija ličnosti, intersubjektivni pristup), transakcijske analize, gestalt terapije, terapije usredsređene na klijenta i drugih, posebno razvojnih, neuroloških psihološki zasnovanih teorija i neuroznanosti. Integrativna psihoterapija podrazumijeva integriranje različitih psihoterapijskih pristupa. Svaki od ovih pristupa omogućuje djelomičnu interpretaciju ponašanja i smatra se vrijednom hipotezom ljudskog djelovanja. Da bi uspješno završio ovaj program student mora da stekne znanje i razumijevanjem problema, vještine u primjeni intervencija i kompetencije neophodne za psihoterapijsku praksu; treba da bude sposoban da razumije klijente i da bude motivisan da im pomogne, da promiče fleksibilnost i multidisciplinarnost u svom pristupu problemima, svjesan intersubjektivnog kokreiranog terapijskog prostora.

Uslovi za upis

U edukaciju za psihoterapeuta se mogu uključiti kandidati koji imaju diplomu akademskog studija (fakulteti humanističkih, medicinskih ili društvenih nauka), vrijednosti najmanje 180 ECTS. Potrebno je dostaviti posljednju akademsku diplomu, online obrazac za prijavu na edukacijski program, online obrazac za članstvo i obaviti upisni intervju sa edukacijskim odborom.

Ako kandidat zadovoljava naprijed navedene kriterije, potpisivanjem ugovora, pristupnice stiče uslove za upis u edukacijski program.

Student se upisuju u knjigu registara studenata i u matičnu knjigu, te dobiva plan i program edukacije, index i šifru za elektronsku biblioteku.

Nota: Ako polaznik ne ispunjava uslove iz gore navedenih zahtjeva za uključivanje polaznika u edukaciju, ali ima završen preddiplomski i diplomski univerzitetski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski univerzitetski studij u nekom drugom području, mora imati i završen studij propedeutike psihoterapije.

➡️ Više o Poslijediplomskoj diplomi iz integrativne psihoterapije

Postdiplomska diploma iz supervizije

EQF Level 7​

Ciljana grupa

Diploma iz supervizije namjenjena je onima koji žele da postanu supervizori i praktikuju superviziju za psihoterapeute i savjetnike, individualno ili grupno. Program se preporučuje kvalificiranim i iskusnim ECP psihoterapeutima, obično tri godine nakon sticanja osnovne kvalifikacije. Također, edukacijski program otvoren je i za iskusne terapijske savjetnike koji će po završetku ispunjavanja uslova dobiti Diplomu iz savjetodavne supervizije.

Uslovi za upis

U edukaciju za supervizora mogu se uključiti kandidati koji imaju evropski certifikat iz psihoterapije ili savjetovanja uz dokaz CPD (kontinuiranog profesionalnog razvoja) sa najmanje tri godine psihoterapijske prakse.

Ako kandidat zadovoljava naprijed navedene kriterije, potpisivanjem ugovora, pristupnice stiče uslove za upis u edukacijski program.

➡️ Više o Poslijediplomskoj diplomi iz supervizije