Odsjek za integrativnu psihoterapiju

Postdiplomska diploma iz integrativne psihoterapije

Integrativna psihoterapija

Integrativna psihoterapija obuhvaća ponajprije poseban odnos prema psihoterapijskoj praksi koji potvrđuje važnost objedinjujućeg pristupa osobama. Stoga je glavni fokus na primjerenom i učinkovitom reagiranju na osobu na emocionalnoj, duhovnoj, kognitivnoj, bihevioralnoj i fiziološkoj razini.

Cilj ovoga je olakšati integraciju tako da se kvaliteta bivanja i funkcioniranja osobe u intrapsihičkom, međuljudskom i društveno-političkom prostoru maksimizira uz dužno poštovanje osobnih ograničenja i vanjskih ograničenja svakog pojedinca. Unutar tog okvira prepoznato je da je integracija proces kojemu se i terapeuti trebaju posvetiti. Stoga je fokus na osobnoj integraciji terapeuta. Međutim, prepoznato je da, iako je fokus na osobni rast kod terapeuta bitan, također treba postojati predanost traganju za znanjem u području psihoterapije i srodnih područja. Stoga EAIP definira kao ³integrativnu² svaku metodologiju i integrativnu orijentaciju u psihoterapiji koja predstavlja primjer ili se razvija prema konceptualno koherentnoj, principijelnoj, teorijskoj kombinaciji dvaju ili više specifičnih pristupa, i/ili predstavlja model integracije sam po sebi. U tom smislu postoji posebna etička obveza integrativnih psihoterapeuta da razgovaraju s kolegama različitih usmjerenja i da budu informirani o razvoju na tom području.

Središnje načelo integrativne psihoterapije je da nijedan oblik terapije nije najbolji ili čak adekvatan u svim situacijama. Integrativna psihoterapija stoga promiče fleksibilnost u svom pristupu problemima, ali se također obavezuje na održavanje standarda izvrsnosti u uslugama klijentima, u superviziji i u obuci. Stoga, kada se integrativni terapeuti oslanjaju na različite strategije, tehnike i teorijske konstrukcije kada se bave određenim situacijama, to se ne radi nasumično, već na način utemeljen i na kliničkoj intuiciji i zdravim znanjem i razumijevanjem problema koji su u ruci i intervencija koje treba primijeniti. .

U konačnici Integrativna psihoterapija, afirmirajući važnost stavljanja u prvi plan određenih pristupa ili kombinacija pristupa u odnosu na specifične probleme, ipak daje najveći prioritet onim čimbenicima koji su zajednički svim psihoterapijama, a posebno terapijskom odnosu u svim njegovim modalitetima. Međutim, u pogledu terapijskog odnosa, poseban je naglasak stavljen na održavanje stava poštovanja, ljubaznosti, poštenja i jednakosti u odnosu na osobnost klijenta na način koji potvrđuje integritet i ljudskost i sebe i drugoga. .

Integrativna psihoterapija potvrđuje važnost osiguravanja okruženja u kojem se rast i iscjeljenje mogu odvijati u intersubjektivnom prostoru koji su zajedno kreirali i klijent i terapeut.²

EAIP 1997.

O edukaciji

Integrativna psihoterapija naglašava važnost holističkog pristupa u radu s ljudima. Cilj joj je integracija ličnosti, što znači integraciju emocionalnog, kognitivnog i fiziološkog sustava pojedinca s obzirom na socijalnu i duhovnu dimenziju.

Integrativna psihoterapija proizlazi iz vjerovanja da se pojedine škole psihoterapije odnose na samo jedan aspekt ljudske ličnosti. Iz tog razloga integrativna psihoterapija povezuje različite pristupe psihoterapiji (psihoanalitička terapija, gestalt terapija, transakcijska analiza i druge orijentacije). Integrativna psihoterapija također se temelji na empirijski podržanim uobičajenim i specifičnim faktorima psihoterapije.

Metode integrativne psihoterapije temelje se na poštivanju klijentovog subjektivnog iskustva i u skladu su s relacijskim pogledom psihoterapije. Istraživanje normalnih razvojnih procesa i problema koji proizlaze iz poremećaja u ranoj vezi između djeteta i značajnih drugih vrlo je važno. Osobito u integrativnoj psihoterapiji važni su faktori zajednički za različite škole psihoterapije, pri čemu terapijski odnos ima središnju ulogu.

Integrativna psihoterapija koristi se u tretmanu s pojedincima, parovima, obiteljima i skupinama.

Četverogodišnji edukacijski program iz integrativne psihoterapije u BHIDAPA Trening Institutu, priznat je u sklopu Europske Asocijacije za integrativnu psihoterapiju (EAIP). Integrativna psihoterapija jedna je od europski priznatih područja psihoterapije koja omogućava dobivanje europskog certifikata iz psihoterapije u sklopu Europske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP).

Osnovne informacije

Obrazovanje u jednoj školskoj godini obuhvata 160 sati. Ukupno trajanje treninga obuhvata 3200 sati, raspoređeno u sedam godina, od kojih najmanje četiri godine moraju biti obuke specifične za psihoterapiju.

Obično se održava jednom mjesečno – vikendom (obično petkom popodne, subotom i nedjeljom), uz zimsku i ljetnu pauzu.

Edukacijski program započinje 10.09.2021. godine sa prvim modulom na Temu: Integrativna psihoterapija, razvoj i usporedba. Modul vodi Prof. dr. sc. Gregor Žvelc, psihoterapeut i supervizor.

Edukacijski program izvodi se na dva načina:

1. klasičan način: face-to-face, u prostorijama Centra

2. distance learning: online preko Zoom-a.

Konkurs ostaje otvoren do 07.09.2021. godine. Dva mjesta slobodna.

Online prijava je obavezna.

Metode rada

Metode rada uključuju:

 • predavanja,
 • praktične vježbe,
 • rad u parovima i malim skupinama,
 • grupni proces,
 • video analizu terapije,
 • demonstraciju terapije,
 • prezentacije slučaja i
 • superviziju.

Trajanje i struktura sati 4,5 godišnje edukacije

Edukacija traje 4,5 godine, a po završenoj edukaciji i uspješno položenom završnom ispitu kandidati dobivaju diplomu Integrativni psihoterapeut ovjerenu od strane BHIDAPA-e, sa kojom direktno mogu aplicirati za evropski certifikat ECIP ovjeren od strane EAIP- a

Ukupno trajanje treninga obuhvata 3200 sati, raspoređeno u sedam godina, od kojih najmanje četiri godine moraju biti obuke specifične za psihoterapiju.

Edukacija se, u pravilu, obavlja jednom mjesečno, produženi vikend (20 sati), sa ljetnom i zimskom pauzom.

Plan i program edukacije iz oblasti dječje i adolescentne integrativne psihoterapije sastoji se od najmanje 4 godine i obuhvata najmanje 1500 sati.

EDUKACIJSKI PLAN I PROGRAM OBUHVATA

 • teorijski dio i istraživački rad (650 sati) kroz module
 • kliničku praksu (400 sati)
 • superviziju (200 sati) koju je moguće realizovati individualno i putem grupne supervizije
 • lične/osobne psihoterapije (250 sati), od kojih se tokom cjelokupnog edukacijskog programa, kroz grupne procese, ostvaruje 100 sati rasta i razvoja (40 sati po godini). Ovi sati rasta i razvoja uključeni su u cijenu edukacijske godine. Preostali obavezni sati (150 sati) tokom 4. godine edukacije, edukanti mogu realizovati kroz individualnu terapiju i/ili individualnu terapiju u grupi (max. 30%).
 • predani i pozitivno ocijenjeni svi eseji tokom edukacije (8 eseja – po 2 u svakoj edukacijskoj godini i 4 osobna razvojna profila – 1 u svakoj edukacijskog godini), prema kriterijima iz PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE IZ INTEGRATIVNE PSIHOTERAPIJE;
 • Položeni svi pismeni ispiti (40), prema kriterijima iz PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE IZ INTEGRATIVNE  PSIHOTERAPIJE
 • Predan završni rad-studija slučaja;
 • Prijava za završni ispit;
 • Položen usmeni ispit pred povjerenstvom (tročlanom komisijom) i ocijenjen prema kriterijima PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE IZ INTEGRATIVNE PSIHOTERAPIJE
 • Postupak apliciranja za dobijanje europskog certifikata za Integrativnog psihoterapeuta nalazi se na (Application Procedures for the European Certificate – ECIP Application Procedures
 • Specifikacije za obnavljanje licence (re-registracija) su regulisane europskim standardima EAP i nalaze na web stranici: https://www.europsyche.org/ecp/apply-for-ecp/cpd/.

Ostali sati izračunavaju se kroz seminarske radove/eseje (tri godišnje), iščitavanje literature, prikaze slučajeva, ispite i istraživačke radove, samoprocjene, procjene, vođenje ličnog i profesionalnog dnevnika, kongrese, stručne simpozije, objave naučno-stučnih članaka.

Edukacijski program slijedi europske standarde (EIAP i EAP), te u skladu sa tim može doći do promjene sati.

U PROCESU JE MAPIRANJE TRENUTNIH TRENING STANDARDA EDUKACIJE U

EQF-7 – 120 ECTS PREMA EAP SMJERNICAMA

Februar, 2022.

Ciljna grupa

Diploma iz integrativne psihoterapije namjenjena je onima koji žele da postanu integrativni  psihoterapeuti  i praktikuju integrativnu psihoterapiju sa klijentima, porodicama, parovima i grupama. Integrativna psihoterapija zasniva se na integraciji savremene psihoanalitičke psihoterapije (objektni odnosi, psihologija ličnosti, intersubjektivni pristup), transakcijske analize, gestalt terapije, terapije usredsređene na klijenta i drugih, posebno razvojnih, neuroloških psihološki zasnovanih teorija i neuroznanosti. Integrativna psihoterapija podrazumijeva integriranje različitih psihoterapijskih pristupa. Svaki od ovih pristupa omogućuje djelomičnu interpretaciju ponašanja i smatra se vrijednom hipotezom ljudskog djelovanja. Da bi uspješno završio ovaj program student mora da stekne znanje i razumijevanjem problema, vještine u primjeni intervencija i kompetencije neophodne za psihoterapijsku praksu; treba da bude sposoban da razumije klijente i da bude motivisan da im pomogne, da promiče fleksibilnost i multidisciplinarnost u svom pristupu problemima, svjesan intersubjektivnog kokreiranog terapijskog prostora.

Uslovi za upis

U edukaciju za psihoterapeuta se mogu uključiti kandidati koji imaju diplomu akademskog studija (fakulteti humanističkih, medicinskih ili društvenih nauka), vrijednosti najmanje 180 ECTS. Potrebno je dostaviti posljednju akademsku diplomu, online obrazac za prijavu na edukacijski program, online obrazac za članstvo i obaviti upisni intervju sa edukacijskim odborom.

Ako kandidat zadovoljava naprijed navedene kriterije, potpisivanjem ugovora, pristupnice stiče uslove za upis u edukacijski program.

Student se upisuju u knjigu registara studenata i u matičnu knjigu, te dobiva plan i program edukacije, index i šifru za elektronsku biblioteku.

Nota: Ako polaznik ne ispunjava uslove iz gore navedenih zahtjeva za uključivanje polaznika u edukaciju, ali ima završen preddiplomski i diplomski univerzitetski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski univerzitetski studij u nekom drugom području, mora imati i završen studij propedeutike psihoterapije.

Voditelji edukacijskog programa

Trening će održavati treneri integrativne psihoterapije u okviru Međunarodne i Europske unije za integrativnu psihoterapiju (IIPA, EAIP).

Voditelji edukacijskog programa su: dr. sc. Mirela Badurina, Sabina Zijadić Husić, mr.sc. dr. Azra Arnautović, ECIP psihoterapeutice, treneri i supervizori.

Više o nastavničkom osoblju

Od lijeva prema desno: Mirela Badurina, Brunu Van den Bosch, Hilde Vleugels, Sabina Zijadić Husić i Đana Lončarica.

Više o akreditaciji

Prijave za edukacijski program i članstvo

Online prijava je obavezna!

Prijaviti se možete putem online prijave.
Učlaniti se možete putem online prijave.

Za sve upite o članstvu u BHIDAPA-u ili upis na Edukaciju iz integrativne psihoterapije, molimo kontaktirajte nas.

info@bhidapa.ba
tel:+387 61 773 887

bhidapa.ba

journal.bhidapa.ba

congess.bhidapa.ba