Odsjek za integrativnu psihoterapiju

Postdiplomska diploma iz integrativne psihoterapije

Integrativna psihoterapija

Integrativna psihoterapija obuhvaća ponajprije poseban odnos prema psihoterapijskoj praksi koji potvrđuje važnost objedinjujućeg pristupa osobama. Stoga je glavni fokus na primjerenom i učinkovitom reagiranju na osobu na emocionalnoj, duhovnoj, kognitivnoj, bihevioralnoj i fiziološkoj razini.

Cilj ovoga je olakšati integraciju tako da se kvaliteta bivanja i funkcioniranja osobe u intrapsihičkom, međuljudskom i društveno-političkom prostoru maksimizira uz dužno poštovanje osobnih ograničenja i vanjskih ograničenja svakog pojedinca. Unutar tog okvira prepoznato je da je integracija proces kojemu se i terapeuti trebaju posvetiti. Stoga je fokus na osobnoj integraciji terapeuta. Međutim, prepoznato je da, iako je fokus na osobni rast kod terapeuta bitan, također treba postojati predanost traganju za znanjem u području psihoterapije i srodnih područja. Stoga EAIP definira kao ³integrativnu² svaku metodologiju i integrativnu orijentaciju u psihoterapiji koja predstavlja primjer ili se razvija prema konceptualno koherentnoj, principijelnoj, teorijskoj kombinaciji dvaju ili više specifičnih pristupa, i/ili predstavlja model integracije sam po sebi. U tom smislu postoji posebna etička obveza integrativnih psihoterapeuta da razgovaraju s kolegama različitih usmjerenja i da budu informirani o razvoju na tom području.

Središnje načelo integrativne psihoterapije je da nijedan oblik terapije nije najbolji ili čak adekvatan u svim situacijama. Integrativna psihoterapija stoga promiče fleksibilnost u svom pristupu problemima, ali se također obavezuje na održavanje standarda izvrsnosti u uslugama klijentima, u superviziji i u obuci. Stoga, kada se integrativni terapeuti oslanjaju na različite strategije, tehnike i teorijske konstrukcije kada se bave određenim situacijama, to se ne radi nasumično, već na način utemeljen i na kliničkoj intuiciji i zdravim znanjem i razumijevanjem problema koji su u ruci i intervencija koje treba primijeniti. .

U konačnici Integrativna psihoterapija, afirmirajući važnost stavljanja u prvi plan određenih pristupa ili kombinacija pristupa u odnosu na specifične probleme, ipak daje najveći prioritet onim čimbenicima koji su zajednički svim psihoterapijama, a posebno terapijskom odnosu u svim njegovim modalitetima. Međutim, u pogledu terapijskog odnosa, poseban je naglasak stavljen na održavanje stava poštovanja, ljubaznosti, poštenja i jednakosti u odnosu na osobnost klijenta na način koji potvrđuje integritet i ljudskost i sebe i drugoga. .

Integrativna psihoterapija potvrđuje važnost osiguravanja okruženja u kojem se rast i iscjeljenje mogu odvijati u intersubjektivnom prostoru koji su zajedno kreirali i klijent i terapeut.²

EAIP 1997.

O edukaciji

Integrativna psihoterapija naglašava važnost holističkog pristupa u radu s ljudima i predstavlja oblik relacijko-humanističke dinamičke psihoterapije (Evans). Cilj joj je integracija ličnosti, što znači integraciju emocionalnog, kognitivnog i fiziološkog sustava pojedinca s obzirom na socijalnu i duhovnu dimenziju.

Integrativna psihoterapija proizlazi iz vjerovanja da se pojedine škole psihoterapije odnose na samo jedan aspekt ljudske ličnosti. Iz tog razloga integrativna psihoterapija povezuje različite pristupe psihoterapiji (psihoanalitička terapija, gestalt terapija, transakcijska analiza i druge orijentacije). Integrativna psihoterapija također se temelji na empirijski podržanim uobičajenim i specifičnim faktorima psihoterapije.

Metode integrativne psihoterapije temelje se na poštivanju klijentovog subjektivnog iskustva i u skladu su s relacijskim pogledom psihoterapije. Istraživanje normalnih razvojnih procesa i problema koji proizlaze iz poremećaja u ranoj vezi između djeteta i značajnih drugih vrlo je važno. Osobito u integrativnoj psihoterapiji važni su faktori zajednički za različite škole psihoterapije, pri čemu terapijski odnos ima središnju ulogu.

Integrativna psihoterapija koristi se u tretmanu s pojedincima, parovima, obiteljima i skupinama.

4,5 godišnji edukacijski program iz Integrativne psihoterapije u EAPTI-BHIDAPA Trening Institutu, priznat je u sklopu Europske Asocijacije za integrativnu psihoterapiju (EAIP). Integrativna psihoterapija jedna je od europski priznatih područja psihoterapije koja omogućava dobivanje europskog certifikata iz psihoterapije u sklopu Europske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP).

Osnovne informacije

Obrazovanje u jednoj školskoj godini obuhvata 160 sati. Ukupno trajanje treninga obuhvata 3200 sati, raspoređeno u sedam godina, od kojih najmanje četiri godine moraju biti obuke specifične za psihoterapiju.

Edukacijski program traje 4,5 godine.

Nastava se, u pravilu, obavlja jednom mjesečno, vikend (16 sati) ili produženi vikend (20 sati), sa ljetnom i zimskom pauzom.

Edukacijski program izvodi se na dva načina:

1. klasičan način: face-to-face, u prostorijama BHIDAPA-Trening Instituta ili u prostorijama koje osiguravaju neometano održavanje edukacije, Startup Studio, Maršala Tita 54/II)

2. distance learning: online preko Zoom platforme.

Trajanje, vrijeme i cijena se iznimno može povisiti kada moduli traju duže od predviđenog broja sati po modulu (16 – 20 sati).

Metode rada

Metode rada uključuju:

√ teorijska predavanja,

√ aktivno učešće u individualnoj terapji

√ praktične vježbe,

√ rad u parovima i malim skupinama,

√ osobni/lični razvoj kroz grupne procese i skustvene module,

√ odbrane seminarskih radova

√ procjenu i samoprocjenu,

√ demonstraciju terapije,

√ integralni pismeni ispit,

√ prezentacije slučaja i

√ superviziju kliničke prakse.

√  Studenti se podtiču da razvijaju refleksivno i kritičko mišljenje, sposobnost sinteze i analize, kreativnost, aktivno učešće.​

Trajanje i struktura sati 4,5 godišnje edukacije

Edukacija traje 4,5 godine, a po završenoj edukaciji i uspješno položenom završnom ispitu kandidati dobivaju diplomu Integrativni psihoterapeut ovjerenu od strane BHIDAPA-e, sa kojom direktno mogu aplicirati za evropski certifikat ECIP ovjeren od strane EAIP- a

Ukupno trajanje treninga obuhvata 3200 sati, raspoređeno u sedam godina, od kojih najmanje četiri i pol godine godine (9 semestara) moraju biti obuke specifične za psihoterapiju.

Edukacija se, u pravilu, obavlja jednom mjesečno, produženi vikend (20 sati), sa ljetnom i zimskom pauzom.

Plan i program edukacije iz oblasti integrativne psihoterapije obuhvata 3000 sati, koji integriraju sljedeće sate: kontakt sate (predavanja, sati rasta i razvoja), sate kliničke prakse i supervizije, sate procjene – ispite (pismeni ispiti, odbrane seminarskih radova, self assesssment i grupni assessment), sate samostalnog učenja – self stady, raspoređeno u najmanje četiri i pol godine (9 semestara).

EDUKACIJSKI PLAN I PROGRAM TRAJE DEVET SEMESTARA I OBUHVATA:

√ Teorijski, metodološki, istraživački dio, procjene i samoprocjene (650 sati).

√ Ličnu/osobnu psihoterapiju (270 sati rasta i razvoja), od kojih se tokom cjelokupnog edukacijskog programa, kroz grupne procese, ostvaruje 170 sati rasta i razvoja. Preostali obavezni sati individualne psihoterapije (100 sati) tokom 4,5 godina edukacije, edukanti mogu realizovati kroz individualnu terapiju i individualnu terapiju u grupi, od čega se min. 80 sati realizuju kroz intividualnu psihoterapiju sa evropski licenciranim psihoterapeutima.

√ Kliničku praksu (400 sati). Klinička praksa se može realizovati u registrovanim službama/organizacijama, kao i privatnoj praksi/asocijaciji – koje u okviru svoje djelatnosti imaju i psihoterapijski rad sa klijentima (odraslim) (bolnice, ne-/vladine organizacije, domovi zdravlja, volonterske službe, privatna psihološka savetovališta) u trajanju od min. 200 sati; za period od III godine edukacije do pred izlazak na završni ispit.

√ Superviziju kliničke/psihoterapijske prakse (200 sati) je moguće realizovati individualno i putem grupne supervizije. Edukanti, 40 sati kliničke/psihoterapijske supervizije ostvaruju tokom naprednog dijela edukacijskog programa kroz tematske module.  Preostali obavezni sati supervizije kliničke/psihoterapijske prakse (160 sati) edukanti realiziraju tokom naprednog edukacijskog programa, kroz individualnu i/ili grupnu superviziju sa evropski licenciranim supervizorima BHIDAPA-EAPTI.

√ Odbrane seminarskih radova (180 sati) vrši se prema kriterijima procjene i samoprocjene, predani, odbranjeni i pozitivno ocijenjeni seminarski radovi (ukupno 8 seminarskih radova, 2 u svakoj edukacijskoj godini).

√ 4 osobna/lična razvojna profila (40 sati) – 1 u svakoj edukacijskog godini, prema kriterijima iz plana i programa edukacije iz integrativne psihoterapije.

√ Položeni pismeni ispiti, prema kriterijima iz Plana i programa edukacije iz Integrativne psihoterapije (80 sati).

√ 40 sati (kvalitativnog i kvantitativnog istraživačkog rada).

√ Samostalni rad (pisanje ličnog i profesionalnog dnevnika / bilješki (420 sati).

√ Položen završni usmeni ispit pred komisijom (min. tročlanom komisijom) i ocijenjen prema kriterijima plana i programa edukacije iz integrativne psihoterapije (170 sati samostalnog rada i 50 kontakt sati), ukupno 220 sati.

√  Predan završni rad-studija slučaja;

√  prijavu za završni ispit;

√ Postupak apliciranja za dobijanje europskog certifikata za Integrativnog psihoterapeuta nalazi se na (Application Procedures for the European Certificate – ECIP Application Procedures

√ Specifikacije za obnavljanje licence (re-registracija) su regulisane europskim standardima EAP i nalaze na web stranici: https://www.europsyche.org/ecp/apply-for-ecp/cpd/.

Ostali sati izračunavaju se kroz: samostalni rad iščitavanje literature (400 sati),  sate kongresa, istraživanja, stručnih simpozija, objava naučno-stučnih članaka. Edukacijski program slijedi europske standarde (EAIP i EAP), te u skladu sa tim može doći do promjene.

Po uspješnom završetku edukacije, polaznici stiču diplomu „Integrativnog psihoterapeuta“ koju izdaje BHIDAPA-EAPTI, sa kojom mogu direktno aplicirati za dobivanje evropskih Certifikata koje izdaju: EAIP I EAP.

Edukacijski program slijedi europske standarde (EAP i EIAP), te u skladu sa tim može doći do promjene sati.

U procesu je mapiranje trenutnih trening standarda edukacije u EQF-7 – 120 ECTS prema EAP smjernicama

Februar, 2022, Verzija 2, juni, 2023.

Ciljna grupa

Diploma iz integrativne psihoterapije namjenjena je onima koji žele da postanu integrativni  psihoterapeuti  i praktikuju integrativnu psihoterapiju sa klijentima, porodicama, parovima i grupama. Integrativna psihoterapija zasniva se na integraciji savremene psihoanalitičke psihoterapije (objektni odnosi, psihologija ličnosti, intersubjektivni pristup), transakcijske analize, gestalt terapije, terapije usredsređene na klijenta i drugih, posebno razvojnih, neuroloških psihološki zasnovanih teorija i neuroznanosti. Integrativna psihoterapija podrazumijeva integriranje različitih psihoterapijskih pristupa. Svaki od ovih pristupa omogućuje djelomičnu interpretaciju ponašanja i smatra se vrijednom hipotezom ljudskog djelovanja. Da bi uspješno završio ovaj program student mora da stekne znanje i razumijevanjem problema, vještine u primjeni intervencija i kompetencije neophodne za psihoterapijsku praksu; treba da bude sposoban da razumije klijente i da bude motivisan da im pomogne, da promiče fleksibilnost i multidisciplinarnost u svom pristupu problemima, svjesan intersubjektivnog kokreiranog terapijskog prostora.

Uslovi za upis

U edukaciju za psihoterapeuta se mogu uključiti kandidati koji imaju diplomu akademskog studija (fakulteti humanističkih, medicinskih ili društvenih nauka), vrijednosti najmanje 240 ECTS. Potrebno je dostaviti posljednju akademsku diplomu, online obrazac za prijavu na edukacijski program, online obrazac za članstvo i obaviti upisni intervju sa edukacijskim odborom.

Ako kandidat zadovoljava naprijed navedene kriterije, potpisivanjem ugovora, pristupnice stiče uslove za upis u edukacijski program.

Student se upisuju u knjigu registara studenata i u matičnu knjigu, te dobiva plan i program edukacije, index i šifru za elektronsku biblioteku.

Nota: Ako polaznik ne ispunjava uslove iz gore navedenih zahtjeva za uključivanje polaznika u edukaciju, ali ima završen preddiplomski i diplomski univerzitetski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski univerzitetski studij u nekom drugom području, mora imati i završen studij propedeutike psihoterapije.

Izjava o etičkim principima EAP-u

Psihoterapeuti poštuju dostojanstvo i vrijednost pojedinca te streme ka očuvanju i zaštiti temeljnih ljudskih prava. Posvećeni su povećavanju saznanja o ljudskom ponašanju, čovjekovoj samosvijesti i svijesti o drugima te korištenju tih saznanja u svrhu promoviranja ljudske dobrobiti.

Dok streme tim ciljevima, na svaki se način trude zaštititi dobrobit onih koji traže njihove usluge, onih koji su u srodstvu s onima koji koriste njihove usluge (ako se to ne kosi s potrebama klijenta) te svih sudionika istraživanja koji su objekti istraživanja.

Psihoterapeuti poštuju druge članove vlastite profesije i srodnih profesija te se trude, sve dok su za to sposobni i dok  to nije u sukobu s interesima njihovih klijenata, pružiti sve potrebne informacije i dati uzajamno poštovanje. Svoje vještine koriste isključivo u svrhe koje su u skladu s ovim vrijednostima te svjesno ne dopuštaju drugima da ih zloupotrebljavaju.

Dok za sebe same zahtijevaju pravo na slobodu ispitivanja i komunikacije, psihoterapeuti prihvaćaju odgovornost koju ta sloboda zahtijeva: kompetenciju, objektivnost u primjeni vještina i vođenje brige o najboljim interesima klijenata, kolega, studenata, sudionika istraživanja i članova društva.U stremljenju ka ovim idealima, psihoterapeuti se drže detaljnih etičkih principa u sljedećim područjima:

  • Odgovornost
  • Kompetencija
  • Moralni i legalni standardi
  • Povjerljivost
  • Dobrobit potrošača
  • Profesionalni odnosi
  • Javne izjave
  • Tehnike procjene
  • Istraživanje

Psihoterapeuti u potpunosti surađuju s vlastitim profesionalnim, nacionalnim i europskim organizacijama i asocijacijama te s Europskom asocijacijom za psihoterapiju (EAP), tako što pravodobno i u potpunosti odgovaraju na upite i zahtjeve bilo kojeg propisno osnovanog etičkog ili profesionalnog povjerenstva takvih asocijacija ili organizacija čiji su članovi ili kojima pripadaju.

✺ Etički kodeks 

Žalbeni postupak

Temeljne kompetencije

 Izjava o poštivanju jednakosti

Kontinuirani profesionalni razvoj-CDP

Potpunu izjavu možete pronaći ovdje

Prijave za edukacijski program i članstvo

Otvoren je Konkurs za edukacijaki program. Više

Online prijava je obavezna!

Prijaviti se možete putem online prijave.
Učlaniti se možete putem online prijave.

eapti@bhidapa.ba
tel:+387 33 744 634

bhidapa.ba

journal.bhidapa.ba

congess.bhidapa.ba