Supervizija

Poštujući europske standarde, Edukacijski program iz dječje adolescentne psihoterapije uključuje supervizijske sate kliničke prakse za edukante, s ciljem boljeg i kvalitetnijeg terapijskog rada sa klijentima, provjere dijagnostičkih hipoteza i intervencija, terapijskog plana, rada na kontratransferu, diskusije o etičkim pitanjima… Pored individualne supervizije moguć je i rad u malim supervizijskim grupama.

Klinički supervizor pomaže istražiti terapeutski odnos promatrajući razvijanje terapeutske kompetencije superviziranog i s uzimanjem u obzir dobrobit klijenta. Kao rezultat takvog proučavanja svi članovi trijade – klijent. Supervizirana osoba i supervizor – mogu učiti i razvijati se.

Spisak predloženih supervizora koji zadovoljavaju standarde BHIDAPA-e, a prema EIATSCYP Ken Evans, EAIP i EAP-u, dostavljen je edukantima.

Ukoliko student odluči samostalno angažirati supervizora koji se ne nalazi na popisu ponuđenih supervizora od strane BHIDAPA, mora za to dobiti odobrenje od strane edukacijskog tima.

Supervizor će poslati voditelju programa godišnji izvještaj o studentovom profesionalnom razvoju.

Godišnji izvještaj dostavlja se i za 3. i za 4. godinu edukacije.

Finansijski troškovi supervizije nisu uključeni u troškove edukacije. Studenti su odgovorni za plaćanje troškova supervizije direktno svom supervizoru.

Studenti se mogu odlučiti za grupni ili za individualni oblik supervizije.

Napomena: Ukoliko je supervizant-ica već u procesu supervizije i_ili superviziju koristi sa supervizorom koji nije predložen na spisku koji je dostavljen edukantima, značajno je da bude europski certificiran i da supervizant-ica  dostavi informaciju u odjel edukacijskog tima na email adi.grebovic@bhidapa.ba

Psihoterapijski supervizijski sati određeni europskim standardima priznaju se od upisa u edukacijski program.