Interdisciplinarna mreža stručnjaka “Ovdje&Sada”

uz saglasnost nadležnih ministarstava

O edukaciji/treningu

Rezultati završetka projekta Virtualne krizne intervencije „Here&Now“ iniciralo je potrebu nastavka rada sa stručnjacima koji su bili dotadašnji učesnici. Podrška uspostavljenoj interdisciplinarnoj mreži stručnjaka u zaštiti mentalnog zdravlja djece u BiH, usmjerena ka jačanju rezilijentnosti zajednice u pružanju ranih intervencija, promociji mentalnog zdravlja djece, adolescenata i njihovih porodica, nastavak je naših zajedničkih aktivnosti.

Krajnji cilj projekta je pružili podršku uspostavljenoj interdisciplinarnoj mreži stručnjaka u BiH, kroz jačanje kapaciteta rezilijentnosti zajednice u pružanju rane intervencije, promovisanju mentalnog zdravlja i emocionalne dobrobiti djece, adolescenata i njihovih porodica. Projekat Interdisciplinarna mreža stručnjaka „Ovdje&Sada“ obuhvata tri faze projektnih aktivnosti:

  1. Faza: Kreiranje i implementacija dva ciklusa on-line edukacije-treninga za stručnjske iz CMZ; CSR i odgojno obrazovnog sektora u Bosni i Hercegovini.
  2. Faza: Skrining mentalnog zdravlja djece i adolescenata u cilju daljeg sistemskog planiranja i kreiranja preventivnih programa – središnja faza Projekta
  3. On-line Konferencija – izlazna faza Projekta

Ciklus edukacije/treninga traje 2 mjeseca i obuhvata sedam cjelodnevnih tematskih modula i temelji se na integrativnom-holističkom i humanističkom pristupu, salutogeno orijentiranom i omogućava jačanje interdisciplinarne mreže stručnjaka u BiH, sada i u buduće. Voditelji edukacijskog programa su članovi i saradnici stručnog multidisciplinarnog tima BHIDAPA.

Identifikacija problema i odgovor na situaciju

Kako se pandemija COVID-19 nastavlja, postoji veliki pritisak nad našom djecom i njihovim odnosima s obitelji, vršnjacima i njihovim zajednicama, što se reflektira na sve stručnjake koji se u svakodnevnom radu susreću sa djecom.

Taj pritisak i neizvjesnost mogu ostaviti dugotrajne učinke na mentalno zdravlje kako djece tako i odraslih, posebno stručnjaka koji se bave zaštitom i očuvanjem mentalnog zdravlja djece, adolescenata i porodica.

Nadovezujući se na istraživanja iz cijelog svijeta i klinički rad s dječjom populacijom koja je iskusila stres socijalne izolacije, siromaštva, stigme i nasilja (Ungar, 2020) ukazuje da je rezilijentnost mnogo više od djetetove osobne sposobnosti da prevlada nevolje. Umjesto toga, rezilijentnost je odraz koliko dobro obitelji, škole, pružatelji usluga i zajednice surađuju kako bi stvorili mogućnosti djeci i mladima da se kreću do resursa potrebnih za dobrobit, dok te resurse čine dostupnima na način koji mladi doživljavaju kao smislen.

 

Odgovor na situaciju

BHIDAPA je u mogućnosti sa svojim multidisciplinatnim stručnim timom i saradnicima realizirati specifičnu edukaciju/trening: Interdisciplinarne mreže stručnjaka “Here&Now”, namjenjenu stručnjacima u centrima za socijalni rad, centrima za mentalno zdravlje, odgojno obrazovnim institucijama na području Bosne i Hercegovine.

Problemtika sa kojom se susrećemo tokom pandemije Covid 19, sve je složenija i zahtijeva ne samo stalnu nadogradnju znanja i vještina stručnjaka nego i jačanju međusobne saradnje.

Specifično kreirana edukacija/trening Interdisciplinarna mreža stručnjaka “Here&Now”  temelji se na integrativnom-holističkom i humanističkom pristupu, salutogeno orjentiranom, po Modelu preventivnih programa “Zdravog razvoja” u profesionalnim i odgojno-obrazovnim prostorima (Lindstom, B., Eriksson, M., Wikstrom, P., 2014, prilagođen, Badurina, 2016).

 

Dinamika implementacije programa

Edukacija/trening “Here&Now”  traje 2 mjeseca i obuhvata sedam modula

Moduli su cjelodnevni u trajanju od 8 sata (ukupno 56 sata za cjelokupnu edukaciju).

Broj učesnika:  30 do max 35 učesnika po grupi (grupa je zatvorenog tipa)

Zahvaljujemo se partnerima Projekta na podršci:

UNICEF-u BiH u saradnji sa EU,

Ministarstvu zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine,

Ministarsvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH,

Ministarstvu obrazovanja i nauke FBiH,

Vlada Brčko Distrikta – Odjel za obrazovanje

Hvala svim kolegama i kolegicama uključenim u projekat na izuzetnoj zainteresiranosti i aktivnom učešću.