O BHIDAPA-i

BHIDAPA je započela s radom 11.12.2014., na adresi Radnička 70 c, kao odgovor na rezultate istraživanja o problemima mentalnog zdravlja djece i adolescenata na našem području, jasnim uvidom koji govori da je najveći deficit stučnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja razvojne dobi i pokazateljima WHO, s ciljem pokretanja izobrazbe specijaliziranog edukacijskog programa iz integrativne psihoterapije i savjetovanja za djecu i mlade na području Bosne i Hercegovine, a sa ciljem osiguravanja i unapređenja zaštite mentalnog zdravlja i optimalnih uslova za zdrav razvoj svakog djeta/adolescenta;

BHIDAPA, 2015. godine pokreće, u dijelu primarne prevencije, prvi edukacijski program iz integrativne psihoterapije i savjetovanja djece i adolescenata koji se bazira na razvojnom pristupu djeci i mladima inkorporirajući humanistički i integrativni pristup usklađen sa novim spoznajama iz područja neuroznanostiiz uz vodstvo Prof. dr. Dubravke Kocijan Hercigonja, neuropsihijatrom i psihoterapeutom za djecu i mlade, i u saradnji sa Institutom D.O.M.

6.4.2016. godine u Antwerpenu postajemo ravnopravni član europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade (EIATSCYP) i prvi europski akreditovan edukacijski program iz oblasti integrativne psihoterapije i savjetovanja djece i adolescenata u Bosni i Hercegovini. Više

U septembru 2017. godine naša država dobiva prvih devet europski licenciranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta koji su uspješno zadovoljili sve uslove edukacijskog programa prema europskim propozicijama, te uspješnim polaganjem završnog ispita pred tročlanom komisijom u sastavu Prof. dr. Dubravka Kocijan-Hercigonja, Prof. dr. Vera Daneš-Brozek i Doc.dr. Lidija Petocić, stekli zvanje Dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta. Više

Godine 2017. odlukom Skupštine BHIDAPA-e, statut Asocijacije se proširuje sa glavnim ciljem dosezanje najvećih standarda u poštivanju Konvencije o pravima djeteta kroz zalaganje za stvaranje multidisciplinarnog terapijskog servisa za zaštitu zdravlja i dobrobiti djece, te obezbjeđivanju uvjeta za otvaranje Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji.

U maju 2018. godine po modelu i uz nesebičnu podršku djelatnika Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba na čelu sa ravnateljicom Prof. dr. Gordanom Buljan Flander, kliničkim psihologom i psihoteraputom, BHIDAPA otvara prvi Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu djece, mladih i obitelji u BiH.

Danas, BHIDAPA djeluje kroz pet centara koji obuhvataju primarnu, sekundarnu i tercijalnu preventivnu djelatnosti, a to su:

Evropski akreditivan edukacijski centar

Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu djece, mladih i obitelji

Centar za forenzičku djelatnost

Centar za krizne intervencije

Naučno istraživački centar

Od 1. maja nalazimo se na adresi Emerika Bluma 9, Sarajevo.

Tako BHIDAPA, pored edukacijskih i istraživačkih djelatnosti, otvara prostor da se na jednom mjestu djeci i njihovim roditeljima obezbijedi pomoć od strane različitih stručnjaka koji će sudjelovati u procjeni i tretmanu djeteta u skladu sa potrebama djeteta u određenom trenutku, kroz preventivne programe primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa. Uzor i podrška u radu i kreiranju standarda u najboljem interesu djeteta je Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, sa preko 15 godina iskustva i priznanjem za primjer dobre prakse među 47 zemalja članica Vijeća Europe i kao takva predstavljena u UN-u.

Uz dijagnostičku i uskoro forenzičnu obradu, stručnjaci Centra pružaju individualni i grupni savjetodavni I psihoterapijski rad i podršku djeci, adolescentima, njihovim roditeljima, te edukacijsko-savjetodavni rad sa školama. U okviru svog područja djelovanja, Centar organizira i provodi edukaciju, superviziju i stručno usavršavanje za stručnjake u ustanovama direktno uključenima u problematiku zlostavljanja I zanemarivanja, ali I jednako važnim preventivnim programima usmjerenim na jačanje odrednica zdravlja.

Kontekst problema i razlozi za osnivanja BHIDAPA

Nove spoznaje jasno ukazuju da većina psiholoških poteškoća u odraslosti ima svoje korijene u djetinjstvu. S toga je potrebno jačanje javne svjesti o zdravom razvoju djeteta i adolescenciji kao posebno osjetljivom životnom razdoblju, o značaju ranog prepoznavanja i intervencijama na sve tri razine, kako bi smo prevenirali, u najvećem mogućem stepenu, razvoj poremećaja u odrasloj dobi. BHIDAPA je nastala kao odgovor na rezultate istraživanja o epidemiologiji problema mentalnog zdravlja djece na našem području i jasnim uvidom koji govori da je najveći deficit stučnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja razvojne dobi, te pokazateljima WHO.

Prevalencija i incidencija problema mentalnog zdravlja djece

Istraživanja na području Bosne i Hercegovine, (Badurina, 2013) na uzorku koji je obuhvatao 734 djece uzrasta od 10 do 15 godina, ukazuju na skoro dva puta veću prevalenciju (29%) spektra klinički značajnih internaliziranih problema (somatskih problema, depresije i anksioznosti, te simptoma povlačenja) od prevalencije klinički značajnih eksternaliziranih problema (16,3%) uočenih na subskalama predelinkventnih i destruktivno agresivnih simptoma. Ove dvije krajnosti jednog kontinuuma, ne isključuju jedna drugu i u značajnoj su statističkoj korelaciji. Israživanje ukazuje da se svaki peti adolescent osjeća usamljeno, bezvrijedno i manje vrijedno, a svaki četvrti adolescent ima osjećaj da ga/ju niko ne voli i ne razumije. U ukupnom uzorku 12,2 % djece-adolescenata pomišlja da se ubije, a njih 9,3% namjerno pokušava da se povrijedi ili ubije. Rezultati ukazuju da je skoro svako četvrto djete rane adolescentne dobi pod visokim rizikom razvoja mentalnih poremećaja posebno somatske, depresivne i anksiozne simptomatologije.

“Svjetska istraživanja ukazuju na to da je raširenost emocionalnog zlostavljanja djece oko 30% te da je oko dvije trećine djece izloženo barem povremeno emocionalnom zlostavljanju od strane roditelja. Kad se radi o tjelesnom zlostavljanju, većina istraživanja ukazuje na to da je između 20% i 30% djece izloženo tjelesnom nasilju, koje se kreće od batina do ozbiljnog tjelesnog ozljeđivanja. Većina autora se slaže da su, što se tiče seksualnog zlostavljanja, svaka četvrta djevojčica i svaki šesti dječak doživjeli neki od oblika seksualnog zlostavljanja.

Posljednjih godina, u Hrvatskoj su se počela provoditi istraživanja prevalencije zlostavljanosti, uglavnom na odrasloj populaciji. Istraživanja provedena u Hrvatskoj pokazuju da su statistike koje se odnose na prevalenciju i incidenciju zlostavljanja djece vrlo slične. Jedno istraživanje, provedeno 2001. godine pokazalo je da se različiti oblici zlostavljanja preklapaju, tj. dijete koje doživljava neki oblik zlostavljanja često doživljava i druge oblike zlostavljanja. Ovo, dakle, znači da je dijete koje je na bilo koji način zlostavljano i/ili zanemarivano, ujedno u većem riziku da doživi i seksualno zlostavljanje.
Djevojke i mladići u istraživanju ne razlikuju se s obzirom na učestalost doživljavanja pojedinih oblika zlostavljanja osim kad se radi o seksualnom zlostavljanju. Naime, 25% djevojaka iz uzorka doživjelo je do svoje 14.-e godine neki od oblika seksualnog zlostavljanja (što uključuje masturbaciju pred djetetom, izlaganje djeteta pornografskom materijalu, diranje po intimnim dijelovima tijela, prisiljavanje djeteta da dira odraslog, prisiljavanje na oralni, analni ili genitalni spolni odnos), dok isto vrijedi za 16% mladića. Preko 50% ispitanika dobivalo je šamare u djetinjstvu, dok je oko 10% ispitanika često dobivalo batine. Teže tjelesne ozljede uslijed naročito intenzivnog tjelesnog zlostavljanja doživjelo je 7% ispitanika. U istom istraživanju je pronađeno da je 30% njih doživljavalo i neki od oblika emocionalnog zlostavljanja.”

Osnovni podaci

Adresa: Emerika Bluma 9, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 61 55 48 48; +387 33 97 18 88
Fax:
Email: info@bhidapa.ba

BHIDAPA – Evropski akreditivan edukacijski centar realizira se u saradnji i uz podršku:
Instituta D.O.M., i EIATSCYP-a,
BHIDAPA -Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu djece, mladih i obitelji, organiziran po modelu i uz supervizijsku podršku:
Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba,