Etički kodeks

1. UVOD

1.1. Svrha etičkog kodeksa jeste definirati opća načela i uspostaviti standarde profesionalnog ponašanja psihoterapeuta/savjetnika/supervizora u njihovom radu, te informirati i zaštititi one članove javnosti koji traže usluge: djecu, mlade, njihove obitelji i gdje je primjenjivo, i ostale.

Svaka organizacija članica Europskog udruženja za integrativnu psihoterapiju uključit će i razraditi sljedeća načela u svom Etičkom kodeksu.

1.2. Očekuje se da će svi psihoterapeuti/savjetnici/supervizori pristupiti vlastitom poslu s ciljem ublažavanja patnje i promicanja svojih klijenata. Psihoterapeuti/savjetnici/supervizori bi trebali nastojati koristiti svoje sposobnosti i vještine za najveću dobrobit klijenata bez predrasuda i diskriminacija*, kao i prepoznati vrijednosti i dostojanstva svakog ljudskog bića.

1.3.* Diskriminacijom će se smatrati svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, starosne dobi, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života. (Zakon o zabrani diskriminacije, Bosna i Hercegovina)

1.4. Svi psihoterapeuti čije su organizacije članovi EIATSCYP-a i EAIP-a dužni su se pridržavati Etičkog kodeksa i prakse svoje organizacije, a koje su u skladu sa sljedećim izjavama i koje odobrava Etičko povjerenstvo  BHIDAPA-e u skladu sa EIATSCYP-om i EAIP-om.

2. ETIČKI KODEKS

Članica BHIDAPA mora objaviti Etički kodeks koji je odobren od strane EIATSCYP-a i EAIP-a, primjeren praktičarima te organizacije i njihovim klijentima. Etički kodeks uključuje i razrađuje sljedećih deset tačaka na koje se skreće pažnja. Svi psihoterapeuti/savjetnici/supervizori dužni su se pridržavati Etičkog kodeksa vlastite organizacije.

2.1. Kvalifikacije: Psihoterapeuti su dužni objaviti svoje kvalifikacije na zahtjev kad se od njih zatraži i ne tvrditi i podrazumijevati kvalifikacije koje nemaju.

2.2. Uvjeti i metode prakse: Psihoterapeuti/savjetnici/supervizori su dužni iskazati svoje uvjete i prema potrebi metode prakse na početku psihoterapije/savjetovanja/supervizije.

2.3. Povjerljivost: Psihoterapeuti/savjetnici/supervizori su dužni čuvati povjerljivost i iznijeti, ako je zatraženo, ograničen dio informacija nekom trećem u posebnim okolnostima. Psihoterapeuti/savjetnici koji rade s djecom i mladima moraju znati prirodu i opseg povjerljivosti kad rade u interdiscliplinarnom timu ili intersektoralno. Psihoterapeuti trebaju jasno tražiti informaciju ko ima glavnu kliničku odgovornost u timu. S djecom i mladima granice povjerljivosti procjenjuju se prema kontekstu najvažnije dobrobiti djeteta ili mlade osobe u skladu sa Konvencijom o pravima djece.

2.4. Profesionalni odnos: Psihoterapeuti/savjetnici trebaju uzeti u obzir djetetove najbolje interese kad ostvaruju prikladan kontakt s djetetovim generalnim praktičarem, liječnikom opšte prakse, relevantnim psihijatrijskim uslugama i/ili ostalim relevantnim stručnjacima, uz znanje klijenta. Psihoterapeuti/savjetnici/supervizori moraju biti svjesni vlastitih ograničenja.

2.5.Odnos sa klijentima: Psihoterapeuti su dužni postaviti odgovarajuće granice sa klijentima i paziti da ih ni na koji način ne iskorištavaju, financijski, seksualno ili emocionalno.

2.6.Istraživanje: Psihoterapeuti su dužni objasniti klijentima prirodu, svrhu i uvjete bilo kojeg istraživanja u kojem sudjeluju, te osigurati da se prije početka daje informirana i provjerljiva suglasnost.

2.7.Publikacija: Psihoterapeuti/savjetnici/supervizorimoraju osigurati dobrobit i anonimnost klijenata prilikom razmatranja bilo kojeg oblika objavljivanja kliničkog materijala i pribaviti njihove pristanke kad god je to moguće.

2.8.Kompetencije praktičara: Psihoterapeuti/savjetnici/supervizori su svoje obaveze izvršavati kompetentno i koristiti postupke u skladu s tim. Psihoterapeuti/savjetnici/supervizori bi trebali biti svjesni vlastitih ograničenja.

2.9. Osiguranje odštete: Psihoterapeuti/savjetnici/supervizori su dužni osigurati se kako bi njihov profesionalni rad bio adekvatno pokriven odgovarajućim osiguranjem.

2.10.Štetno ponašanje: (1)Psihoterapeuti/savjetnici/supervizori su dužni prekinuti bilo koji oblik ponašanja koji je štetan za njihovu profesiju, kolege ili pripravnike. (2)Psihoterapeuti/savjetnici/supervizorii su dužni poduzeti primjerenu radnju u skladu s klauzulom 5.7 s obzirom na ponašanje kolega koji bi mogli štetiti profesiji, kolegama ili pripravnicima.

3. OGLAŠAVANJE

Od organizacije BHIDAPA Članice EIATSCYP-a i EAIP-a i individualnih psihoterapeuta potrebno je ograničiti promociju svog rada na opis i vrstu psihoterapije koju pružaju. Terapeuti su dužni pažljivo istaknuti informacije o sebi, kao i na popisu i oglašavanju.

4. KODEKS PONAŠANJA

Članica BHIDAPA-e objavit će Kodeks postupanja koji je u skladu sa EIATSCYP-om i EAIP-om, a koji je primjeren praktičarima te organizacije i njihovim klijentima. Svrha Kodeksa ponašanja jest razjasniti i proširiti opća načela ustanovljena u Etičkom kodeksu
organizacije kao i praktična primjena načela. Svi psihoterapeuti, članovi BHIDAPA-e su ujedno i članovi EIATsCYP-a i EAIP-a i dužni su se pridržavati Kodeksa ponašanja.

5. ŽALBENI POSTUPAK

BHIDAPA ima postupak za pritužbu, uključujući podatke o prihvatljivosti ili podatke o žalbi treće strane protiv praktičara; odobren od strane BHIDAPA-e i primjeren praktičarima i njihovim klijentima. Svrha Žalbenog postupka je da osigura praktičarima i njihovim klijentima jasne informacije o žalbenoj proceduri i procesu koji se odnosi na prigovor. Svi terapeuti moraju se čvrsto pridržavati Žalbenog postupka njihove organizacije ili krovne organizacije ukoliko postoji.

5.1. Podnošenje žalbe: Klijenta koji se želi žaliti savjetuje se da kontaktira BHIDAPA-u.

5.2. Primanje žalbe: Organizacija na čijeg je terapeuta upućen prigovor osigurat će da je terapeut što hitnije o tome obaviješten, i da su terapeut ili osoba koja podnosi žalbu obaviješteni o proceduri podnošenja žalbe.

5.3. Žalba: Nakon završetka Žalbene procedure unutar organizacije, potrebno je navesti vremenski okvir procedure, navodeći rokove, razloge i postupke.

5.4. Izvješća BHIDAPA-e: Ako se usvoji žalba, BHIDAPA obavijestit će krovnu organizaciju EIATSCYP-a i EAIP-a.

5.5. Prihvaćene žalbe i presude: Psihoterapeuti/savjetnici/supervizori su dužni informisati BHIDAPA-u ukoliko se protiv njih podnese neki prigovor u drugoj organizaciji članici, ukoliko su osuđeni za bilo koje kazneno djelo koje se može prijaviti ili ako su parnični postupci usmjereni na njih u vezi s njihovim radom kao psihoterapeutom/savjetnikom/supervizorom.

5.6. Ponašanje kolega: Kolege koje smatraju da je ponašanje njihovih kolega neprimjereno ili nije u skladu s Etikom organizacije dužni su pokrenuti žalbu unutar BHIDAPA-e, članice EIATSCYP-a i EAIP-a.

5.7. Ostavka člana organizacije ne bi trebala ometati proces istrage sve dok se navodni prekršaj dogodio za vrijeme članstva te osobe.

6. SANKCIJE

Psihoterapeuti/savjetnici/supervizori koji su suspendirani ili izbačeni iz BHIDAPA-e , automatski su izbačeni kao članovi iz EIATSCYP-a i EAIP-a.

7. PRAĆENJE ŽALBI
Članica BHIDAPA, dužna je na godišnjoj razini obavijestiti EIATSCYP I EAIP o broju zaprimljenih žalbi, također prirodu njihovog sadržaja i rasporeda rješavanja.