Teme projekta Zaštitimo adolescentkinje

UNICEF - For every child

Modul 1.

tema: Oblici nasilja (online i offline): poseban osvrt na adolescentkinje

cilj: Upoznati polaznike o cjelokupnoj  edukaciji i njenim direktnim i indirektnim ciljevima, osnažiti kompetencije u prepoznavanju simptoma pojedinih oblika nasilja kroz ponašanje u skladu sa specifičnostima razvoja adolescenata.

Modul 2.

tema: Seksualno zlostavljanje i posljedice: poseban osvrt na adolescentkinje

cilj: unapređenje razumijevanja posljedica seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu i adolescenciji i potreba preživjeliih, jačanje kompetencija u razumijevanju posljedica i potreba preživjelih, supervizija.

Modul 3.

tema: Klinički intervju kako razgovarati sa seksualno zlostavljanom adolescentkinjom

cilj: Upoznati se sa principima provođenja kliničkog intervua sa seksualno zlostavljanim adolescentima/kinjama i razlikama između kliničkog i forenzičkog intervjua, Iskustveni rad na sebi, Jačanje kompetencija u razumijevanju važnosti načina na koji se provodi intervju sa preživjelima, Supervizija.

Modul 4.

tema: Osnovne intervencije u tretmanu adolescentkinja preživjele (seksualno) zlostavljanje: plan koordinirane brige; Etički principi i protokoli

cilj: Upoznati se sa protokolima i osnovnovnim intervencijama u tretmanu uključujući sve obavijesti nadležnim institucijama, razumijevanje značaja plana koordinirane brige u zaštiti preživjelih, jačanje kompetencija u razumijevanju osnovnih intervencija i tretmana, Supervizija

Modul 5.

tema: Aktivnosti unutar škola usmjerene na psihosocijalnu podršku djeci i adolescentima uz podršku CMZ i CSR

cilj: Upoznavanje sa važnošću interdisciplinarne suranje stručnjaka u sustavu zaštite djece i mladih u prevenciji i intervenciji, Kreiranje osnovnih postavki radionice koja bi se provodila sa adolescentima u osnovniim i srednjim školama, Razmjena iskustava

Focus grupe

tema: Online focus grupe sa adolescentkinjama: Oblici nasilja, prepoznavanje, zaštita i intervencije

cilj: potrebe adolescentkinja u smjeru podrške unutar obiteljskog i školskog okruženja,  kreiranja girls adolescent frendly prostora, (u saradnji sa stručnim timom škole)

Menadžerica projekta: dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut, trener i supervizor

Glavne trenerice obuke: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klin. psiholog, psihoterapeut, trener i sudski vještak za zlostavljanu i zanemarenu djecu; Sabina Zijadić Husić, dipl.psiholog, psihoterapeut, trener i supervisor;

Opserver projektnih aktivnosti: Prim. mr.sc. dr. Azra Arnautović, pedijatar, psihoterapeut, trener i supervisor

Eksperti-supervizori: Prim. dr. Ranka Kalinić, dječji psihijatar i psihoterapeut; Prof. dr. sc. Goran Arbanas, psihijatar, psihoterapeut, supervizor i sudski vještak

Koordinator projekta: Adi Grebović, dipl. Ecc,

Asistentica projekta: Selma Karasoftić