Odsjek za dječjeg i adolescentnog integrativnog savjetnika

O edukaciji

Edukacija za psihoterapijskog savjetnika za djecu i mlade temelji se na razvojnom pristupu djeci i mladima inkorporirajući humanistički i integrativni pristup / Gestalt, TA, IA/, te Self psihologiju, intrasubjektivne teorije i teorije odnosa kako što uspješnije raditi savjetodavni rad s djecom i mladim.

S obzirom na specifičnosti djece i adolescenata edukacija je bazirana razumijevanju potreba i razvojnih faza na djece i mladih kako se odabir savjetodavnih metoda i tehnike adaptira u zavisnosti od faze razvoja i djetetovih problema kao i odnosa s okolinom. Odnos djete – savjetodavac je bitan dio procesa “liječenja” stoga edukacija se bazira na razumijevanju dinamike odnosa uključujući I značaj transfera – kontratransfera.

Razlika između psihoterapije i savjetovanja jeste ta da savjetodavni proces obično traje kraće i orijentiran je na rješavanje problema, dok je psihoterapija uglavnom dugotrajnija i usmjerena na rješavanje uzroka nefunkcionalnog ponašanja ili mišljenja u smjeru postizanja dubljih promjena.

Edukacija traje 2 godine, a po završenoj edukaciji i polaganju ispita kandidati dobivaju europsku licencu za osposobljenost za dječjeg i adolescentnog psihoterapijskog savjetnika/savjetodavca.

Provodi se

 • Edukacija za psihoterapijske savjetnike od 2,5 godine, 10 modula godišnje, te 2 dodatna praktična modula u trajanju od 3 dana
 • U svakoj godini intenzivni vikend u trajanju od 5 dana (Ljetna škola)

Kome je namjenjena?

Edukacija je namjenjena onima koji rade s djecom/mladim poput učitelja, medicinskih sestara, socijalnih radnika, stručnim suradnicima škola i vrtićima, psiholozima, socijalnim pedagozima, logopedima. Edukacija pruža odličnu bazu svima koji svakodnevno rade s djecom i mladima bilo u okviru državnih firmi ili unutar privatnog sektora.

Za uključivanje u edukaciju potrebno je poslati pismeni zahtjev, proći intervju s voditeljem edukacije te postati članom BHIDAPA-e.

Način provođenja

 • Održavat će se jedan vikend mjesečno, od petka do nedjelje, te jednom godišnje u trajanju od pet dana, osim kada su predavači stranci, tada se trajanje i vrijeme edukacije modificira prema predavaču
 • Program se odvija na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku
 • Nekoliko (2-3) modula godišnje vode stručnjaci iz inozemstva
 • Edukacija se provodi u suradnji sa i poštujući standarde EIATSCYP, EUROCPS i EAP.

Šta uključuje edukacija?

Edukacijski program uključuje:

 • Teorijski dio i istraživački rad
 • Superviziju kliničke prakse
 • Razvoj vještina
 • Osobni/lični razvoj

Organizaciono svaki modul uključuje:

 • Grupni proces
 • Teoriju i istraživanje
 • Praktični rad u malim grupama
 • Praktični rad u velikoj grupi
 • Superviziju

Grupe za edukaciju su zatvorenog tipa sa stalnim brojem studenata. U otvorenom modulu mogu sudjelovati studenti BHIDAPA-e i Instituta D.O.M. svih edukacijskih grupa.

Ukoliko modul vodi stručnjak iz inozemstva, tada su moduli otvorenog tipa, dakle mogu im pristupiti i sve zainteresirane osobe koje nisu polaznici edukacije uz nadoknadu kotizacije za istu.

Trajanje i struktura edukacije (2,5 godine)

 • Teorija i Istraživački rad (350 sati)
 • Klinička praksa (200 sati)
 • Supervizija (108 sati)
 • Osobna/lična terapija (120 sati)

Minimalni broj ukupnih sati za 2-godišnju edukaciju je 778. Ostali sati izračunavaju se kroz pismene radove, prikaze slučajeva i istraživački rad.

Edukacijski program slijedi europske standarde, te u skladu sa tim može doći do promjene sati.

Procjena stečenih znanja i vještina je kontinuirani dio edukacije kroz samoprocjenu, povratnu informaciju voditelja putem eseja, ispita, case study, demonstracije rada.

Plaćanje osobne/lične terapije i supervizije je zasebno od iznosa za edukacijsku godinu. Potrebno je voditi dnevnik od početka terapije/supervizije.

Supervizija

Studenti moraju biti supervizirani od strane kvalificiranog supervizora kojeg je odredio voditelj edukacije Više. Očekuje se da polaznici po završetku jedne edukacijske godine imaju minimalno 54 sata grupne supervizije svake godine kako bi ostvarili ukupan broja sati supervizije po završetku edukacije od 108 sata. Grupnu superviziju obično čini 2 do 4 polaznika.

Osobna/lična terapija

Svi edukanti moraju imati svoju osobnu/ličnu terapiju od početka edukacije pa sve do kraja. Minimum sati osobne/lične terapije je 50 sati u godinu dana, kako bi imali ukupno 120 sati osobne/lične terapije prije završetka edukacije. Izbor psihoterapeuta je osoban, Humanističko integrativne orijentacije, i odobren od strane BHIDAPA-e Više. Plaćanje osobne/lične terapije je zasebno od iznosa za edukacijsku godinu. Potrebno je voditi dnevnik od početka terapije.

Sticanje znanja i vještina

Procjena stečenih znanja i vještina je kontinuirani dio edukacije kroz samoprocjenu, povratnu informaciju voditelja putem eseja, case study, demonstracije rada.

Sticanje diplome

Edukanti da bi mogli dobiti diplomu trebaju sve uvjete propisane edukacijom zadovoljiti:

 • Odslušane (nadoknađene ukoliko su propuštene) sve module
 • Zadovoljen propisan broj sati osobne/lične psihoterapije
 • Zadovoljen propisan broj supervizije
 • Dostavljeni svi eseji
 • Dostavljeni svi osobni/lični razvojni profili

Ispunjenjem svih obaveza spram edukacijjskom programu i BHIDAPA-i, te uspješnim polaganjem ispita kandidat dobiva BHIDAPA Diplomu Dječjeg i adolescentnog integrativnog savjetnika i ima direktnu mogućnost aplicirati za europski i dobivaju evropski certifikat

The Child and Adolescent Psychotherapeutic Counselling

ovjeren od strane EIATSCYP-a (Europske interdisciplinarne asocijacije za terapijske usluge za djecu i mlade).

Početak edukacijskog programa

Ciklus edukacije planira početi 13.05.2017. ili 02.06.2017. godine, sa prvim modulom na temu “Reptures in Alliance” – Terapijska radna alijansa i rad na poremećajima alianse – Prof.dr.sc. Gregor i Mr.sc. Maša Žvelc

Informativni sastanak za sve polaznike, bilo da upisuju 4-godišnji ili 2-godišnji edukacijski program, održati će se 20.04.2017. sa početkom u 17 sati. Mjesto sastanka je Centar za Mlade Otoka (Gatačka 18), ulaz sa gornje strane.

Cijena edukacijske godine

Cijena edukacijske godine iznosi 2.750KM, sa mogučnošću plaćanja u tri rate.

Trajanje, vrijeme i cijena se iznimno može povisiti kada su predavači stranci i kada moduli traju duže od tri dana.

Cijena intenziv modula: “Ljetna Škola dječje i adolescentne integrativne psihoterapije iznosi 2000,00 kn.” I plaća se direktnu Institutu D.O.M.

Podaci za plaćanje Ljetne škole.

Uslovi tokom edukacije

 • Prvu ratu edukacijske godine potrebno je platiti prije početka prvog modula, o čemu je potrebno obavijestiti BHIDAPA-u.
 • Svi polaznici moraju tijekom edukacije polaziti svoju osobnu/ličnu psihoterapiju
 • Svi polaznici moraju biti članovi BHIDAPA-e, a samim time su i članovi EIATSCYP-a (Europske asocijacije za dječju i adolescentnu psihoterapiju i savjetovanje djece i mladih)
 • Tijekom edukacije potrebno je da polaznik svoja znanja i vještine stečene tijekom edukacije primjeni u radu s dvoje djece.
 • Da bi polaznik mogao pristupiti polaganju završnog ispita mora odslušati sve edukacijske module

Mjesto i dinamika održavanja edukacijskog programa

Svaka edukacijska godina sastoji se od po 10 modula u jednoj godini, te 2 dodatna praktična modula u trajanju od 3 dana.
Moduli će se održavati jedan vikend mjesečno, od petka do nedjelje u Sarajevu: Centar za mlade Otoka ili E-net Centar na Ekonomskom fakultetu (jedan modul može biti organiziran u Zagrebu u trajanju od 3 dana), te jednom godišnje organizira se “Ljetna škola” u trajanju od pet dana u Krapinskim toplicima ili IUC (Inter-University Centre) Dubrovnik.

U svakom danu obrađuju se 4 područja: grupni proces, teorija, praktični rad u malim grupama i velikoj grupi i supervizija.

Studenti koji dolaze izvan Sarajeva imaju poseban popust na smještaj u Centru za mlade gdje se održava nastava.

Prijave za edukacijski program i članstvo

Prijaviti se možete putem online prijave.
Učlaniti se možete putem online prijave.