Protokoli i obrasci

Nakon objavljenog Konkursa, zainteresovani kandidati prvo dolaze na prijemni razgovor u BHIDAPA Trening Institut. Kako biste mogli doći na razgovor za prijem, prvo morate ispuniti Online obrazce za prijavu*, a zatim ćete biti pozvani od strane Edukacijskog odbora na upisni intervju.

Nakon pozitivne ocjene upisnog intervjua, kandidat se može upisati na Edukacijski program**.

Obrasci za prijavu*

U ovom odjeljku pronaći ćete obrasce za prijavu za svaki evropski akreditirani edukacijski program koji nudi BHIDAPA – Trening Institut. Molimo Vas da ispunite:

 1. Prijavni obrazac za postdiplomski edukacijski program za koji ste zainteresirani i njega obilježite,
 2. Prijavu za članstvo u BHIDAPA-Trening Instituti
 3. Priložite sve potrebne dokumente (posljednja akademska diploma, motivacijsko pismo, uvjerenje/potvrda o nekažnjavanju)

Molimo skenirajte i pošaljite sve dokumente (stavka 3) na našu e-mail adresu: eapti@bhidapa.ba 

Ako imate bilo kakvih upita vezanih uz ponuđene edukacijske programe ili proces prijave, obratite se na eapti@bhidapa.ba 

Nakon upisnog intervjua studenti potpisuju **

 1. Izjava o zaštiti podataka (Obrazac 1)
 2. Izjava o poštivanju jednakosti (Obrazac 2)
 3. Pristupnica (Obrazac 3 ili Obarazac 4) dostavlja se kandidatu elekronskom poštom, prije potisivanja
 4. Studentski ugovor (dostavlja se kandidatu elekronskom poštom, prije potpisivanja)
 5. Plan i program cjelokupne edukacije sa rasporedom modula za prvu edukacijsku godinu dostavlja se studentu elektronskom poštom (Plan i program edukacije za generaciju 2021-2022. nalazi se na stranici, kao i rasporedi modula IDAP , IP)
 6. Index i
 7. šifra kojom se omogućava studentu pristup E biblioteci

Obrasci tokom edukacijskog programa

 1. Uputsvo za pisanje seminarskog rada/eseja IDAP (Obrazac 5)
 2. Uputsvo za pisanje seminarskog rada/eseja IP (Obrazac 6)
 3. Uputsvo za pisanje ličnog/osobnog razvojnog profila (Obrazac 7)
 4. Kriterij za ocjenu seminarskog rada/eseja (Obrazac 8)
 5. Kriterij za ocjenu ličnog/osobnog razvojnog profila (Obrazac 9)
 6. Kriterij za samoprocjenu seminarskog rada/eseja (Obrazac 10)
 7. Potvrda o obavljenoj individualnoj terapiji (Obrazac 11)
 8. Potvrda o obavljenim satima kliničke supervizije (Obrazac 12)
 9. Potvrda o trijadama – Peer contact sati (Obrazac 13)
 10. Potvrda o obavljenoj kliničkoj praksi (dostaviti od nadležne ustanove-a u kojoj se obavljala klinička praksa)
 11. Formular za individualnog psihoterapeuta (Obrazac 14)
 12. Formular za supervizora (Obrazac 15)
 13. Smjernice za pisanje Studije slučaja – Završni rad (Obrazac 16)
 14. Kriterij za ocjenjivanje Studije slučaja/završnog rada (Obrazac 16A)

Obrasci za prijavu završnog ispita

 1. Prijava završnog ispita IDAP (Obrazac 17)
 2. Prijava završnog ispita IP (Obrazac 18)
 3. Formular za ocjenu završnog ispita (Obrazac 19) dostavlja se članovima komisije

Obrazac za re-registraciju

 1. Obrazac za re-registraciju (Obrazac 23)

Ostali studijski obrasci

 1. Zahtjev za mirovanje studija (Obrazac 20)
 2. Zahtjev za odmrzavanje studija (Obrazac 21)
 3. Zahtjev za prekid Ugovora (Obrazac 22)
 4. Zahtjev za izdavanje studijske potvrde (Obrazac 24)

Apliciranje za europske certifikate

Diplomirani dječiji i adolescentni integrativni psihoterapeuti sa kolpijom diplome i popunjenom aplikacijskom formom i ovjerenom od strane BHIDAPA Trening Instituta dostavljaju dokumente registraru EIATSCYP-a, EAIP-a i EAP-a.

Diplomirani integrativni psihoterapeuti sa kolpijom diplome i popunjenom aplikacijskom formom i ovjerenom od strane BHIDAPA Trening Instituta dostavljaju dokumente registraru EAIP-a i EAP-a.

Za izravnu dodjelu europskog certifikata potrebna je kopija BHIDAPA Diplome, popunjena i ovjerena aplikaciona forma od BHIDAPA Trening Instituta i to:

 1. ECAP Certifikat; Aplikaciona forma dostavlja se registraru EIATSCYP-Ken Evans (EIATSCYP)
 2. ECIP Certifikat; Aplikaciona forma dostavlja se registraru EAIP-a (EAIP)
 3. ECP Certifikat; 1. Procedura , 2. Aplikaciona forma 3. Obrazac za registraciju 4. CV form  (EAP)

Osnovni Protokoli