Izjava o poštivanju jednakosti i različitosti

BHIDAPA je predana poštivanju, podržavanju i promociji prava na jednakost i različitost u svim aspektima unutar naših centara (edukacijski, terapijski i istraživački) i među svim našim članovima, saradnicima i korisnicima.

Cilj nam je stvoriti okruženje u kojem se sve osobe, bez obzira na spol, nacionalnost, rasu, vjersku pripadnost, političke stavove, seksualnu orijentaciju, status u odnosima ili dob, imaju priliku doseći svoj puni potencijal.

BHIDAPA ima politiku zastupanja eksplicitne nulte tolerancije na sve oblike zlostavljanja i zanemarivanja, na seksualnu eksploataciju i zlostavljanje (Zaštita od seksualne eksploatacije i zlostavljanja – ZSEZ, u skladu sa UN definicijom) i poštuje najviše standarde ličnog i profesionalnog ponašanja, ne podržava neravnopravnost ili diskriminaciju* i koristi svaku priliku da njeguje različitosti među svim svojim članovima, saradnicima i korisnicima.

*Diskriminacijom se smatra svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, starosne dobi, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života. (Zakon o zabrani diskriminacije, Bosna i Hercegovina).

Sarajevo, 21.7. 2019.
Mirela Badurina, osnivač i direktorica