Žalbeni postupak

5. ŽALBENI POSTUPAK

BHIDAPA, kao i svaka organizacija članica EIATCYP-a i EAIP-a mora izdati žalbeni postupak, uključujući i informacije o prihvatljivosti ili žalbi treće strane protiv praktičara; odobreno od strane EIATCYP-a i EAIP-a i primjerenosti za praktičare tužene organizacije i njihovih klijenata.

Svrha Žalbenog postupka je da osigura praktičarima i njihovim klijentima jasne informacije o žalbenoj proceduri i procesu koji se odnosi na prigovor. Svi terapeuti moraju se čvrsto pridržavati Žalbenog postupka njihove organizacije ili krovne organizacije ukoliko postoji.

5.1. Podnošenje žalbe: Klijent ili njegov zakonski zastupnik u slučaju djece i maloljetnih osoba, ukoliko želi podnijeti prigovor na terapeuta dužan je obavijestiti Asocijaciju/Institut/Udrugu čiji je član terapeut.

5.2. Primanje žalbe: Organizacija na čijeg je terapeuta upućen prigovor osigurat će da je terapeut što hitnije o tome obaviješten, i da su terapeut ili osoba koja podnosi žalbu obaviješteni o proceduri podnošenja žalbe.

5.3. Žalba: Nakon završetka Žalbene procedure unutar organizacije, potrebno je navesti vremenski okvir procedure, navodeći rokove, razloge i postupke.

5.4. Izvješća EIATSCYP-u i EAIP-u: kada je žalba potvrđena, BHIDAPA će obavijesti o tome izvršne osobe EIATSCYP-a, EAIP-a i SPU u BiH-a.

5.5. Prihvaćene žalbe i presude: Psihoterapeuti/savjetnici/supervizori su dužni informisati BHIDAPA-ukoliko se protiv njih podnese neki prigovor u drugoj organizaciji članici, ukoliko su osuđeni za bilo koje kazneno djelo koje se može prijaviti ili ako su parnični postupci usmjereni na njih u vezi s njihovim radom kao psihoterapeutom/savjetnikom/supervizorom.

5.6. Ponašanje kolega: Kolege koje smatraju da je ponašanje njihovih kolega neprimjereno ili nije u skladu s Etikom organizacije dužni su pokrenuti žalbu unutar BHIDAPA-e, članice EIATSCYP-a, EAIP-a i SPU u BiH-a.

5.7. Ostavka člana organizacije ne bi trebala ometati proces istrage sve dok se, navodno, kazneno djelo/prekršaj dogodio za vrijeme članstva terapeuta u Asocijaciji.

1. DETALJNI ŽALBENI POSTUPAK

1.1. Pritužbe uobičajeno razmatra Etičko povjerenstvo BHIDAPA-e, a oslovljavaju se na predsjednika koji je stariji član BHIDAPA-e. Svaka osoba, bilo da je član Etičkog povjerenstva ili ne, koja razmatra pritužbe ili prigovore ne bi trebala imati veze s osobom protiv koje se izražava žaljenje.

1.2. Etičko povjerenstvo može odlučiti o tome da stariji član druge edukacijske organizacije prikladnije razmatra predmet.

1.3. Svi pojedinci koji sudjeluju u postupku pritužbe moraju djelovati na način da ne krše povjerljivost. Pisani materijal koji se odnosi na pritužbu mora imati datum, te svu zabilježenu i datiranu verbalnu komunikaciju.

1.4. Postupak povodom pritužbe se ispituje i vodi načelom utvrđivanja istine, pravde i poštenja. Niže navedeni odjeljak 3.1 obrazlaže neslužbene postupke koji mogu na početku slijediti kako bi se ustanovilo ima li temelja za rješenje. Službeni su postupci niže navedeni u 3.2, a može ih slijediti presuda i disciplinski postupci.

1.5. Službena pritužba podnosi se u roku od šest (6) mjeseci od navodnih događaja koji sačinjavaju pritužbu. Postupci se uobičajeno završe unutar (6) šest mjeseci od prijema službene pritužbe. Vremenski rokovi moraju biti jasno postavljeni na početku, te strogo pridržavani tokom cijelog postupka. Kada se ne može strogo pridržavati vremenskih rokova, tada se obavještavaju sve stranke uključene u pritužbu u jasnom pismenom obliku.

2. POKRETANJE PRITUŽBE

2.1. Osoba koja želi pokrenuti pritužbu može započeti povjerljive razgovore s predsjednikom Etičkog povjerenstva u vezi postupka. Ako se pritužba odnosi na predavača BHIDAPA trening instituta preporučuje se oštećenoj osobi da najprije razgovara s voditeljem edukacije, gdje je to moguće primijeniti.

2.2. Svrha rasprave je informisanje oštećene osobe o postupcima. Primjerak relevantnog postupka pritužbe Etičkog povjerenstva treba biti dostupan oštećenoj osobi.

2.3. Nakon početnog sastanka oštećena osoba može nastaviti s pritužbom neslužbenim ili službenim postupkom. U oba slučaja oštećena osoba daje pismenu izjavu i dostavlja je predsjedniku Etičkog povjerenstva. Etičko povjerenstvo pismenu izjavu oštećene osobe prihvaća unutar deset (10) radnih dana.

2.4. Sva se pismena dokumentacija između oštećene osobe i predsjednika Etičkog povjerenstva kopira i dostupna je osobi protiv koje je podnesena pismena pritužba.

3. NESLUŽBENI POSTUPCI

3.1. BHIDAPA nije odgovoran za troškove putovanja ili za ostale troškove koji nastaju oštećenoj osobi  ili tuženoj osobi, u vezi faze postupka pritužbe.

3.2. Kada predsjednik Etičkog povjerenstva i Povjerenstvo profesionalne prakse primaju pritužbu, isti se u prvom redu pridržavaju neslužbenih postupaka. Pritužba se može podnijeti na temelju slijedećeg:

3.2.1. Uvredljivo i štetno ponašanje;

3.2.2. Ponašanje koje je protivno prirodnoj pravdi;

3.2.3. Nepoštenje, te

3.2.4. Diskriminacija.

3.3. Neslužbeni se postupci ne smatraju normalno prikladnima kada se pritužba odnosi na:

3.3.1. Loše profesionalno ponašanje;

3.3.2. Nepridržavanje Etičkog kodeksa;

3.3.3. Kršenje kriminalnog zakona, te

3.3.4. Ponašanje koje bi moglo narušiti reputaciju BHIDAPA-e i profesiji psihoterapeuta.

3.5. Neslužbeni postupak održava se dvadeset osam (28) radnih dana od primitka pismene pritužbe.

4. SLUŽBENI POSTUPCI

4.1. Ako oštećena osoba želi nastaviti sa službenom pritužbom ista treba to pisati predsjedniku Etičkog povjerenstva. Etičko povjerenstvo potvrđuje primitak službene pritužbe unutar deset  (10) radnih dana te poziva oštećenu osobu da predaje dokumentaciju koja je dokaz u prilog pritužbi. Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje Presudno vijeće koje se sastoji od tri (3) osobe od kojih najmanje jedna ne smije biti član BHIDAPA-e Jedna od tri osoba imenuje se predsjednikom Presudnog vijeća. Svi članovi BHIDAPA trebaju biti nepristrani prema strankama pritužbe, te jedna  (1) od njih vrši, koliko je to moguće,  terapiju istog modaliteta kao i osoba protiv koje je podnesena pritužba. Članovi Presudnog vijeća prijavljuju bilo koji podatak koji može baciti sumnju na njihovu nepristranost u radu službenog postupka pritužbe.

4.2. Oštećena osoba pribavlja Presudnom vijeću službenu pismenu pritužbu i svu dokumentaciju dokaza, a osoba protiv koje glasi pritužba sve pismene odgovore ili dokumentaciju.

4.3. Predsjednik Etičkog povjerenstva mora osigurati da je oštećena osoba primila kopiju postupka pritužbe.

4.4. Predsjednik Etičkog povjerenstva mora osigurati da je osoba protiv koje glasi pritužba obaviještena o službenoj pritužbi te da je ista pritužba podnesena, a kopija postupka pritužbe dostavlja se osobi protiv koje je pritužba podnijeta.

4.5. Presudno vijeće proučava dokaze te dogovara sastanak sa oštećenom osobom i osobom protiv koje je podnijeta pritužba. Presudno vijeće dostavlja strankama pismenu obavijest o sastanku  unutar četrnaest (14) dana od imenovanja vijeća.

5. POSTUPAK PRESUDNOG VIJEĆA

5.1. Presudno vijeće ispituje pritužbe na službeni način kako bi odlučilo o njihovoj valjanosti.

5.2. Oštećena osoba i osoba protiv koje je podnijeta pritužba može biti u pratnji kolege ili prijatelja koji bi govorio u njihovu korist.

5.3. Ponašanje Presudnog vijeća:

5.3.1. Oštećena osoba ili njen kolega/prijatelj iznosi sažetak pritužbe.

5.3.2. Osoba protiv koje je podnijeta pritužba ili kolega/prijatelj iznosi sažetak slučaja.

5.3.3. Oštećena osoba postavlja pitanja preko predsjednika Presudnog vijeća osobi protiv koje je podnijeta pritužba.

5.3.4. Osoba protiv koje je podnijeta pritužba postavlja pitanja oštećenoj osobi preko predsjednika Presudnog vijeća.

5.3.5. Članovi Presudnog vijeća mogu zatražiti pojašnjenje od obiju stranaka.

5.3.6. Kada je predsjednik Presudnog vijeća zadovoljan sa svim pojašnjenjima koja su dana vijeću isti izvješćuje sve strane da će one dobiti pismenu odluku Presudnog vijeća unutar deset (10) slijedećih radnih dana. Predsjednik Presudnog vijeća tada zatraži povlačenje stranaka.

5.4. Presuda:

Kada se sve stranke povlače pod gore navedenoj tački, Presudno vijeće se nastavlja sastajati kako bi odredilo postoji li mogućnost rješenja pritužbe, a ako postoji, tada preporučuje način rješavanja iste. Presudno vijeće može odrediti da ne postoji temelji za pritužbu.

5.5. Nakon završetka diskusije Predsjednik Presudnog vijeća piše izvješće, zajedno s preporukama, koje predaje predsjedniku Etičkog povjerenstva u roku od deset (10) radnih dana od završetka postupka presude. Etičko povjerenstvo tada odlučuje koje će radnje poduzeti te izvješćuje stranke o ishodu presude i radnje koje treba poduzeti.

5.6. U slučaju da istraživanje traje duže nego se na početku očekivalo, tada predsjednik Etičkog povjerenstva  piše oštećenoj osobi i osobi protiv koje glasi pritužba s objašnjenjem o zastoju i daje novi datum završetka izvješća.

5.7. U slučaju da oštećena osoba ne prisustvuje sastanku presude bez valjanog razloga ili bez pravovremene isprike tada se pritužba odbacuje, a predsjednik presudnog vijeća pismeno izvješćuje predsjednika Etičkog vijeća.

5.8. U slučaju da osoba protiv koje glasi pritužba ne prisustvuje sastanku presude bez valjanog razloga ili bez pravovremene isprike, predsjednik Presudnog vijeća o tome izvješćuje Etičko povjerenstvo. Sastanak Etičkog povjerenstva održava se čim prije moguće. Sastanak je tada u svojstvu disciplinskog povjerenstva koje daje službenu preporuku upravi BHIDAPA-e o radnjama koje treba poduzeti te o vrsti preporučenih prikladnih sankcija.

5.9. Sankcije:

Ako je pritužba prihvaćena, tada Presudno vijeće može zatražiti od osoba protiv koje ona glasi da:

5.9.1. Pribavi Presudnom vijeću pismenu izjavu o primitku presude s pismenom isprikom oštećenoj osobi;

ili

5.9.2. Pribavi gore navedeno zajedno s pismenom izjavom kojom izjavljuje da poduzima radnje po pitanjima pritužbe u osobnoj terapiji te izvješćuje supervizora o svim detaljima i ishodu pritužbe;

ili

5.9.3. Udovolji gore navedenim tačkama te prestaje raditi kao psihoterapeut ili student psihoterapeut na određeno vrijeme dok po tom pitanju radi na terapiji;

ili

5.9.4. Suspendira, prema potrebi, svoje članstvo u Asocijaciji sa ili bez obaveze pridržavanja prema gore navedenim tačkama;

ili

5.9.5. Zaključi, prema potrebi, svoje članstvo u Asocijaciji sa ili bez obaveze pridržavanja prema gore navedenim tačkama

5.10. Imenuje se član Presudnog vijeća koji prati sankcije, ako ih ima.

5.11. U slučaju da Presudno vijeće ne prihvati pritužbu, tada se traži od oštećene osobe da napiše pismenu izjavu o prihvaćanju Presudnom vijeću kao i pismenu ispriku osobi protiv koje je podnijeta pritužba.

6. ŽALBE

6.1. Obje stranke mogu podnijeti predsjedniku Etičkog povjerenstva pismenu žalbu  protiv odluke Presudnog vijeća u roku od dvadeset jednog (21) dana od dostave odluke prvostupanjskog postupka pritužbe:

6.1.2. na temelju moguće neregularnosti postupka;

i/ili

6.1.3. na temelju mogućih značajnih novo nastalih dokaza koje je trebalo iznijeti za vrijeme postupka presude, a koji bi značajno utjecali na odluku Presudnog vijeća;

i/ili

6.1.4. Na temelju toga da se sankcija/odluka smatra nerazumnom ili nepravednom za stranke u postupku.

6.2. U slučaju žalbe predsjednik Etičkog povjerenstva dostavlja svu dokumentaciju u svezi pritužbe vanjskom moderatoru BHIDAPA-e. Vanjski moderator ispituje slučaj, te nakon toga izvješćuje stranke i upravu BHIDAPA-e

6.3. Vanjski moderator izvješćuje upravu BHIDAPA-e o njegovim/njenim odlukama i preporukama, ako ih ima.

6.4. Odluka vanjskog moderatora je konačna.

6. SANKCIJE

Terapeuti koji su suspendirani, ili izbačeni iz BHIDAPA-e, automatski su izbačeni kao članovi iz EIATSCYP-a i EAIP-a.

7. SUPERVIZIRANJE/NADGLEDANJE ŽALBI

BHIDAPA-e je dužna na godišnjoj razini obavijestiti EIATSCYP i EAIP o broju zaprimljenih žalbi, također prirodu njihovog sadržaja i rasporeda rješavanja.