Nastavničko osoblje

BHIDAPA – EAPTI je Europski Akreditovan Psihoterapijski Trennning Institut za integrativnu psihoterapiju. Organizujemo edukacijske programe prema europskim trening standardima iz oblasti  dječje i adolescentne  integrativne psihoterapije i savjetovanja i integrativne psihoterapije za odrasle. Edukacijski programi usklađeni su sa temeljnim kompetencijama i ishodima edukeacije sa EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Service for Children & Young People), EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy) i EAP (European Association for Psychotherapy) standardima.

Voditelji modula su priznati stručnjaci iz područja psihijatrije i psihoterapije za djecu, adolescente i odrasle, različitih modaliteta psihoterapije, istraživanja, neurologije, pedijatrije, psihologije, sociologije, zdravstvenih znanosti, sistemskih i humanističkih pravaca.

Prof.dr.med.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

Neuropsihijatar, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, mentor


Renomirani je i svjetski priznati stručnjak s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije. Predavač je na Medicinskom fakultetu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mlade, a predsjednik je i Europske Asocijacije za Dječju i Adolescentnu Psihoterapiju – EIATSCYP-a.

Dr.psih.sc. Ken Evans (†)

Integrativni psihoterapeut osnivač EIATSCYP-a


Osnovao je Europsku interdisciplinarnu terapijski servis za djecu i mlade (EIATSCYP) i bio je predsjednik ove organizacije kao
kao i EAIP kada je umro. Osnivač je i direktor EUROCPS-a (European centre for Psychotherapeutic Studies), iskusni Gestalt i Integrativni psihoterapeut, trener i supervizor, svoju je edukaciju započeo 1970. u UK. Bio je Predsjednik Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP) 1994., osnovao i predsjedavao Europskoj asocijaciji za integrativnu psihoterapiju (1996-1999), te bio predsjednik Europske asocijacije za Gestalt terapiju (2002-2008).

Dr.zdrav.sc. Mirela Badurina

geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, trener i supervizor


Doktor zdravstvenih znanosti, geštalt psihoterapeut i dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut. Izlagač je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, edukacijama unutar institucija i NVO-ja, na teme zaštite zdravlja, prava i interesa djece. Europski je certificiran psihoterapeut i predavač u oblasti integrativne psihoterapije za djecu, mlade i odrasle. Predavač je u nastavi iz oblasti psihoterapijskog savjetnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Supervizor je pod supervizijom. Osnovač je i direktor BHIDAPA-e i Registra EIATSCYP-a.

Prof.dr.psih.sc. Gordana Buljan Flander

Klinički psiholog, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, mentor


Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba trideset se godina svoje karijere bavi djecom. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Stoga je bila među prvima koji su početkom ’90.tih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te joj je posvetila svoj daljnji rad.

Prof. dr.med.sc. Vera Daneš-Brozek

Dječiji i adolescentni psihijatar, psihodinamski psihoterapeut i supervizor


Od skora je umirovljena sveučilišna profesorica psihijatrije. Uža specijalnost je dječija i adolescentna psihijatrija. Najveći dio radnog vijeka provela je kao voditelj Odjela dječije i adolescentne psihijatrije Psihijatrijske klinike Univerziteta u Sarajevu. Po svom edukativnom usmjerenju pripada školi psihodinamske orijentacije.

mr. sc. Azra Arnautović

Pedijatar, grupni psihoanalitičar, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, trener i supervizor


Primarijus. Mr. sc, specijalista pedijatar, grupni analitičar i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor. Radila na Klinici za dječije bolesti, kao specijalista pedijatar do 1998. nakon čega u Vive Žene Tuzla, Centra za terapiju i rehabilitaciju kao pedijatar i psihoterapeut za djecu i odrasle. Osnivanjem Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji BHIDAPA je angažovana na poslovima psihoterapeuta i stručnog saradnika u nastavi iz dječije i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja u BHIDAPA-i i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Pored medicinskog usmjerenja, psihosocijalnim i psihoterapijskim radom se bavi od 1994. godine kada prvo volontira, a kasnije kao uposlenik Vive Žene radi sa ratnom traumom, torturom, nasiljem u porodici. Magistrirala na Interdisciplinarnom studiju iz dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije.

dipl.psiholog Sabina Zijadić Husić

geštalt, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, trener i supervizor


Evropski akreditiran trener za edukacijske programe iz oblasti integrativne psihoterapije za djecu, mlade i odrasle. Radi na pružanju podrške, savjetovanja i psihoterapijskim tretmanima roditelja i nastavnika, te tretmanima djece mladih i odraslih kroz individualnu terapiju, terapiju parova. Organizuje i vodi radionice za lični rast i razvoj. Od osnivanja Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji BHIDAPA je angažovana na poslovima psihoterapeuta i supervizora. Stručni je saradnik u nastavi iz oblasti psihoterapijskog savjetnika za djecu i mlade na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Supervizor je pod supervizijom

Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac

Psihijatar, psihoterapeut psihoanalitičke psihodarame, mentor


Specijalist psihijatiar, pročelnica odsjeka za adolescente i obitelj, KBC Rijeka. Predavač na Medicinskom fakultetu, Polje interesa: psihoterapija adolescenata, grupni rad sa adolesentima, rad sa obitelj.

Mr. soc.sc. Joana Hewitt Evans

Geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor


Direktorica EUROCPS (European centre for Psychotherapeutic Studies). Johanna je Gestal terapeut, te predavač na Institutu za Integrativnu psihoterapiju u Zagrebu, Ljubljani i Gestal institutu na Malti.

Dr.psih.sc. Maša Žvelc

Psiholog, TA I integrativni psihoterapeut, supervizor


Maša Žvelc je diplomirana psihologkinja, magistrica znanosti s područja kliničke psihologije iz integrativna psihoterapije. Integrativnu psihoterapiju je diplomirala Scarborough Psychotherapy Training Institute (Velika Britanija) pod mentorstvom Kena Evansa. U institutu IPSA vodi trening iz integrativne psihoterapije.

Prof.dr.psih.sc. Gregor Žvelc

TA, KBT i integrativni psihoterapeut, supervizor


Profesor psihologije, integrativni, TA, kognitivno-bihevioralni psihoterapeut. Bavi se i EMDR-om. Direktor je instituta IPSA (Institut za integrativnu psihoterapiju i savjetovanje) u Ljubljani, te predavač na institutima za edukaciju iz psihoterapije u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Bosni i Hrvatskoj.

Izv.Prof.dr.med.sc. Goran Arbanas

Prim. dr. sc. dr. med. / assistant professor, psihodinamski psihoanalitičar, seksualni terapeut, supervizor


Subspecijalizaciju iz psihoterapije započinje 2007. godine, te 2009. godine polaže
subspecijalistički ispit. Pitanjima seksualnosti, kao i transrodnosti i transseksualnosti dr. Arbanas bavi se unazad petnaest godina. Završio je edukaciju iz seksualne terapije i jedan je od osnivača Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, kojem je od osnutka do danas predsjednik. Također je završio edukacije iz seksualne medicine te sudjeluje u radu Europske seksološke federacije, u komisiji za edukaciju iz seksualne terapije. Godine 2012. položio je europski specijalistički ispit iz seksualne medicine i stekao naziv FECSM.

Dr.med.sc. Vesna Hercigonja Novković

Defektolog, Intergrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle


Defektolog i magistar Integrativne psihoterapije, su-osnovač je Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mladež, a tajnik Europske udruge. Predavač je na Institutu Ipsa u Ljubljani. Područja interesa: djeca, adolescenti i obitelj

Doc.dr.psih.sc. Bruna Profaca

Klinički psiholog


Voditeljica dijagnostike i tretmana u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba. Područje rada: dijagnostika i tretmani rada sa traumatiziranom djecom i mladima, rad sa obitelji, indiviualni i grupni rad.

Prof.dr.med.sc. Albert John Sargent III

Psihijatar, obiteljski psihoterapeut


Predstojnik odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju u Tufts Medicinskom centru, SAD. Profesor je psihijatrije i pedijatrije na Tufts Medicinskom fakultetu, SAD. Bio je Direktor „Hope sistema“, centra za brigu o djeci s emocionalnim problemima. Bavi se psihoterapijom djece i adolescenata, a od osobitih su mu interesa trauma, poremećaji prehrane, suicidi djece i adolescenata, obiteljska terapija i razvoj internacionalnih programa mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Objavio je preko 70 članaka i knjiga na temu dječjeg mentalnog zdravlja. Predsjednik je Američke akademije obiteljske terapije.

mr. sc. Đana Lončarica

Geštalt, sistemski porodični psihoterapeut , integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor


Rođena 1981. u Sarajevu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2004.godine, a magistrirala socijalnu pedagogiju,smjer resocijalizacija i poremećaji ponašanja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli. Profesorica je psihologije. Završila je gestalt psihoterapiju i porodičnu sistemsku terapiju, praktikantica je EMDR-a. Završila je Dječju i adolescentnu integrativnu psihoterapiju. Certificirana je posrednica za razvod braka. Radno iskustvo sticala je i u radu s alkoholičarima i njihovom djecom, ženama i djecom koji su žrtve nasilja u Fondaciji lokalne demokratije i drugim nevladinim organizacijama gdje se bavila psihoterapijskom praksom i držala treninge za mlade. Trenutno se bavi psihoterapijskom praksom u Agenciji za edukaciju i psihoterapiju KONTAKT-HOMINI.

dr, med. Ranka Kalinić

Dječiji i adolescentne psihijatar i psihodinamski psihoterapeut za djecu i mlade


Od 2004.godine radi u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Banja Luka. Pri Centru formirala prvi kompletan tim za djecu i mlade koji pruža usluge prevencije, dijagnostike, tretmana i liječenja poremećaja u mentalnom zdravlju djece i mladih, ne samo za grad Banja Luka, već i šire. Izuzetan angažman uložila u razvijanje i unapređenje intersektorske saradnje svih subjekata koji su uključeni u rad sa djecom i mladima. Koautor 3 priručnika koja su namijenjena roditeljima i djeci iz oblasti ’’Lavirint puberteta I i II’’, ’’Kako roditi zdravo dijete’’. U projektu ’’Mentalnog zdravlja u BiH’’, dala sam svoj doprinos u izradi nomenklature usluga u mentalnom zdravlju, a angažovana sam i kao edukator uposlenicima svih Centara za zaštitu mentalnog zdravlja BiH iz oblasti dječije i adolescentne psihijatrije.

Prof.dr.med.sc. Vlasta Rudan

Dječiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut


Specijalist dječje i adolescentne psihoterapije, Pročelnica dnevne bolnice za mladež na Klinici za psihološku medicinu, KBC Zagreb. Redovni profesor na medicinskom fakultetu u Zagrebu, autor brojnih radova s područja dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije.

Prof.dr.psih.sc. Vesna Petrović

Rukovodilac studijskog programa Psihoterapija, integrativni psihoterapeut


Prof dr Vesna Petrović, psiholog, psihoterapeut, osnivač i zastupnik Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju, šef programa master studija iz Psihoterapije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, član Evropskog borda za psihoterapiju, član Naučnog komiteta za psihoterapiju u Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju i član uredništva International Journal for Psychotherapy, član Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Dr.psih.sci Karen Hillman Fried

Psihoanalitički i geštalt psihoterapeut


Karen Hillman Fried je doktor psiholoških znanosti i licencirani psihoanalitički, porodični i dječiji i adolescentni psihoterapeut iz Santa Monice, u Kaliforniji. Magistrirala je kliničku psihologiju i ljudski razvoj. Ko-direktorica je K&M Centra za edukaciju koji pruža 4. godišnje obrazovanje iz oblasti psihoterapije djece, adolescenata i roditelja po Modelu Oaklander. Predsjednica je Oaklander Centra i fondacije. Članica je Udruženja obrazovnih terapeuta i Kalifornijskog udruženja za bračnu i porodičnu terapiju.

Prof. dr Tatjana Stefanović Stanojević,

Klinički psiholog, psihoterapeutkinja KBT orjentacije


Prof. dr Tatjana Stefanović Stanojević psihologica je razvojne orijentacije, istraživačica u oblasti teorije privrženosti i psihoterapeutkinja. Redovni je profesor na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, a od 2002. do 2015. godine radila je i na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Na Departmanu za psihologiju u Nišu drži kurseve: Teorije kognitivnog razvoja, Teorije emocionalnog razvoja, Istraživanja u razvojnoj psihologiji, Psihologija partnerskih veza, Trauma iz ugla teorije afektivne vezanosti. Autorica je monografija: Emocionalni razvoj ličnosti, (2005), Rano iskustvo i ljubavne veze, (2007), Afektivna vezanost, razvoj, modaliteti i procena (2010), Kada kažemo ljubav, da li mislimo ljubav, (2012). Afektivna vezanost i porodični odnosi: razvoj i značaj, (koautor, 2012), Strah je najgore mesto: studija o ranoj traumi iz ugla teorije afektivne vezanosti (koautor, 2018). Takodje, autorica je velikog broja radova iz oblasti teorije privrženosti, štampanih u naučnim časopisima i zbornicima, kao i osnivačica Udruženja za proučavanje, procenjivanje i primenjivanje teorije afektivne vezanosti: Sigurna baza. Ekspertica je u oblasti dečije traume, psihoterapeutkinja KBT orijentacije. Takođe, kao ekspertica u oblasti attachmenta organizatorica je brojnih treninga širom regiona, te poseduje ekspertize iz brojnih terapijskih I dijagnostičkih tehnika u ovoj oblasti.

Univ. - Prof. dr. Günter Schiepek

Istraživač, sistemski psihoterapeut


Günter Schiepek, prof. dr. phil. dr. phil. habil. Direktor Instituta za istraživanje sinergetike i psihoterapije, Sveučilišne bolnice za psihijatriju, psihoterapiju i psihosomatiku na Medicinskom sveučilištu Paracelsus u Salzburgu (Austrija) i Centra za složene sustave (Stuttgart / Njemačka). Günter Schiepek je od 2008. profesor na Sveučilištu Ludwig-Maximilians u Münchenu i na Medicinskom sveučilištu Paracelsus u Salzburgu. Gostujući profesor na Sveučilištu Donau-Krems i na Sveučilištu Alpen-Adria Klagenfurt (Austrija). Član Europske akademije znanosti i umjetnosti (Academia Scientiarium et Artium Europaea).

Ivana Slavković, Dipl. spec. pedagogije i pihoterapijskih nauka

ECP psihodramska psihoterapeutkinja, trenerica, supervizorica i mentorica


Diplomirala Specijalnu pedagogiju na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao i Psihoterapijske nauke na Sigmund Frojd Univerzitu u Beču. Edukaciju iz psihodramske psihoterapije završila u Jugoslovenskoj psihodramskoj asocijaciji 2000. godine od kada radi kao psihodramska psihoterapeutkinja. Poseban fokus psihoterapijske prakse stavlja na rad sa vulnerabilnim grupama: žrtvama različitih oblika traume i nasilja. Od 2005. godine radi kao edukatorka i supervizorka Instituta za psihodramu u Beogradu. U okviru Instituta za mentalno zdravlje edukovala se iz Sistemske porodične terapije (savetnički nivo) i stekla iskustvo u radu sa parovima i porodicama. Dobitnica je Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju kao i Evropskog sertifikata za psihoterapiju. Od 2004. godine angažovana je kao ko-autorka i realizatorka programa za prevenciju i zaštitu od rodno-zasnovanog nasilja i nasilja u porodici u okviru Autonomnog ženskog centra. Od 2007. godine nalazi se na poziciji Registrar-a u okviru Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP), predsedava Komitetom za akreditaciju i trening i članica je Izvršnog odbora EAP-a. Kao gostujuća predavačica vodi psihodramske seminare i radionice na Sigmund Frojd Univerzitetu u Beču kao i u zemljama regiona u saradnji sa brojnim psihoterapijskim organizacijama. Redovno izlaže na evropskim i svetskim kongresima u oblasti psihoterapije.

Prof.dr.ped.sc. Mirjana Mavrak

Pedagog-psiholog, geštalt psihoterapeut


Vanredna je profesorica na odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Svoj profesionalni razvoj orijentira izobrazbi budućih nastavnika, te psiho-pedagoškoj pomoći hronično bolesnoj djeci u bolnici i školi. Autorica je dijela univerzitetskog udžbenika iz oblasti pedijatrije, koautorica knjiga i priručnika namijenjenih pomagačkim profesijama.

Mr.sc.Sedin Habibović

dipl.psiholog, psihoterapeut


Magistar znanosti, doktorant. Akreditovani je EMDR praktičar, Učitelj Majndfulnesa, Terapeut Sistemskih konstelacija, praktičar Transakcione analize.
Supervizor je pod supervizijom iz EMDR-a. Vlasnik je Savjetovališta “Habibović”. Autor je i koator više knjige. Član je uredništva nekoliko časopisa, a učestvovao je i u nizu istražiačkih radova iz polja psihologije i pedagogije. Zamjenik je predsjednika Udruženja EMDR terapeuta Bosne i Hercegovine.

MA Jon Blend

Geštalt psihoterapeut


MA Jon Blend je UKCP certificirani psioterapeut za djecu i odrasle, autor, supervizor, trener i muzičar. Njegova prošlost uključuje 30 godina iskustvenog rada sa odraslima, djecom, adolescentima i obiteljima u oblasti zaštite mentalnog zdravlja. Jon radi kao psihoterapeut i klinički supervizor u Londonu.