Nastavničko osoblje

BHIDAPA – EAPTI je Europski Akreditovan Psihoterapijski Trennning Institut za integrativnu psihoterapiju. Organizujemo edukacijske programe prema europskim trening standardima iz oblasti  dječje i adolescentne  integrativne psihoterapije i savjetovanja i integrativne psihoterapije za odrasle. Edukacijski programi usklađeni su sa temeljnim kompetencijama i ishodima edukeacije sa EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Service for Children & Young People), EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy) i EAP (European Association for Psychotherapy) standardima.

Voditelji modula su svjetski priznati stručnjaci iz područja psihijatrije i psihoterapije za djecu, adolescente i odrasle, različitih modaliteta psihoterapije, istraživanja, neurologije, pedijatrije, psihologije, sociologije, zdravstvenih znanosti, sistemskih i humanističkih pravaca.

Prof.dr.med.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

Neuropsihijatar, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, mentor


Renomirani je i svjetski priznati stručnjak s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije. Predavač je na Medicinskom fakultetu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mlade, a predsjednik je i Europske Asocijacije za Dječju i Adolescentnu Psihoterapiju – EIATSCYP-a.

Dr.psih.sc. Ken Evans (†)

Integrativni psihoterapeut osnivač EIATSCYP-a


Osnovao je Europsku interdisciplinarnu terapijski servis za djecu i mlade (EIATSCYP) i bio je predsjednik ove organizacije kao
kao i EAIP kada je umro. Osnivač je i direktor EUROCPS-a (European centre for Psychotherapeutic Studies), iskusni Gestalt i Integrativni psihoterapeut, trener i supervizor, svoju je edukaciju započeo 1970. u UK. Bio je Predsjednik Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP) 1994., osnovao i predsjedavao Europskoj asocijaciji za integrativnu psihoterapiju (1996-1999), te bio predsjednik Europske asocijacije za Gestalt terapiju (2002-2008).

Dr.zdrav.sc. Mirela Badurina

geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, trener i supervizor


Doktor zdravstvenih znanosti, geštalt psihoterapeut i dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut. Izlagač je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, edukacijama unutar institucija i NVO-ja, na teme zaštite zdravlja, prava i interesa djece. Europski je certificiran psihoterapeut i predavač u oblasti integrativne psihoterapije za djecu, mlade i odrasle. Predavač je u nastavi iz oblasti psihoterapijskog savjetnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Supervizor je pod supervizijom. Osnovač je i direktor BHIDAPA-e i Registra EIATSCYP-a.

Prof.dr.psih.sc. Gordana Buljan Flander

Klinički psiholog, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, mentor


Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba trideset se godina svoje karijere bavi djecom. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Stoga je bila među prvima koji su početkom ’90.tih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te joj je posvetila svoj daljnji rad.

Prof. dr.med.sc. Vera Daneš-Brozek

Dječiji i adolescentni psihijatar, psihodinamski psihoterapeut i supervizor


Od skora je umirovljena sveučilišna profesorica psihijatrije. Uža specijalnost je dječija i adolescentna psihijatrija. Najveći dio radnog vijeka provela je kao voditelj Odjela dječije i adolescentne psihijatrije Psihijatrijske klinike Univerziteta u Sarajevu. Po svom edukativnom usmjerenju pripada školi psihodinamske orijentacije.

mr. sc. Azra Arnautović

Pedijatar, grupni psihoanalitičar, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, trener i supervizor


Primarijus. Mr. sc, specijalista pedijatar, grupni analitičar i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor. Radila na Klinici za dječije bolesti, kao specijalista pedijatar do 1998. nakon čega u Vive Žene Tuzla, Centra za terapiju i rehabilitaciju kao pedijatar i psihoterapeut za djecu i odrasle. Osnivanjem Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji BHIDAPA je angažovana na poslovima psihoterapeuta i stručnog saradnika u nastavi iz dječije i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja u BHIDAPA-i i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Pored medicinskog usmjerenja, psihosocijalnim i psihoterapijskim radom se bavi od 1994. godine kada prvo volontira, a kasnije kao uposlenik Vive Žene radi sa ratnom traumom, torturom, nasiljem u porodici. Magistrirala na Interdisciplinarnom studiju iz dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije.

dipl.psiholog Sabina Zijadić Husić

geštalt, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, trener i supervizor


Evropski akreditiran trener za edukacijske programe iz oblasti integrativne psihoterapije za djecu, mlade i odrasle. Radi na pružanju podrške, savjetovanja i psihoterapijskim tretmanima roditelja i nastavnika, te tretmanima djece mladih i odraslih kroz individualnu terapiju, terapiju parova. Organizuje i vodi radionice za lični rast i razvoj. Od osnivanja Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji BHIDAPA je angažovana na poslovima psihoterapeuta i supervizora. Stručni je saradnik u nastavi iz oblasti psihoterapijskog savjetnika za djecu i mlade na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Supervizor je pod supervizijom

Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac

Psihijatar, psihoterapeut psihoanalitičke psihodarame, mentor


Specijalist psihijatiar, pročelnica odsjeka za adolescente i obitelj, KBC Rijeka. Predavač na Medicinskom fakultetu, Polje interesa: psihoterapija adolescenata, grupni rad sa adolesentima, rad sa obitelj.

Mr. soc.sc. Joana Hewitt Evans

Geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor


Direktorica EUROCPS (European centre for Psychotherapeutic Studies). Johanna je Gestal terapeut, te predavač na Institutu za Integrativnu psihoterapiju u Zagrebu, Ljubljani i Gestal institutu na Malti.

Dr.psih.sc. Maša Žvelc

Psiholog, TA I integrativni psihoterapeut, supervizor


Maša Žvelc je diplomirana psihologkinja, magistrica znanosti s područja kliničke psihologije iz integrativna psihoterapije. Integrativnu psihoterapiju je diplomirala Scarborough Psychotherapy Training Institute (Velika Britanija) pod mentorstvom Kena Evansa. U institutu IPSA vodi trening iz integrativne psihoterapije.

Prof.dr.psih.sc. Gregor Žvelc

TA, KBT i integrativni psihoterapeut, supervizor


Profesor psihologije, integrativni, TA, kognitivno-bihevioralni psihoterapeut. Bavi se i EMDR-om. Direktor je instituta IPSA (Institut za integrativnu psihoterapiju i savjetovanje) u Ljubljani, te predavač na institutima za edukaciju iz psihoterapije u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Bosni i Hrvatskoj.

Izv.Prof.dr.med.sc. Goran Arbanas

Prim. dr. sc. dr. med. / assistant professor, psihodinamski psihoanalitičar, seksualni terapeut, supervizor


Subspecijalizaciju iz psihoterapije započinje 2007. godine, te 2009. godine polaže
subspecijalistički ispit. Pitanjima seksualnosti, kao i transrodnosti i transseksualnosti dr. Arbanas bavi se unazad petnaest godina. Završio je edukaciju iz seksualne terapije i jedan je od osnivača Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, kojem je od osnutka do danas predsjednik. Također je završio edukacije iz seksualne medicine te sudjeluje u radu Europske seksološke federacije, u komisiji za edukaciju iz seksualne terapije. Godine 2012. položio je europski specijalistički ispit iz seksualne medicine i stekao naziv FECSM.

Dr.med.sc. Vesna Hercigonja Novković

Defektolog, Intergrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle


Defektolog i magistar Integrativne psihoterapije, su-osnovač je Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mladež, a tajnik Europske udruge. Predavač je na Institutu Ipsa u Ljubljani. Područja interesa: djeca, adolescenti i obitelj

Doc.dr.psih.sc. Bruna Profaca

Klinički psiholog


Voditeljica dijagnostike i tretmana u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba. Područje rada: dijagnostika i tretmani rada sa traumatiziranom djecom i mladima, rad sa obitelji, indiviualni i grupni rad.

Univ. - Prof. dr. Günter Schiepek

Istraživač, sistemski psihoterapeut


Günter Schiepek, prof. dr. phil. dr. phil. habil. Direktor Instituta za istraživanje sinergetike i psihoterapije, Sveučilišne bolnice za psihijatriju, psihoterapiju i psihosomatiku na Medicinskom sveučilištu Paracelsus u Salzburgu (Austrija) i Centra za složene sustave (Stuttgart / Njemačka). Günter Schiepek je od 2008. profesor na Sveučilištu Ludwig-Maximilians u Münchenu i na Medicinskom sveučilištu Paracelsus u Salzburgu. Gostujući profesor na Sveučilištu Donau-Krems i na Sveučilištu Alpen-Adria Klagenfurt (Austrija). Član Europske akademije znanosti i umjetnosti (Academia Scientiarium et Artium Europaea).

Prof.dr.med.sc. Albert John Sargent III

Psihijatar, obiteljski psihoterapeut


Predstojnik odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju u Tufts Medicinskom centru, SAD. Profesor je psihijatrije i pedijatrije na Tufts Medicinskom fakultetu, SAD. Bio je Direktor „Hope sistema“, centra za brigu o djeci s emocionalnim problemima. Bavi se psihoterapijom djece i adolescenata, a od osobitih su mu interesa trauma, poremećaji prehrane, suicidi djece i adolescenata, obiteljska terapija i razvoj internacionalnih programa mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Objavio je preko 70 članaka i knjiga na temu dječjeg mentalnog zdravlja. Predsjednik je Američke akademije obiteljske terapije.

dr, med. Ranka Kalinić

Dječiji i adolescentne psihijatar i psihodinamski psihoterapeut za djecu i mlade


Od 2004.godine radi u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Banja Luka. Pri Centru formirala prvi kompletan tim za djecu i mlade koji pruža usluge prevencije, dijagnostike, tretmana i liječenja poremećaja u mentalnom zdravlju djece i mladih, ne samo za grad Banja Luka, već i šire. Izuzetan angažman uložila u razvijanje i unapređenje intersektorske saradnje svih subjekata koji su uključeni u rad sa djecom i mladima. Koautor 3 priručnika koja su namijenjena roditeljima i djeci iz oblasti ’’Lavirint puberteta I i II’’, ’’Kako roditi zdravo dijete’’. U projektu ’’Mentalnog zdravlja u BiH’’, dala sam svoj doprinos u izradi nomenklature usluga u mentalnom zdravlju, a angažovana sam i kao edukator uposlenicima svih Centara za zaštitu mentalnog zdravlja BiH iz oblasti dječije i adolescentne psihijatrije.

Doc.dr.psih.sc. Lidija Pecotić

Psiholog i geštalt psihoterapeut


Klinički psiholog, terapeut i supervizor. Osnivačica je i Direktorica GPTIM (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta), Supervizor i trener u edukaciji iz Gestalt psihoterapije i sistemskih konstelacija; osnivačica i predsjednica EAPTI-GPTIM (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta) – Gestalt Instituta na Malti i Gestalt studija Beograd, kao i “Bert Hellinger Centra” na Malti; Pomogla je i doprinijela osnivanju Gestalt instituta u Beogradu, Zagrebu, Zadru, Sarajevu, Podgorici, Skoplju. Autor brojnih radova i predavač diljem svijeta.

Prof.dr.med.sc. Vlasta Rudan

Dječiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut


Specijalist dječje i adolescentne psihoterapije, Pročelnica dnevne bolnice za mladež na Klinici za psihološku medicinu, KBC Zagreb. Redovni profesor na medicinskom fakultetu u Zagrebu, autor brojnih radova s područja dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije.

Prof.dr.psih.sc. Vesna Petrović

Rukovodilac studijskog programa Psihoterapija, integrativni psihoterapeut


Prof dr Vesna Petrović, psiholog, psihoterapeut, osnivač i zastupnik Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju, šef programa master studija iz Psihoterapije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, član Evropskog borda za psihoterapiju, član Naučnog komiteta za psihoterapiju u Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju i član uredništva International Journal for Psychotherapy, član Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Mr.sc.Sedin Habibović

dipl.psiholog, psihoterapeut


Magistar znanosti, doktorant. Akreditovani je EMDR praktičar, Učitelj Majndfulnesa, Terapeut Sistemskih konstelacija, praktičar Transakcione analize.
Supervizor je pod supervizijom iz EMDR-a. Vlasnik je Savjetovališta “Habibović”. Autor je i koator više knjige. Član je uredništva nekoliko časopisa, a učestvovao je i u nizu istražiačkih radova iz polja psihologije i pedagogije. Zamjenik je predsjednika Udruženja EMDR terapeuta Bosne i Hercegovine.

Mr.sc. Đana Lončarica

geštalt, porodični sistemski i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente


Doktorantica je na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. Evropski certificirana psihoterapeutkinja i akreditirana trenerica za edukacijske programe iz oblasti integrativne psihoterapije za djecu, mlade i odrasle. Trenutno se bavi psihoterapijskom praksom u Agenciji za edukaciju i psihoterapiju KONTAKT-HOMINI i Interdisciplinarnom terapijskom centru za zaštitu zdravlja, djece, mladih i obitelji – HIDAPA. Stručna je saradnica u nastavi iz oblasti psihoterapijskog savjetnika za djecu i mlade na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Supervizor je pod supervizijom.

Prof. dr.med.sc. Vesna Vidović

Psihijatar, Obiteljski Psihoterapeut


Specijalist dječje i adolescentne psihoterapije, edukator je iz obiteljske psihoterapije. Predsjednica je Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju. Uže područje rada su individualna i obiteljska psihoterapija, liječenje osoba koje pate od anoreksije nervoze, bulimije nervoze, tjeskobe i problema u odrastanju te savjetovanje s obiteljima.

Dr.psih.sci Karen Hillman Fried

Psihoanalitički i geštalt psihoterapeut


Karen Hillman Fried je doktor psiholoških znanosti i licencirani psihoanalitički, porodični i dječiji i adolescentni psihoterapeut iz Santa Monice, u Kaliforniji. Magistrirala je kliničku psihologiju i ljudski razvoj. Ko-direktorica je K&M Centra za edukaciju koji pruža 4. godišnje obrazovanje iz oblasti psihoterapije djece, adolescenata i roditelja po Modelu Oaklander. Predsjednica je Oaklander Centra i fondacije. Članica je Udruženja obrazovnih terapeuta i Kalifornijskog udruženja za bračnu i porodičnu terapiju.

Mr.med.sc.dr. Zlatko Bastašić

Psihijatar, obiteljski psihoterapeut


Psihijatar, individualni i obiteljski psihoterapeut, lutkar i karikaturist, autor brojnih knjiga o kreativnim terapijama djece, adolescenata i odraslih („Lutka ima pamet i srce“). U psihoterapiji se voli služiti lutkama, igrom i bajkama.

Prof.dr.ped.sc. Mirjana Mavrak

Pedagog-psiholog, geštalt psihoterapeut pod supervizijom


Vanredna je profesorica na odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Svoj profesionalni razvoj orijentira izobrazbi budućih nastavnika, te psiho-pedagoškoj pomoći hronično bolesnoj djeci u bolnici i školi. Autorica je dijela univerzitetskog udžbenika iz oblasti pedijatrije, koautorica knjiga i priručnika namijenjenih pomagačkim profesijama.

MA Jon Blend

Geštalt psihoterapeut


MA Jon Blend je UKCP certificirani psioterapeut za djecu i odrasle, autor, supervizor, trener i muzičar. Njegova prošlost uključuje 30 godina iskustvenog rada sa odraslima, djecom, adolescentima i obiteljima u oblasti zaštite mentalnog zdravlja. Jon radi kao psihoterapeut i klinički supervizor u Londonu.

doc.dr.sc. Vildana Aziraj-Smajić

spec. kliničke psihologije


doc.dr.sc. Vildana Aziraj – Smajić je specijalistica kliničke psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u
području mentalnog zdravlja djece, adolescenata i odraslih osoba. U svom radu koristi tehnike iz
Kognitivno-bihevioralne terapije, EMDR-a, ACT-a, mindfulness-a, tjelesne terapije te različite
postupke kliničke i neuropsihološke procjene. Uz rad u praksi bavi se naučno-istraživačkim radom i do
sada je publicirala više stručnih i naučnih radova te imala značajan broj izlaganja na domaćim i
međunarodnim naučnim i stručnim skupovima. Putem različitih kampanja i edukacija usmjerena je na
promociju mentalnog zdravlja te povećanje svjesnosti o problemima mentalno – reproduktivnog
zdravlja, suicidalnosti, rodno-zasnovanog nasilja, dijabetesa tip I, brige o sebi, sekundarne
traumatizacije, sagorijevanja na poslu i drugim. Članica je Evropskog udruženja kliničkih psihologa
(EACLIPT), Hrvatskog udruženja za kognitivno-bihevioralnu terapiju (HUBIKOT), Udruženja EMDR
terapeuta u BiH (UEMDRTuBiH) te Društva psihologa FBiH (DPFBiH).