Prof. dr. sc. Saida Fišeković, dr. med.

Neuro-psihijatar i psihoterapeut

Supervizor


Prof. Dr. Saida Fišeković je od skora otišla u mirovinu sa pozicije Ravnatelja Psihijatrijske klinike KCUS. Kao subspecijalista Kliničke psihijatrije najveći dio radnog vijeka provela na poziciji voditelja Odjela Urgentne psihijatrije. Po edukativnom usmjerenju pripada školi transakcione analize. Kao TA terapeut u psihoterapijskim seansama primjenjujem elemente Transakcione analize, koja sadrži humanistički i kognitivni pristup. Autor je nekoliko knjiga i univerzitetskih udžbenika za studente i postdiplomce. Objavila je preko stotinu naučnih i stručnih radova. Bila je predavač u okviru postdiplomske nastave na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, međunarodnom postdiplomskom studiju Dječije i adolescentne psihijatrije i psihologije Univerziteta Švedske kao nositelj kolegija „Psihijatrija i psihologija u zajednici“. Gostovala je kao pozvani predavač u Univerzitetskim klinikama u inozemstvu. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima kao pozvani predavač. Sudjelovala u većem broju naučno-istraživačkih projekata iz područja kliničke psihijatrije. Učesnik je brojnim kliničkim studijama u zemlji i inozemstvu. Bila je predavač i ispitivač na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, ispitivač na fakultetu Političkih nauka Sarajevo, te Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Član je Odbora za psihijatrijska i neurološka istraživanja Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Član je Svjetskog udruženja za Biološku psihijatriju, svjetskog udruženja Transakcione analize, Svjetske i Evropske Psihijatrijske Asocijacije, član udruženja Psihijatara Bosne i Hercegovine, član Udruženja za Biološku psihijatriju/psihofarmakologiju FBIH, te član Ljekarske/Liječničke komore BIH.
Dobitnik je Priznanja za doprinos u razvoju Psihijatrijske klinike Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu. Nosilac je Plakete Komore Ljekarske Komore Kantona Sarajevo za aktivan i istrajan doprinos očuvanju zdravlja naroda i jačanju javnog i stručnog ugleda Komore Bosne i Hercegovine.