Drugi modul – Psihološke reakcije na krizu kod djece, adolescenata i odraslih; Multidisciplinarna procjena, dijagnostika i intervencija

Predavači:

Prof.dr.sc. Mirjana Graovac, dr.med., dječji i adolescentni psihijatar i
psihoterapeut
Mag.psih Iskra Mihalj, spec. klin. psiholog, integrativni psihoterapeut
za djecu i adol. pod mentorstvom

Drugi modul edukacijskog programa „Here and Now“ usmjerenog na
virtualne krizne intervencije je obuhvatio upuznavanje učesnika sa
očekivanim psihološkim reakcijama na kriznu situaciju i traumatski
događaj. Psihološke reakcije su predstavljene kroz razvojne faze te je
napravljena distinkcija između psiholoških reakcija predškolske djece,
djece od 6-11 godine, predadolescenata, adolescenata te odraslih.

Pored teorijskog dijela, učesnicima je prikazana i praktična vježba koja
se može koristiti i virtualnim putem sa djecom, mladima i odraslim
osobama, a koja nam pomaže i u dijagnostičkom procesu, ali i u
psihoterapijskom/savjetodavnom tretmanu.