Prijava za Edukaciju

virtual-crisis-interventions

U cilju doprinosa zaštiti i smanjenju negativnog utjecaja trenutne zdravstvene krize na mentalno zdravlje i dobrobit djece, adolescenata i njihovih roditelja, BHIDAPA je započela 21.5. 2020. godine sa sprovođenjem edukacije Virtualne krizne intervencije/Virtual crisis interventions „Here and Now“ u suradnji sa UNICEF-om BiH i uz podršku Vlade Kraljevine Švedske.

Edukacija ima za cilj osnažiti profesionalce (psihologe, pedagoge i socijalne radnike) iz centara za mentalno zdravlje, centara za socijalni rad i odgojno-obrazovnih institucija u primjeni virtualnih/telefonskih kriznih intervencija u radu sa djecom, mladima i obiteljima poštujući standarde o zaštiti djece, tijekom i nakon pandemije Covid-19.

Edukacija u trajanju od 2 mjeseca temelji se na integrativnom-holističkom i humanističkom pristupu, salutogeno orijentiranom i omogućava kreiranje i obezbjeđivanje multidisciplinarnih intersektoralnih timova za pružanje virtualnih kriznih intervencija, i u buduće u stanjima krize. Voditelji edukacijskog programa su članovi stručnog multidisciplinarnog tima BHIDAPA.

Edukacija/trening “Here&Now” traje 2 mjeseca i obuhvata osam modula.

Moduli se provode jednom sedmično u u trajanju od 4 sata (ukupno 32 sata za cjelokupnu edukaciju).

U toku je jedna faza edukacije, a sljedeća grupa učesnika započinje svoju edukaciju 04.12.2020.

Broj učesnika: 20 do max 25 učesnika po grupi (grupa je zatvorenog tipa)

 

Podaci prikupljeni na ovaj način koriste se samo u svrhu prijave za edukaciju te se u druge svrhe neće koristiti niti biti dostupni trećim stranama.