Seminar o dječijoj psihologiji: Zajednički do bolje zaštite i podrške djeci u krivičnim postupcima-UNICEF u suradnji sa Centrom za Edukaciju Sudija i Tužilaca u Federaciji BiH

U prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH (CEST) počeo je seminar na temu: „Dječija psihologija” koji se realizira u skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja CEST-a u saradnji sa UNICEF-om BiH kroz projekat “Pravda za svako dijete”.

“U okviru svojih programskih aktivnosti sa UNICEF-om smo do sada kroz projekat “Pravda za svako dijete” realizirali niz obuka i seminara vezanih za djecu i maloljetnike u krivičnom postupku, i današnji seminar je jedna od tih aktivnosti. Ovim seminarom želimo da unaprijedimo znanja i sa kolegama iz centara za socijalni rad, sudijama i tužiocima razmijenimo iskustva, razgovaramo o tome šta su problemi u radu i praksi te kako te probleme na najbolji način prevazići i na koncu donesemo zaključke koji će pospiješiti efikasnost pravosuđa i ukloniti eventualne prepreke”, kazao je na početku seminara Almir Tabaković, stručni saradnik u CEST-u.

Mario Tokić iz UNICEF-a BiH na otvaranju seminara ukratko je predstavio i tri brošure-priručnika za dva uzrasta djece i roditelje koji daju osnovne informacije o djeci svjedocima u krivičnom postupku. Govoreći o seminaru, potcrtao je važnost njegove multisektoralnosti:

“Veoma je bitno da su uz sudije, tužioce i stručne saradnike na sudovima i tužiteljstvima, danas ovdje i predstavnici centara za socijalni rad sa svojim iskustvima u praksi, i vjerujem da će zajednički rad svih vas doprinijeti boljoj zaštiti i podršci djeci u krivičnim postupcima”, kazao je Tokić.

Projekat “Pravda za svako dijete” realizira UNICEF uz podršku Vlade Švicarske i Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Izvor: zasvakodijete.ba