Podrška roditeljima, skrbnicima i porodicama u očuvanju mentalnog zdravlja djece i adolescenata- tema je trećeg modula

Predavači: Dipl. Senka Čimpo, psiholog i psihoterapeut
Mr.sc. Đana Lončarica, psiholog i psihoterapeut

Treći modul edukacije se odnosio na podršku roditeljima, skrbnicima i porodicama kroz krizne intervencije i savjetodavni tretman. Modul je obuhvatao proces pružanja intervencije kroz faze, intervencije kroz grupni rad,te iskustvene vježbe.

Posebna pažnja usmjerena je na razumijevanje roditeljskog stresa i intervencije usmjerene na jačanje roditeljskih kompetencija i smanjivanju roditeljskog stresa, a time i jačanje porodične kohezije.