Primjena alternativnih modela postupanja u vođenju krivičnog postupka protiv maloljetnika i izricanje odgojne preporuke – Ministarstvo zdravstva Federacije Bih u saradnji sa Biroom za ljudska prava u okviru UNICEF-ovog projekta “Pravda za svako dijete”

Održan prvi od pet treninga za profesionalce iz Centara za mentalno zdravlje

Polazeći od činjenice da novi Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH predstavlja strateški zaokret u oblasti maloljetničkog prestupništva, njegova primjena u praksi zahtjeva prevovremeno reagovanje i osposobljavanje svih profesionalaca uključenih u rad i postupanje sa ovom kategorijom djece i mladih. Težište novih propisa stavljeno je na primjenu alternativnih modela postupanja koja, kao humanija rješenja, nude alternativu vođenju krivičnog postupka protiv maloljetnika, što podrazumijeva i izricanje odgojne preporuke „Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi (bolnički ili ambulantno)“.

S obzirom na specifičnost problema, neophodno je osigurati specijalizovani pristup svih sektora u kojima se provode navedene alternativne mjere, uključujući i zdravstveni sektor, što iziskuje razvijanje i unaprijeđivanje znanja i vještina profesionalaca koji rade u ovom sektoru. Činjenica je da problemi povezani sa ponašanjem djece svakako spadaju u domen mentalnog zdravlja, iz čega proizlazi i značajna uloga službi za zaštitu mentalnog zdravlja u okviru sistema zdravstva u Federaciji BiH.

Kako bi odgovorilo na uočenu potrebu, Ministarstvo zdravstva Federacije BiH, u saradnji sa Biroom za ljudska prava u okviru UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“, je kreiralo program edukacije u trajanju od 5 modula. Prvi u nizu je održan u decembru 2018. godine

Održana edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske