Peti modul – Prikaz Kawa modela i Uloga škole u vrijeme krize u očuvanju mentalnog zdravlja djece i mladih

Predavači:

dipl. pedagog Jelena Subašić, integrativni
psihoterapeut za djecu i adolescente pod supervizijom;
bacc.therap.occup. Ana Drina, okupacioni terapeut

Peti modul edukacijskog programa ”Here&Now” odnosio se u prvom dijelu na prikaz
okupacionoterapijskog modela i alata za rad ”Kawa”, te u drugom na ulogu škole i
predškolskih ustanova u očuvanju mentalnog zdravlja djece i mladih.
Istaknuti su riziko i zaštitni faktori psihosocijalnog razvoja djece i mladih unutar
predškolskih ustanova i škole, te konkretne preporuke kada je u pitanju planiranje i
realizacija kriznih intervencija u uobičajenom i virtualnom prostoru.