Projekat: Virtualne krizne intervencije “Here&Now”

21

U cilju doprinosa zaštiti i smanjenju negativnog utjecaja trenutne zdravstvene krize na mentalno zdravlje i dobrobit djece, adolescenata i njihovih roditelja, BHIDAPA je započela 21.5. 2020. godine sa edukacijom Virtualne krizne intervencije/Virtual crisis interventions „Here and Now“ u suradnji sa UNICEFom BiH i uz podršku Vlade Kraljevine Švedske.

Edukacija ima za cilj osnažiti profesionalce iz centara za mentalno zdravlje, centara za socijalni rad i odgojno-obrazovnih institucija u primjeni virtualnih/telefonskih kriznih intervencija u radu sa djecom, mladima i obiteljima poštujući standarde o zaštiti djece, tijekom i nakon pandemije Covid-19.

Edukacija u trajanju od 2 mjeseca temelji se na integrativnom-holističkom i humanističkom pristupu, salutogeno orijentiranom i omogućava kreiranje i obezbjeđivanje multidisciplinarnih intersektoralnih timova za pružanje virtualnih kriznih intervencija, i u buduće u stanjima krize. Voditelji edukacijskog programa su članovi stručnog multidisciplinarnog tima BHIDAPA.

Zahvaljujemo se partnerima Projekta: UNICEF-u BiH i Vladi Kraljevine Švedske, te Federalnom ministarstvu zdravstva, Prosvjetno–pedagoškom zavodu Kantona Sarajevo i Javnoj Ustanovi Kantonalni centar za socijalni rad na podršci.

Hvala kolegama i kolegicama uključenim u projekat na izuzetnoj zainteresiranosti i aktivnom učešću.

Budimo odgovorni, brinimo za sebe i druge!