Statut

Na osnovu čl. 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16), te čl. 28. Statuta, skupština Bosansko-hercegovačke integrativne dječje i adolescentne psihoterapijske Asocijacije, na  redovnoj sjednici održanoj 12.06.2019. godine u Sarajevu, donijela je odluku o izmjenama i dopunama Statuta, na osnovu koje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine izdaje Rješenje br. UP09-07-1-1342/19 31.07.2019. i Asocijaciju razvrtava za područje djelovanja: 14. ZAŠTITA ZDRAVLJA

S T A T U T

BOSANSKO-HERCEGOVAČKA INTEGRATIVNA DJEČJA I ADOLESCENTNA PSIHOTERAPIJSKA ASOCIJACIJA

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje je osnovano Odlukom o osnivanju donesenoj na sjednici Osnivačke skupštine Bosansko-hercegovačke integrativne dječje i adolescentne psihoterapijske Asocijacije (u daljem tekstu: Udruženje), dana 11.12.2014. godine u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

U skladu sa članom 12. Zakona ovim statutom propisuje se sljedeće:

 • puni i skraćeni naziv, sjedište i adresa Udruženja;
 • ciljevi i djelatnosti,
 • postupak za primanje i isključivanje članova;
 • organi udruženja, postupak i način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum
 • i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove skupštinu, uslovi i način raspuštanja odnosno prestanka rada;
 • postupak za izmjene i dopune statuta, ovlaštenja i donošenje drugih općih akata Udruženja;
 • javnost rada;
 • pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja,kao i
 • organ koji je ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava;
 • podnošenje izvještaja o finansijskom poslovanju i radu Udruženja;
 • opis oblika i sadržaj pečata i znaka;
 • zastupanje Udruženja;
 • uslovi i postupak spajanja, podjele odnosno prestanak rada Udruženja, uključujući bilo kakav poseban kvorum ili pravila kvalifikovane većine i postupak glasanja,
 • postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima, u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja
 • ostala pitanja u vezi rada i djelovanja udruženja u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

II NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

Član 3.

Puni naziv Udruženja je:

Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija

Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija

Босанско-херцеговачкa интегративна дјечја и адолесцентна психотерапијска Асоцијација

Skraćeni naziv Udruženja je:             BHIDAPA, BHIDAPA,  БHИДАПА

Uz bh. naziv Udruženje koristi i naziv na engleskom:

Bosnian-Herzegovinian Association for Integrative Child and Adolescent Psychotherapy

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom:            BHAICAP

Naziv Udruženja je istovjetan na sva tri jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Službena upotreba naziva je na latiničnom i ćiriličnom pismu.

Član 4.

Sjedište Udruženja je: Sarajevo, ulica Radnička br. 70C. Sjedište podružnice Udruženja je u Sarajevu u ul. Emerika Bluma br. 9

Član 5.

Udruženje je nevladina neprofitna organizacija koja nema namjeru sticati profit.

Udruženje djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Udruženje može promijeniti naziv i sjedište, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja u skladu sa zakonom i ovim statutom. Udruženje može otvarati podružnice u zemlji i inostranstvu, koje nemaju svojstvo pravnog lica,  na način predviđenim pozitivnim zakonskim propisima o čemu odluku donosi Skupština.

Član 7.

Udruženje stiče svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima danom upisa u registar kod nadležnog ministarstva.

III OBLIK SADRŽAJA PEČATA UDRUŽENJA i ZNAKA

Član 8.

Pečat Udruženja je okruglog oblika prečnika 30 mm u kojem je ravnomjerno, uz rub, ispisan tekst punog naziva Udruženja na latiničnom pismu i to: Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija i sjedište Sarajevo. U sredini pečata je znak („logo“) Udruženja.

Znak čini šarena kuća u kojoj se nalaze dva stilizirana oblika ljudskog tijela različite veličine. Ispod znaka, različite veličine slova, napisan je skraćeni naziv Udruženja BHIDAPA latiničnim pismom.

Član 9.

Udruženje može imati više pečata, s tim što svaki mora biti numeriran brojevima.

Član 10.

O čuvanju i upotrebi pečata stara se Izvršni direktor Udruženja.

IV CILJEVI I DJELATNOSTI

Član 11.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • Promicanje, razvoj, unapređenje edukacije iz oblasti psihoterapije i psihoterapijskog savjetovanja, za djecu, mlade na području Bosne i Hercegovine, a sa ciljem očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i dobrobiti svakog djeteta/adolescenta, kao i poboljšanja kvalitete života obitelji, djece i mladih;
 • Zalaganje za promicanje izobrazbe stručnjaka u oblasti: dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i psihoterapijskog savjetovanja, integrativne psihoterapije za odrasle, tehnika i vještina u radu sa djecom, kriznih intervencija i supervizije putem predavanja, radionica i treninga u skladu sa europskim standardima;
 • Rad na uspostavi savjetovališta, supervizije provođene od ovlaštenih supervizora i edukatora regulirano od EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children & Young People); EAP (European Association for Psychotherapy);
 • Unapređenje provođenja edukativnih aktivnosti s područja razvojne psihoterapije i srodnih struka, te poticanje visokog stupnja stručnog i znanstvenog rada kroz istraživanja, na način predviđen Zakonom;
 • Razvijanje interdisciplinarne suradnje sa domaćim ili inozemnim srodnim Udrugama, Institucijama i pojedincima, u projektima koji se bave edukacijom i tretmanom djece, adolescenata i odraslih u skladu sa Zakonom;
 • Promicanje razvijanja jedinstvenih standarda u cilju zaštite prava djece i adolescenata i poboljšanja uvjeta za pravilan mentalni razvoj, u skladu sa europskim i svjetskim standardima;
 • Zalaganje za uključivanje u određene oblike edukacije i suradnje svih profesija koji se bave zaštitom zdravlja i dobrobiti djece i mladih u skladu sa Zakonom;
 • Edukacija i informiranje sa svrhom provođenja preventivnih aktivnosti usmjerenih na jačanje odrednica zdravlja, ranog prepoznavanja emocionalnih poremećaja i poremećaja u ponašanju, neurorazvojnih poremećaja i adekvatnih intervencija, što uključuje obitelji, a posebice mladih obitelji o značenju i ulozi roditelja u razvoju djeteta i značaju razvoja sigurne privrženosti, odgajatelja u vrtićima, učitelja, nastavnika, učenika i roditelja u školama putem predavanja, radionica i publikacija;
 • Zalaganje za uspostavu organizacije i provođenja mjera zaštite traumatizirane, zlostavljane i zanemarene djece, sa ciljem uspostave i provođenja multidisciplinarne dijagnostike i timskog planiranja najboljeg mogućeg tretmana za svako dijete i roditelje u suradnji sa srodnim institucijama u najboljem interesu djeteta i njegove dobrobiti (škola, vrtić, CZSR, CMZ, policija, domovi, dječja sela, i dr.), na način predviđen Zakonom;
 • Zalaganje u provođenju najboljeg mogućeg tretmana sa psihotraumatiziranom djecom i njihovim roditeljima (što uključuje zlostavljanu i zanemarivanu djecu), s djecom koja su rizična za zlostavljanje i zanemarivanje (djecom s problemima u učenju, s ADHD sindromom, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenom djecom, djecom iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djecom čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim ili općim stresom, visokokonfliktnim razvodom i dr.), te djecom i mladima u kontaktu sa zakonom;
 • Unapređenje u organizaciji kontinuiranog usavršavanja u primjeni novih metoda rada sa psihotraumatiziranom djecom i mladima, te njihovim obiteljima, te zalaganje za koordiniranu suradnju s drugim stručnjacima mentalnog zdravlja, srodnim udruženjima, institucijama i pojedincima, s ciljem razmjene iskustava i kreiranja zajedničkih programa i pristupa, u zemlji i inozemstvu;
 • Rad na poticanju stručnog i znanstvenog rada i istraživanja članova Udruženja kroz kontinuiranu edukaciju, superviziju, lični razvoj, te sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu;
 • Zalaganje za kontinuiranu i sustavnu superviziju stručnjaka koji rade sa djecom, mladimaCenta i obiteljima, te razvoj redovnih kontakata sa srodnim institucijama, koje komuniciraju s djetetom (bolnica, vrtić, škola, centar za socijalnu skrb, policija, sud, dječji dom).
 • Organiziranje stručnih seminara, predavanja, iskustvenih radionica, konferencija, kongresa, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom;
 • Zalaganje za provođenje visokog stupnja edukacije iz oblasti forenzične djelatnosti i evaluacije;
 • Informiranje stručne medicinske javnosti kroz suradnju i suradnju sa medijima;
 • Izdavanje naučnih časopisa, priručnika, udžbenika, brošura, promotivnog materijala, s ciljem promicanja dječjih prava, te senzibilizacije društva, a naročito stručnjaka o ozbiljnosti problema zlostavljanja djece, mogućnosti prepoznavanja i pružanja odgovarajuće pomoć i podrške, te podizanja javne svjesnosti o važnosti očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i kvalitete života djece, adolescenata i obitelji, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja na način predviđen Zakonom;
 • Zalaganje u obezbjeđivanju uvjeta za otvaranje Poliklinike za zaštitu djece, mladih i obitelji.

Član 12.

Udruženje može obavljati privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa ciljevima Udruženja iz člana 11. ovog statuta. (Izdavanje publikacija, knjiga i stručne literature). Udruženje može, za djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ciljevima Udruženja iz navedenog člana osnovati posebno pravno lice u skladu sa članom 4. Zakona.

V ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 13.

Osnivači Udruženja su ujedno i članovi Skupštine koji svojstvo člana udruženja stiču danom upisa u Registar udruženja.

Članovi udruženja su fizička lica državljani Bosne i Hercegovine kao i strani državljani koji svoj boravak potvrđuju ovjerenim bjelim kartonom odjela za strance Ministarstva sigurnosti BiH, a koja prihvate statut i programske ciljeve i djelatnosti Udruženja.

Članovi mogu biti i pravna lica koja su registrirana u Bosni i Hercegovini.

Član Udruženja može biti svaka osoba koja redovno plaća članarinu, djeluje u pravcu zadanih ciljeva i programa Udruženja, pridržava se odluka i zaključaka Izvršni direktora i Skupštine.

Član 14.

O prijemu u članstvo odlučuje Skupština.

Članovi Udruženja mogu biti:

 • Stalni članovi
 • Stalni članovi stručnog tima
 • Vanjski članovi – stručni saradnici tima
 • Stalni članovi edukacijskog tima
 • Članovi znansteno-stručnog tima
 • Članovi odbora djece, mladih i roditelja
 • Počasni članovi

Član 15.

 • Stalni članovi su fizička i pravna lica iz člana 13. ovog statuta, a koja su stekla svojstvo člana udruženja.
 • Stalni članovi stručnog tima su fizička i pravna lica iz člana 13. ovog statuta, a koja su stekla svojstvo člana udruženja i aktivno učestvuju u dosezanju ciljeva djelatnosti Udruženja iz člana 11. ovog statuta.
 • Vanjski članovi stručnog tima su fizička i pravna lica iz člana 13. ovog statuta, a koja su stekla svojstvo člana udruženja i povremeno učestvuju u dosezanju ciljeva djelatnosti Udruženja iz člana 11. ovog statuta.
 • Stalni članovi edukacijskog tima su fizička i pravna lica iz člana 13. ovog statuta, a koja su stekla svojstvo člana udruženja i aktivno učestvuju u dosezanju ciljeva djelatnosti Udruženja iz člana 11. ovog statuta.
 • Članovi znansteno-stručnog tima su fizička i pravna lica iz člana 13. ovog statuta, a koja su stekla svojstvo člana udruženja i povremeno učestvuju u dosezanju ciljeva djelatnosti Udruženja iz člana 11. ovog statuta.
 • Počasni član može postati fizička i pravna osoba, državljanin Bosne i Hercegovine kao i strani državljanin, koji ima prijavljen boravak i koji pokaže značajne rezultate u promociji ciljeva i djelatnosti Udruženja.
 • Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.

Udruženje vodi spisak svojih članova.

Prestanak članstva

Član 16.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 1. Na vlastiti zahtjev, potpisivanjem izjave o istupanju iz Udruženja.
 2. Isključenjem u slučaju djelovanja u suprotnosti sa ciljevima i statuta Udruženja.
 3. Smrću člana
 4. Prestankom svojstva pravnog lica

Član 17.

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva

Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se Izvršni direktor Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Član 18.

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.

Odluku o prestanku svojstva člana udruženja donosi Izvršni direktor udruženja.

Lice koje je nezadovoljno odlukom iz prethodnog stava, može podnijeti žalbu Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Skupština razmatra žalbu iz prethodnog stava na prvoj narednoj sjednici i na istoj donosi konačnu odluku.

VI PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Član 19.

Prava članova Udruženja su:

 1. da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani,
 2. da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,
 3. da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,
 4. da budu redovno informirani o aktivnostima rada,
 5. da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja

Član 20.

Dužnosti članova Udruženja su:

 1. da učestvuju u aktivnostima Udruženja,
 2. da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja,
 3. da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva
 4. da se pridržavaju Etičkog kodeksa Udruženja
 5. da svojim radom u Udruženju doprinosi ugledu Udruženja
 6. da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja.
 7. da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu
 8. da se pridržavaju odredaba ovog Statuta

Član 21.

Oblici odgovornosti članova će se definirati Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti kojeg donosi Izvršni direktor Udruženja.

VII ORGANI UDRUŽENJA

Član 22.

Organi udruženja su:

 1. Skupština
 2. Izvršni direktor
 3. Skupština

Skupština je organ upravljanja Udruženja, koju čine svi članovi, s jednakim pravom glasa.

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine, kojeg bira i razrješava Skupština.

Mandat Predsjednika skupštine traje četiri godine sa mogućnosti reizbora.

Član 23.

Skupština Udruženja može biti:

 • redovna
 • vanredna

Član 24.

Redovna skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.

Vanredna skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja.

Način rada Skupštine pobliže se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 25.

Skupštinu saziva Predsjednik Skupštine najkasnije 15 dana prije njenog održavanja.

Predsjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtjeva najmanje 1/3 članova Skupštine, a najmanje dva člana ili kada to zatraži Izvršni direktor Udruženja.

Član 26.

Radom sjednice Skupštine rukovodi Predsjednik skupštine.

Skupština bira zapisničara na početku rada sjednice koji vodi zapisnik.

Zapisnik mora da odražava bitan tok rada i suštinu svih odluka i stavova.

Predsjednik Skupštine se:

 • Stara o organiziranju Skupštine i saziva njene sjednice,
 • Predlaže dnevni red sjednice.
 • Predsjedava sjednicama Skupštine,
 • Potpisuje akte donesene na Skupštini,
 • Stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine,
 • Vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Član 27.

Skupština radi i odlučuje u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu, a kvorum je natpolovična većina svih članova Skupštine udruženja.

Skupština punovažno odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine Udruženja, ukoliko ovim statutom nije drugačije određeno, odnosno da je za određena pitanja potrebna kvalifikovana većina.

Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi drugačije.

Član 28.

Skupština u svojoj nadležnosti donosi:

 • statut Udruženja, njegove izmjene i dopune i druga opća akta određena Statutom,
 • odlučuje o spajanju, podjeli i prestanku rada udruženja, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja,
 • donosi poslovnik o radu Skupštine,
 • bira Predsjednika skupštine i Izvršnog direktora udruženja,
 • usvaja godišnji program i plan rada udruženja,
 • usvaja izvještaje o radu i finansijski izvještaj koji je pripremio Izvršni direktor udruženja,
 • odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine,
 • donosi odluku o ovlaštenom licu za zastupanje i predstavljanje udruženja u pravnom prometu,
 • usvaja završni račun,
 • daje autentično tumačenje ovoga Statuta,
 • djeluje kao drugostepeno tijelo u žalbenom postupku,
 • donosi odluku o prestanku rada Udruženja,
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu Udruženja, koje podnosi Izvršni direktor udruženja.
 • odlučuje o proglašenju počasnih članova Udruženja i druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Udruženja.

Član 29.

Poslovima i aktivnostima Udruženja upravlja Izvršni direktor Udruženja, kojeg imenuje i razrješava Skupština, u skladu sa ovim statutom.

Mandat Izvršnog direktora Udruženja je četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Član 30.

Izvršni direktor je za svoj rad odgovoran Skupštini i u skladu sa zakonskim propisima i ovim statutom i drugim aktima udruženja.

Član 31.

Izvršni direktor ima sljedeća prava, dužnosti i odgovornosti:

 • zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu,
 • provodi politiku i druge odluke koje je donijela skupština
 • naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana,
 • vodi poslovanje i donosi odluke u okviru programa rada i planova razvoja Udruženja,
 • određuje izvedbene planove i radne zadatke,
 • odgovoran je za zakonitost i poslovanje udruženja
 • priprema i predlaže donošenje svih akata iz nadležnosti Skupštine Udruženja,
 • donosi opšta akta, izuzev onih koji su u izričitoj nadležnosti Skupštine,
 • prati realizaciju finasijskog plana udruženja,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • upravlja imovinom udruženja,
 • donosi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti
 • ima i druga prava i obaveze utvrđene opštim aktima Udruženja i zakonom koje mu stavi u nadležnost Skupština udruženja.

Član 32.

Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je naimenovan i to

 • Na vlastiti zahtjev;
 • Ako pravilno ne obavlja poslove i zadatke Izvršnog direktora Udruženja;
 • U drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

Inicijativu za razrješenje Izvršnog direktora može dati 1/3 članova Skupštine.

Izvršni direktor Udruženja je ovlašten da donosi odluke po svim pitanjima koja se odnose na tekuću aktivnost Udruženja, izuzev pitanja koja spadaju u nadležnost Skupštine.

Izvršni direktor udruženja može imenovati lice koje će imati ovlasti koje mu povjeri Izvršni direktor Udruženja, izuzev poslova zastupanja Udruženja u pravnom prometu.

VIII KOMISIJE I RADNA TIJELA

Član 33.

Radi svestranog razmatranja i odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga djelatnosti udruženja, Skupština Udruženja može obrazovati stalne ili povremene komisije.

Sastav i djelokrug komisije se utvrđuje odlukom Skupštine Udruženja.

IX PRIHODI I IMOVINA

Član 34.

Prihodi Udruženja su:

 • članarine
 • dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica, kako stranih, tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste,
 • prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda,
 • prihod stečen kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja, obavljanjem svojih dopuštenih djelatnosti u skladu sa Zakonom,
 • iz drugih zakonom dozvoljenih izvora.

Član 35.

Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženje utvrđuje se finansijskim planom kojeg donosi Skupština na prijedlog Izvršnog direktora udruženja.

O korištenju sredstava, u skladu sa finansijskim planom odlučuje Izvršni direktor Udruženja.

Član 36.

Nadzor nad korištenjem sredstava vrši Skupština Udruženja.

Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumenata, koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno periodičnih, polugodišnjih i završnih finansijskih izvještaja.

Dokumenti iz prethodnog stava Skupština razmatra na redovnoj godišnjoj, a ako je potrebno i vanrednoj sjednici Skupštine te iste podnosi nadležnim organima u skladu sa Zakonom i drugim propisima i ovim Statutom.

Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa opće prihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonima.

X JAVNOST RADA

Član 37.

Rad Udruženja je javan. Javnost rada ostvaruje se neposrednim informiranjem i putem sredstava javnog informiranja za značajnije aktivnosti.

Svim članovima omogućit će se neometan uvid u obavljanje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje ovo Udruženje, kao i planiranje daljnih aktivnosti.

Poslovnu tajnu Udruženja, koja je u skladu sa Etičkim kodeksom Udruženja, predstavljaju podaci korisnika djelatnosti Udruženja čije bi saopštavanje, bez saglasnosti korisnika, štetilo očuvanju integriteta pojedinca/grupe.

Član 38.

Članovi Udruženja moraju biti redovno informirani o radu Udruženja. Za javnost rada odgovoran je Izvršni direktor.

XI POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA

Član 39.

Skupština je nadležna za donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata određenih Statutom.

Izmjene i dopune Statuta udruženja usvaja Skupština, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti 2/3 članova Udruženja.

Inicijativu se upućuje Izvršnom direktoru Udruženja koji priprema tekst nacrta za izmjene i dopune statuta.

Član 40.

Udruženje može pored Statuta imati i druga opća akta.

Organi Udruženja donose opće akte Udruženja pravilnike, poslovnike i odluke koji moraju biti u saglasnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

XII SPAJANJE, PODJELA I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 41.

 Udruženje se može spojiti, u drugo udruženje i podijeliti u skladu sa Zakonom. Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja.

Ovom odlukom regulira se naročito:, naziv, sjedište, djelatnost, podjela imovine, prava i obaveze kao i druga pitanja u vezi statusnih promjena udruženja.

Član 42.

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno na osnovu odluke Skupštine ili po sili zakona.

Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati 1/3 članova Udruženja, u slučaju:

 • ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena za održavanje Skupštine utvrđenog ovim statutom, a Skupština Udruženja nije održana,
 • da se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri.

Odluku o dobrovoljno prestanku rada donosi Skupština udruženja dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja.

Istovremeno Skupština donosi plan likvidacije Udruženja , kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim statutom, s tim što je prethodno obavezno izmiriti zakonske i ugovorne obaveze.

Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija dužnost je da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruženja dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruženja.

Imovina kod raspuštanja i prestanka rada Udruženja, nakon izmirenja zakonskih obaveza, dodijelit će se drugom udruženju koje obavlja iste ili slične statutarne djelatnosti, koje je imalo Udruženje, a na osnovu odluke Skupštine.

Član 43.

 Udruženje prestaje sa radom po sili Zakona u skladu sa članom 50 i 51. Zakona.

XIII ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 44.

 Udruženje predstavlja i zastupa u pravnom prometu Izvršni direktor udruženja, u okviru ovlaštenja utvrđenim ovim statutom i zakonom.

Član 45.

U postupcima u kojima Udruženje sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, Izvršni direktor udruženja može dati pismenu punomoć advokatu za zastupanje ili drugoj stručnoj osobi.

XIV UREDI I DRUGI ORGANIZACIONI OBLICI

Član 46.

Radi realizacije programskih ciljeva i djelatnosti Udružene, izvan sjedišta Udruženja mogu se formirati uredi i drugi organizacioni oblici na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Odluku o otvaranju ureda i drugih organizacionih oblika donosi Skupština Udruženja.

Organizacioni oblici iz stava 1. ovog člana nemaju svojstvo pravnog lica.

XV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47.

Tumačenje odredbi ovog statuta daje Skupština udruženja.

Član 48.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, čime prestaje važnost Stauta br.02/14 od 11.12.2014.godine,a isti će se primjenjivati od dana upisa u registar udruženja kod nadležnog ministarstva.

  Rješenje: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (31.07.2019.)

Udruženje se razvrstava za područje djelovanja:

14. ZAŠTITA ZDRAVLJA