Struktura

Odluka o osnivanju centara u sastavu podružnice u Sarajevu

Član 1.

U skladu sa čl. 6. i 28. Statuta Bosansko-hercegovačke dječje i adolescentne psihoterapijske Asocijacije osnivaju se Centri aktivnosti u okviru podružnice u ulici Emerika Bluma 9a, u Sarajevu, u skladu sa Statutom BHIDAPA-e i ciljevima i djelatnostima.

 

Član 2.

Nazivi Centara u okviru rada BHIDAPA-e su:

1. Evropski akreditovani edukacijski centar
2. Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji
  2.1. Centar za krizne intervencije – Virtualne krizne intervencije
3. Znanstveno-stručni istraživački centar

Centri će u pogledu svojih djelatnosti obavljati u sjedištu Podružnice u Sarajevu u ul. Emerika Bluma br. 9a

 

Član 3.

Ciljevi i djelatnosti centara Asocijacije su:

 • Promicanje, razvoj, unapređenje edukacije iz oblasti psihoterapije i psihoterapijskog savjetovanja, za djecu, mlade na području Bosne i Hercegovine, a sa ciljem očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i dobrobiti svakog djeteta/adolescenta, kao i poboljšanja kvalitete života obitelji, djece i mladih;
 • Zalaganje za promicanje izobrazbe stručnjaka u oblasti: dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i psihoterapijskog savjetovanja, integrativne psihoterapije za odrasle, tehnika i vještina u radu sa djecom, kriznih intervencija i supervizije putem predavanja, radionica i treninga u skladu sa europskim standardima;
 • Rad na uspostavi savjetovališta, supervizije provođene od ovlaštenih supervizora i edukatora regulirano od EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children & Young People); EAP (European Association for Psychotherapy);
 • Unapređenje provođenja edukativnih aktivnosti s područja razvojne psihoterapije i srodnih struka, te poticanje visokog stupnja stručnog i znanstvenog rada kroz istraživanja, na način predviđen Zakonom;
 • Razvijanje interdisciplinarne suradnje sa domaćim ili inozemnim srodnim Udrugama, Institucijama i pojedincima, u projektima koji se bave edukacijom i tretmanom djece, adolescenata i odraslih u skladu sa Zakonom;
 • Promicanje razvijanja jedinstvenih standarda u cilju zaštite prava djece i adolescenata i poboljšanja uvjeta za pravilan mentalni razvoj, u skladu sa europskim i svjetskim standardima;
 • Zalaganje za uključivanje u određene oblike edukacije i suradnje svih profesija koji se bave zaštitom zdravlja i dobrobiti djece i mladih u skladu sa Zakonom;
 • Edukacija i informiranje sa svrhom provođenja preventivnih aktivnosti usmjerenih na jačanje odrednica zdravlja, ranog prepoznavanja emocionalnih poremećaja i poremećaja u ponašanju, neurorazvojnih poremećaja i adekvatnih intervencija, što uključuje obitelji, a posebice mladih obitelji o značenju i ulozi roditelja u razvoju djeteta i značaju razvoja sigurne privrženosti, odgajatelja u vrtićima, učitelja, nastavnika, učenika i roditelja u školama putem predavanja, radionica i publikacija;
 • Zalaganje za uspostavu organizacije i provođenja mjera zaštite traumatizirane, zlostavljane i zanemarene djece, sa ciljem uspostave i provođenja multidisciplinarne dijagnostike i timskog planiranja najboljeg mogućeg tretmana za svako dijete i roditelje u suradnji sa srodnim institucijama u najboljem interesu djeteta i njegove dobrobiti (škola, vrtić, CZSR, CMZ, policija, domovi, dječja sela, i dr.), na način predviđen Zakonom;
 • Zalaganje u provođenju najboljeg mogućeg tretmana sa psihotraumatiziranom djecom i njihovim roditeljima (što uključuje zlostavljanu i zanemarivanu djecu), s djecom koja su rizična za zlostavljanje i zanemarivanje (djecom s problemima u učenju, s ADHD sindromom, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenom djecom, djecom iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djecom čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim ili općim stresom, visokokonfliktnim razvodom i dr.), te djecom i mladima u kontaktu sa zakonom;
 • Unapređenje u organizaciji kontinuiranog usavršavanja u primjeni novih metoda rada sa psihotraumatiziranom djecom i mladima, te njihovim obiteljima, te zalaganje za koordiniranu suradnju s drugim stručnjacima mentalnog zdravlja, srodnim udruženjima, institucijama i pojedincima, s ciljem razmjene iskustava i kreiranja zajedničkih programa i pristupa, u zemlji i inozemstvu;
 • Rad na poticanju stručnog i znanstvenog rada i istraživanja članova Udruženja kroz kontinuiranu edukaciju, superviziju, lični razvoj, te sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu;
 • Zalaganje za kontinuiranu i sustavnu superviziju stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i obiteljima, te razvoj redovnih kontakata sa srodnim institucijama, koje komuniciraju s djetetom (bolnica, vrtić, škola, centar za socijalnu skrb, policija, sud, dječji dom).
 • Organiziranje stručnih seminara, predavanja, iskustvenih radionica, konferencija, kongresa, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom;
 • Zalaganje za provođenje visokog stupnja edukacije iz oblasti forenzične djelatnosti i evaluacije;
 • Informiranje stručne medicinske javnosti kroz suradnju i suradnju sa medijima;
 • Izdavanje naučnih časopisa, priručnika, udžbenika, brošura, promotivnog materijala, s ciljem promicanja dječjih prava, te senzibilizacije društva, a naročito stručnjaka o ozbiljnosti problema zlostavljanja djece, mogućnosti prepoznavanja i pružanja odgovarajuće pomoć i podrške, te podizanja javne svjesnosti o važnosti očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i kvalitete života djece, adolescenata i obitelji, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja na način predviđen Zakonom;
 • Zalaganje u obezbjeđivanju uvjeta za otvaranje Poliklinike za zaštitu djece, mladih i obitelji.
 • Rad na zaštiti od seksualne eksploatacije i zlostavljanja i zastupanje nulte tolerancije na seksualnu eksploataciju i zlostavljanje (Zaštita od seksualne eksploatacije i zlostavljanja – ZSEZ) s ciljem zastupanja eksplicitne politike nulte tolerancije na seksualnu eksploataciju i zlostavljanje (u skladu sa UN definicijom).
 • Podrška Inicijativama za podizanje svijesti među članovima udruženja u pogledu zlostavljanja (Zaštita od seksualne eksploatacije i zlostavljanja – ZSEZ), obaveznu obuku za sve članove o ZSEZ politici i procedurama organizacije, odgovorno djelovanje kroz reagovanje i prijavljivanje na prekršaj.

Član 4.

Svi centri rade u okviru Asocijacije i podružnice kao organizacione jedinice a prema planu i programu rada, te u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.