Mr.sc. Lejla Šabanagić Hadžić

Psiholog, magistra dječije i adolescentne psihijatrije i psihologije


Rođena je 01.02.1972. godine u Sarajevu, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Studij psihologije je završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1997.g. 2005.g. je završila Postdiplomski studij organizovan u saradnji Univerziteta u Sarajevu i Umea Univerziteta/ Švedska i stekla naučni stepen magistra dječije i adolescentne psihijatrije i psihologije. Od 1997.g. zaposlena kao psiholog u Domu zdravlja – Centar za mentalno zdravlje, gdje se bavi prvenstveno populacijom djece i adolescenata: psihodijagnostika, psihološko savjetovanje djece i roditelja, provođenje promotivno-preventivnih aktivnosti u školama, saradnja sa drugim institucijama (centri za socijani rad, sudstvo, policija, mediji). U sklopu stručnog usavršavanja pohađala više edukacijskih i trening programa, te učestvovala na seminarima, kongresima i simpozijumima iz oblasti mentalnog zdravlja djece i adolescenata. U BHIDAPA Centru obavlja poslove konsultanta u vidu pružanja stručne pomoći kroz psihološke procjene. Udata je i majka jednog djeteta.