BHIDAPA potpisala saradnju sa Rektoratom Univerziteta u Zenici

Danas, 12.2.2019. godine, BHIDAPA je potpisala petogodišnju saradnju sa Rektoratom Univerziteta u Zenici, s ciljem provođenja postdiplomskog studija stručnog usavršavanja kroz formalno obrazovanje, u oblasti psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente.

Federalno ministarstvo zdravsta (broj 09-37-3675/18), na zahtjev Asocijacije XY-Projekat mentalnog zdravlja u BiH, 07.06.2018. godine, imenovao je članove Radne skupine za izradu kurikuluma i pravilnika za dječiju i adolescentnu psihoterapiju u Federaciji Bosne i Hercegovine u sljedećem sastavu:

  1. Prim. dr Goran Čerkez, Federalno ministarstvo zdravstva, pomoćnik ministra
  2. Dr Marina Bera, Federalno ministarstvo zdravstva, pomoćnik ministra
  3. Dipl. iur. Adisa Mehić, Federalno ministarstvo zdravstva, šefica odsjeka za formativno pravne  poslove
  4. Izv. prof. dr. Kristina Sesar, Sveučilište u Mostaru, Centar za mentalno zdravlje Široki Brijeg
  5. Dr. sc. Mirela Badurina, BHIDAPA, direktorica asocijacije
  6. Prof. dr. Vera Daneš Brozek, dječiji i adolescentni psihijatar
  7. mr.sc. Irina Puvača, Projekat mentalnog zdravlja u BiH, projektna liderica

Prvi od pet sastanaka  Ekspertne radne grupe za izradu kurikuluma i pravilnika za dječiju i adolescentnu psihoterapiju u FBiH, održan je  29. juna/lipnja, 2018. godine, u Federalnom ministarstvu zdravstva u Sarajevu pod vodstvom dr. Gorana Čerkeza.

Pravilnik o stručnom usavršavanju zdravstvenih saradnika u oblasti psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente, objavljen je u Službenim novinama 06.02.2019., a stupio je na snagu 14.02.2019. godine.

Prvim edukacijskim programom stručnog usavršavanja zdravstvenih saradnika u oblasti psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente, započinjemo saradnju.

U planu je usklađivanje edukacijskog plana i programa iz oblasti dječije i adolescentne integrativne psihoterapije sa formalnim obrazovanjem i ECTS-om, u master i doktoralni studij.