Rani razvoj objektnih odnosa i refleksija na mentalno zdravlje djece i adolescenata – prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dječji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapeut

Modul
“Rani razvoj objektnih odnosa i refleksija na
mentalno zdravlje djece i adolescenata”

održao se
27.-29.05.2016. godine

Voditeljica Modula bila je: Prof. dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja,
dječji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapeut, ravnateljica Poliklinike Kocijan – Hercigonja, Zagreb, predsjednica EIATSCYP

Radionica je bila otvorena u prvom redu za studente Europskog edukacijskog programa iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

Tokom tri dana radionice, kroz teorijski prikaz, rad u malim grupama, plenarne diskusije, velike grupe, sudionici su bili educirani o:

– teorijama i učenjima E. Erikson-a, W.R.D. Fairbairn-a, M. Klein, M. Mahler, D.W. Winnicotta, J. Bowlbya i drugih o razvoju objektnih odnosa kod djeteta
– važnosti dijadnog odnosa majka-dijete, te o refleksiji istog na sve kasnije odnose,
– ranoj formaciji objekta i selfa,
– transferu i kontratransferu u terapijskom odnosu i njihovoj važnosti za terapijski proces,
– refleksiji ranih objektnih odnosa na terapijski odnos i na ostale odnose

S uvažavanjem,
Voditelj i studenti postdiplomske
nastave iz integrativne psihoterapije za djecu i adolescente